strona główna

PRACE O FLECKU W JĘZYKU POLSKIM
w układzie chronologicznym przygotował Paweł Jarnicki, nieco uzupełnił Wojciech Sady

Okres międzywojenny

Rotstadt, Jul. (1936). Ludwik Fleck, Entstehung... [ocena książki]. Warszawskie Czasopismo Lekarskie nr 14-15 (16 kwietnia), 258-9.

Chwistek, Leon (1936). Ciekawa książka. Pion nr 33 (15 sierpnia), 6-7.

Dąmbska Izydora (1937). Czy intersubiektywne podobieństwo wrażeń zmysłowych jest niezbędnym założeniem nauk przyrodniczych? Przegląd Filozoficzny 40 (3), 288-294. Przedruk w: L. Fleck, Style myślowe i fakty, Wyd. IFiS PAN 2007, 251-258.

Dembowski J. (1939). Recenzje – Ludwik Fleck [recenzja Fleck, L., Entstehung…, O obserwacji…, Zagadnienie teorii…]. Nauka Polska 24, s. 435-439.

Bilikiewicz Tadeusz (1939). Uwagi nad artykułem Ludwika Flecka "Nauka a środowisko". Przegląd Współczesny 18 (8-9), 157-167. Przedruk w: Fleck, Ludwik. Psychosocjologia poznania naukowego. Wyd. UMCS, Lublin 2006, oraz w: Fleck, Ludwik. Style myślowe i fakty. Wyd. IFiS PAN 2007, 271-281.

Bilikiewicz Tadeusz (1939). Odpowiedź na replikę Ludwika Flecka, Przegląd Współczesny 18 (8-9), 175-176. Przedruk w: Fleck L., Psychosocjologia ..., oraz Fleck, L. Style myślowe..., 287-288.

1947-1962

Barabarski, K. (1947). Sabotaż w ampułce. Przekrój nr 99.

Kielanowski, T. (1948). W sprawie artykułu profesora dra L. Flecka o doświadczeniach na ludziach. Polski Tygodnik Lekarski t. 3, nr 43, 1292-1293. (Przedruk w: Ludwik Fleck. Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa. S. Werner i in. (red.). Wyd. IFiS PAN 2007, 303-5).

Ludwik Fleck 1986–1961 (1961). [Klepsydra.] Nauka Polska 3, 264.

Groër, F. (1962). Ludwik Fleck. Wspomnienie pośmiertne. Medycyna Doświadczalna t. 14, nr 1, 91.

Po 1978 r.

Cackowski, Zdzisław (1978-79). Ludwik Fleck. Filozoficzne ślady w Lublinie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio I (Philosophia-Sociologia) t. III-IV, 403-406.

Pirożnikow, E. (1978-79). Problemy metodologiczne w pracach Ludwika Flecka. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio I (Philosophia-Sociologia) t. III-IV, 407-416.

Rubaszko, I. (1978-79). Profesor doktor medycyny Ludwik Fleck (1896-1961). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I (Philosophia-Sociologia) t. III-IV, 417-427.

Gierasimiuk, J. (1981). Socjologia poznania naukowego Ludwika Flecka. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 3-4, 533-547. Także w: Poznanie Umysł Kultura. Cackowski, Z. (red.), Lublin 1982.

Voisé, W. (1981). [Recenzja: L. Fleck, Genesis and Development of a Scientific Fact, 1979]. Ruch Filozoficzny nr 1, 22-26.

Merton, R. K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa, fragm. na s. 10-14.

Cackowski, Zdzisław (1982). Epistemologia Ludwika Flecka. Studia Filozoficzne nr 5-6, 65-77. Przedruk w: Filozofia wieku dwudziestego, Józef Lipiec (red.), Rzeszów 1983, 278-293.

Wolniewicz, Bogusław (1982). Ludwik Fleck i filozofia polska. Studia Filozoficzne nr 5-6, 79-82.

Markiewicz, W. (1982). Lwów jako kulturalno-intelektualne podłoże powstania idei Ludwika Flecka. Studia Filozoficzne nr 5-6, 193-197.

Symotiuk, Stefan (1983). Dwie socjologie wiedzy. Polemika Flecka z Bilikiewiczem. Studia Filozoficzne nr 10, 129-143.

Ganowicz, J. (1983). [Recenzja T. Schnelle, Ludwik Fleck: Leben und Denken. Zur Entstehung und Entwicklung des sociologischen Denkstils in der Wissenschaftphilosophie, Hamburg 1982], Kwartalnik Historii Nauki i Techniki no. 3-4, 666-671.

Hencner, Z. (1985). Ludwik Fleck (1896-1961). W: Sylwetki wybitnych przedstawicieli nauki o chorobach zakaźnych i mikrobiologii, Jubileuszowy Zjazd Naukowy Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Kielce, 19-20.

Cackowski, Zdzisław (1986). Wstęp do wydania polskiego. W: Ludwik Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, tłum. M. Tuszkiewicz, Wydawnictwo Lubelskie, 10-22.

Siewierski, B. (1987). [Recenzja: L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego]. Zagadnienia Naukoznawstwa t. 23, nr 2, 267-274.

Wójcik, Z. J. (1987). [Recenzja: L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 3-4, 794-796.

Szóstak, A. (1987). Traktat o stylu myślenia [recenzja: L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego]. Człowiek i Światopogląd nr 11, 1987, 104-111.

Dorobiński, A. (1988). Próba rekonstrukcji kulturowego ujęcia nauki na przykładzie koncepcji L. Flecka, Edukacja Filozoficzna nr 6, 99-120.

Symotiuk, Stefan (1988). Brakujące ogniwo [recenzja: L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego]. Studia Filozoficzne nr 5, 178-183.

Wójcik, Z. J. (1988). [Recenzja Fleck L., Powstanie i rozwój faktu naukowego]. "Kosmos" t. 37, nr 1, 115-116.

Kubicki, Roman (1989). [Recenzja: L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego]. Przegląd literatury metodologicznej. Biuletyn Informacyjny nr 6, PAN Poznań, 8-9.

Pakszys, Elżbieta (1989). Elementy epistemologii Ludwika Flecka. Przegląd twórczości i recepcji. Przegląd Literatury Metodologicznej. Biuletyn Informacyjny nr 6, PAN Poznań, 53-59.

Jastrzębowski, Z. i Srogosz, T. (1990). Z rozważań nad wykorzystaniem niektórych współczesnych nurtów filozofii nauki w historii medycyny. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny nr 3, 67-73.

Löwy, Ilana (1990). Od Zygmunta Kramsztyka do Ludwika Flecka. Zagadnienia Naukoznawstwa nr 1-2, .

Symotiuk, Stefan (1991). O niedocenianiu socjologii nauki Ludwika Flecka. Wiadomości Uniwersyteckie UMCS nr 4, 10.

Jodkowski, Kazimierz (1991). O niedocenianiu filozofii nauki Th. Kuhna [odpowiedź na zarzuty Symotiuka]. Wiadomości Uniwersyteckie UMCS nr 4, 11.

Löwy, Ilana (1992). Polska szkoła filozofii medycyny. Od Tytusa Chałubińskiego do Ludwika Flecka, PAN oddz. w Krakowie, Nauka dla Wszystkich nr 442, Ossolineum.

Cackowski, Zdzisław (1993). Ludwik Fleck (1896-1961), w: Słownik Biograficzny Miasta Lublina, Radzik, T., Skarbek, J., Witusik A. (red.), t. I, Wyd. Nauk. UMCS, Lublin, 86-87.

Siewierski, B. (1993). Niektóre aspekty uprawomocnienia faktu naukowego. Próba podejścia socjologicznego. W: Społeczny świat i jego legitymizacje, red. W. Świątkiewicz, Katowice, 44-59.

Płonka-Syroka, Bożena (1994). Ludwik Fleck (1896 – 1961), mikrobiolog, prekursor nowoczesnej metodologii historii medycyny. Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny t. 1, z. 1, 1994, 47-81.

Płonka-Syroka, Bożena (1994). Poglądy metodologiczne Ludwika Flecka (1896–1961) i ich recepcja w literaturze światowej w latach 1935 –1993. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny t. 57, z. 4, 495-512.

Płonka-Syroka, Bożena (1994). Ludwik Fleck. W: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Podgórska-Klawe, Z. (red.), t. 1, z. 2, Warszawa, 37-40.

Rossi, Paolo (1994). Ludwik Fleck a urojona rewolucja w epistemologii. [Przedmowa do włoskiego wydania , bez przypisów i not biograficznej i bibliograficznej.] Tłum. L. Witkowski. W: Toruńskie studia polsko-włoskie t. 3, Bełkot, J., Witkowski Z. (red.), Toruń, 77-96.

Płonka-Syroka, Bożena (1995). Społeczno-kulturowy kontekst historii medycyny – przegląd koncepcji i propozycje badawcze. Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny t. 2, z. 1, 5-21.

Siewierski, B. (1995). Między metaforą a dosłownością: w stronę semiotycznej analizy ciągłości i zmienności w nauce. W: Nauka. Tożsamość i tradycja, Goćkowski, J., Marmuszewski, S. (red.), Kraków, 149-164.

Zienkiewicz, Dariusz (1995). Fakt naukowy w świecie kultury. W: Kulturowe konteksty poznania, Kotowa, B., Such J. (red.), Poznań, 9-21.

Zienkiewicz, Dariusz (1996). Droga L. Flecka od teorii poznawania do teorii poznania, w: Osobliwości przedmiotowo-metodologiczne w nauce, J. Such, M. Szcześniak (red.), Poznań, 75-87.

Magierska, Sabina i Tuszkiewicz, Ewa (1998). Ludwik Fleck (1896-1961). Biuletyn Informacyjny Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie nr 2, 36-46.

Cackowski, Zdzisław (1998). Życie i epistemologia Ludwika Flecka. Biuletyn Informacyjny Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie nr 2, 47-57.

Cackowski, Zdzisław (1998). Główne idee epistemologii Ludwika Flecka. Nauka nr 3, 147-160.

Przychodzka, A. (1999). Wokół stylów myślenia Ludwika Flecka [sprawozdanie z dyskusji w lubelskim oddziale Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 14 kwietnia 1999 r. pt. Widzieć a wiedzieć. Wokół stylów myślenia Ludwika Flecka]. Ruch Filozoficzny nr 3-4.

Sak, Jarosław (1999). Kategoria 'style myślenia' w badaniu historii idei medycznych. Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną t. 6, z. 2, 5-59.

Sak, Jarosław (1999). Kategoria 'style myślenia' i teoria metafory, perspektywy zastosowania w refleksji nad dziejami medycyny. Zagadnienia Naukoznawstwa nr 3-4, 447, 437-454.

Sak, Jarosław (1999). Tożsamość – atak i obrona: epistemologia Emila A. Meyersona i Ludwika Flecka. Colloquia Communia nr 2 (69), 175-181.

Sak, Jarosław (1999). Medycyna w procesie historycznym. Strategie badań historii medycyny. W: Podmiot w procesie, Jusiak, J., Mizińska J. (red.), Wyd. UMCS, Lublin, 313-327.

Kałuszyńska, Elżbieta (1999). Czy warto dziś czytać Flecka? Zagadnienia Naukoznawstwa nr 3-4, 309-322.

Dziobkowski, Bohdan (2000). Ludwik Fleck – czy kryzys tożsamości nauki? Colloqiua Communia nr 3 (70), 201-216.

Sady, Wojciech (2000). Fleck o społecznej naturze poznania. Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, ss. 157. (Popularny tekst o filozofii i socjologii nauki Flecka na s. 11-94, dalej Noty encyklopedyczne napisane przez czworo innych autorów).

Zagadnienia Naukoznawstwa nr 1 (147), 2001.

Mizińska, Jadwiga (2001). Wiedzieć czy widzieć? Lubelskie ślady Ludwika Flecka. 113-114.
Cackowski, Zdzisław (2001). Ludwik Fleck. Problem socjologicznej koncepcji pozanania. 115-125.
Symotiuk, Stefan (2001). Dlaczego Ludwik Fleck przestał uprawiać socjologię wiedzy? 127-133.
Pakszys, Elżbieta (2001). Indywiduum wobec kolektywu/stylu myślowego Ludwika Flecka. Pozycja kobiet w filozofii analitycznej. 135-146.
Sak, Jarosław (2001). Style myślenia według Ludwika Flecka. 147-157.
Marczewski, K. (2001). Myślenie serologiczne doktora Ludwika Flecka. 159-160.

Sojak, Radosław K. (2001). Czy myśl Flecka urzeka? [krytyczna recenzja W. Sady, Fleck o społecznej naturze poznania, Warszawa 2000]. Przegląd Filozoficzny nr 3 (39), 365-373.

Cackowski, Zdzisław (2002). Ludwik Fleck. Edukacja Filozoficzna t. 34, 180-198.

Płonka-Syroka, Bożena (2003). Pojęcie stylu myślowego u Ludwika Flecka, Paula Diepgena i Wernera Leibbranda i konsekwencje jego wykorzystania w praktyce badawczej historyka medycyny. W: Proces modernizacji nauk przyrodniczych w historii i historiografii nauki. Studia z Dziejów Kultury Medycznej t. 7, Płonka-Syroka, B.(red.), Wrocław, 228-239.

Grabińska, Teresa (2003). Filozofia wiedzy Kazimierza Ajdukiewicza i Ludwika Flecka. Roczniki Naukowe IV. Filozofia i metodologia nauk, PWSZ w Wałbrzychu.

Hanuszewicz, S. (2003). Ludwik Fleck. W: Filozofowie współcześni. Leksykon. J. Szmyd (red.), Bydgoszcz-Kraków, 140-146.

Cubała-Kucharska, M. (2006). Ewolucja pojęcia intuicji i jego rola w kształtowaniu pojęcia myślenia kolektywnego w pracach Ludwika Flecka. Medycyna i Okolice t. 1, 149-160.

Pawelec, T. (2006). Ludwik Fleck i psychohistoria. W: Nauka i społeczeństwo. W stulecie szczególnej teorii względności Alberta Einsteina (1905-2005). Płonka-Syroka B. (red.), Warszawa-Wrocław, 191-201.

Sak, Jarosław J. (2006). 'Style myślowe' jako kategoria socjologii wiedzy. Rozważania w kontekście polemiki Ludwika Flecka z Tadeuszem Bilikiewiczem. W: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy t. 1, Bytniewski, Paweł i Chałubiński, Mirosław (red.), Lublin, 169-181.

Szlachcic, Krzysztof (2006). Konwencje, style myślenia i relatywizm. Kilka uwag o sporze I. Dąmbska – L. Fleck. Studia Philosophica Wratislaviensia nr 1, 27-45.

Dziobkowski, B. (2006). Realizm wewnętrzny a relatywizm. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3, s. 27-46.

Zienkiewicz Dariusz (2006). Fakt naukowy jako złożenie czynnych i biernych elementów wiedzy. W: Wybrane problemy ekonomiczne i filozoficzne, Cz. Sułkowski (red.), 113-125, Szczecin 2006.

Leszczyńska, Katarzyna (2007). Ludwik Fleck - zapomniany filozof. Midrasz 1 (117), 36-47.

Płonka-Syroka, Bożena (2007). Koncepcja faktu naukowego Ludwika Flecka w odniesieniu do poglądów niemieckiej szkoły neoromantycznej. W: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. V. Taternicki, J. i Zaszkilniak, L. (red.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 24-41.

Przyłębski, Andrzej (2007).Ludwika Flecka hermeneutyczna teoria wiedzy. Humanistyka i Przyrodoznawstwo nr 13, 45-63.

Jerzmanowski, A. (2008). Ludwik Fleck i filozofia nauki [recenzja L. Fleck, Style myślowe i fakty, IFiS PAN 2007]. Nowe Książki nr 1, 33-34.

Jarnicki, Paweł (2008). Nowe wydanie prac Flecka z teorii poznania [recenzja L. Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego. Cackowski, Z. i Symotiuk, S. (red.), Wyd. UMCS 2006]. Studia Philosophica Wratislaviensia nr 1, 184-197.

Jarnicki, Paweł (2008). Metafora, patologia, teoria nauki. W: Anatomia dyskursu. Barlicki, B., Ryż, B i Szczerbuk, E. (red.), Wrocław, 205-217.

Jarnicki, Paweł (2008). Fleck a metafory. W: Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie. B. Płonka-Syroka (red.), Warszawa 2008, seria Antropologia Wiedzy, t. 3, 167-208.

Sady, Wojciech (2010). Jak zidentyfikować zasady Poincarégo i elementy czynne Flecka? Ruch Filozoficzny nr 1, 17-33.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2, 2010.

Ewa Bińczyk, Praktyka, laboratorium, czynniki pozaludzkie. Najnowsze modele technonauki oraz wybrane tezy Ludwika Flecka. 9-26.
Aleksandra Derra, Kobiety jako czynnik przemilczany. Epistemologiczne uwikłanie medycznego zjawiska anoreksji, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2, 2010, s. 27-44.
Katarzyna Gurczyńska-Sady, Kant, Fleck i Wittgenstein o antycypacji, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2, 2010, s. 45-61.
Paweł Jarnicki, Ludwika Flecka nauka bez prawdy?, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2, 2010, s. 63-79.
Michał Rydlewski, Kultura a relatywizm w perspektywie kontrowersji wokół teoriopoznawczych idei Ludwika Flecka. Kilka uwag polemicznych do tekstu Bogdana Dziobkowskiego "Realizm wewnętrzny a relatywizm". 81-102.
Wojciech Sady, Kuhn kontra Fleck a Maxwellowska rewolucja w fizyce. 103-131.

Studia Philosophica Wratislaviensia nr 2, 2011:

PRZEKŁADY
Paweł Jarnicki, Początki anglojęzycznej recepcji L. Flecka , s. 77-79.
Thomas S. Kuhn, Słowo wstępne, 81-85.
Wilhelm Baldamus, Ludwik Fleck i rozwój socjologii nauki, 87-105.
Robert S. Cohen, Thomas Schnelle, Wstęp (do Cognition and Fact), 107-129
ARCHIWALIA
Paweł Jarnicki, Kłopoty z przedwojenną recepcją koncepcji Ludwika Flecka, 133-139.
Przedwojenne recenzje książki Ludwika Flecka (teksty 15 recenzji z lat 1936-1937, po polsku i w polskich przekładach), 141-171.
RECENZJE
Aleksandra Derra, Sprawa Hedfors, czyli o tym, co Ludwik Fleck robił w Buchenwaldzie. Niechętnie przedstawiana historia pewnego oskarżenia, 175-180.
Ewa Bińczyk, Seria udanych zastosowań. Historia nauk biomedycznych interpretuje i aplikuje epistemologię Ludwika Flecka, 181-185.
Krzysztof Szlachcic, O życiu i dziele Ludwika Flecka, 187-190.
Paweł Jarnicki, Trzeci tom Fleckowski, 191-204.

Dariusz Zienkiewicz (2011). Demokratyczny styl myślowy a nauki przyrodnicze - podążając za myślą L. Flecka. Studia Philosophica Wratislaviensia VI, 3, 83-108.

Krzysztof, Szlachcic (2012). Conventions, Styles of Thinking and Relativism. Some Remarks on the Dispute between I. Dąmbska and L. Fleck. Studia Philosophica Wratislaviensia. Supplementary Volume, English Edition 2012, 105-124.

Magda Radwańska (2016). Grupy religijne jako kolektywy myślowe. Próba zastosowania teorii Ludwika Flecka w socjologii religii. Argument: Biannual Philosophical Journal vol. VI, nr 1

Wojciech Sady (2019). Uwagi Wittgensteina O pewności a teoria kolektywów myślowych i stylów myślowych Flecka. Filozofia Nauki nr 3, s. 87-102.  

PRACE DOKTORSKIE

Zienkiewicz, Dariusz (1995). Ciągłość czy poznawcze zerwanie? Przejście od fizyki Arystotelesa do fizyki Galileusza w ujęciu filozofii nauki L. Flecka i T. S. Kuhna. Doktorat nieopublikowany, promotor prof. Jan Such, WNS UAM.

Sak, Jarosław (1999). Zagadnienie stosowalności kategorii style myślenia do badania historii idei medycznych. Doktorat nieopublikowany, promotor dr hab. Stefan Symotiuk, WFiS UMCS.

Dziobkowski, Bohdan (2003). Epistemologia znaturalizowana Ludwika Flecka. Doktorat nieopublikowany, promotor prof. Jacek Hołówka, WFiS Uniwersytetu Warszawskiego.