strona główna

Wojciech Sady

Empiryści logiczni w poszukiwaniu kryteriów empirycznej sensowności

Spór o racjonalność naukową: od Poincarégo do Laudana, wyd. 2 popr. i rozsz. Toruń: Wyd. UMK 2014, rozdz. 2

1. Empiryści, a przede wszystkim Ernst Mach
2. Nowa logika i jej filozofia, a przede wszystkim Traktat logiczno-filozoficzny Wittgensteina
3. Narodziny, rozwój i rozpad empiryzmu logicznego
4. Od Macha i Wittgensteina do programu filozofii naukowej
5. Zasada weryfikowalności
6. Spór o naturę zdań obserwacyjnych
7. Co ujawnia analiza logiczna tekstów naukowych?
8. Ku nauce zjednoczonej
9. Co ujawnia analiza logiczna dzieł filozoficznych?
10. Dodatek. Nomologiczno-dedukcyjny model wyjaśniania naukowego
Bibliografia

 

Mniej więcej do 1930 r. filozofowie – również ci odwołujący się do nauk przyrodniczych – budowali ogólne teorie poznania, a nie teorie poznania specyficznie naukowego. Te drugie formułowali nieliczni naukowcy o zacięciu filozoficznym, jak John Herschel, William Whewell, William Jevons (Zasady nauki. Traktat o logice i metodzie naukowej, 1874) , Ernst Mach (zob. poniżej § 1), Henri Poincaré, Émile Meyerson (Identité et réalité, 1908), Pierre Duhem, Norman R. Campbell (Physics: The Elements, 1908), Percy W. Bridgman (Foundations of Science, 1927) i inni. Były to jednak prace powstające niejako od przypadku do przypadku, nie składały się na wyodrębnioną tradycję intelektualną. Filozofia i metodologia nauki zaistniały jako wyspecjalizowane dyscypliny w wyniku działalności grupy filozofujących naukowców i filozofów mających wykształcenie naukowe, która w 1929 r. określiła siebie mianem Koła Wiedeńskiego. A ich filozoficzny program znany jest jako empiryzm logiczny bądź pozytywizm logiczny, a czasem jako neopozytywizm.

Pierwotne plany były nieporównanie ambitniejsze: członkom Koła wydawało się, że dokonują w dziejach filozofii w ogóle przełomu podobnego do tego, jaki w dziejach fizyki kojarzony jest z postaciami Kopernika, Galileusza i Newtona. Jeden z liderów ruchu, Moritz Schlick, podczas Siódmego Międzynarodowego Kongresu Filozoficznego w Oxfordzie mówił:

Wydaje się, że dzięki ustaleniu naturalnych granic filozofii osiągamy nieoczekiwanie głęboki wgląd w jej problemy; widzimy je z nowej strony, co dostarcza nam środków rozwiązywania tak zwanych sporów filozoficznych w sposób absolutnie ostateczny i niepodważalny. Ta deklaracja wydać się może śmiała i rozumiem, jak trudno dowieść, iż jest prawdziwa, a, co więcej, przekonać kogoś, że odkrycie prawdziwej natury filozofii, które zrodzić ma tak cudowny owoc, zostało już dokonane. A jednak żywię głębokie przeświadczenie, iż tak właśnie jest i że jesteśmy świadkami narodzin nowej ery filozofii, zaś jej przyszłość będzie zupełnie odmienna od przeszłości, która tak pełna była żałosnych porażek, daremnych wysiłków i próżnych sporów (1930b).

Złudzenie to zaczęło pryskać już w połowie lat trzydziestych, a pogłębiające się różnice poglądów między niegdysiejszymi członkami Koła Wiedeńskiego i ich sojusznikami sprawiły, iż w latach pięćdziesiątych nikt już nie chciał nazywać siebie empirystą logicznym. Wreszcie w latach sześćdziesiątych wykazano zasadniczą błędność podstawowych założeń całego programu, zaś określenie "logiczny empirysta" zaczęło funkcjonować niemal jako epitet. Pozostały natomiast sformułowane w Kole problemy, z których centralne dotyczyły natury twierdzeń matematycznych z jednej strony, naukowych z drugiej, a metafizycznych z trzeciej, a także metod badawczych, które zdecydowały o tym, że nauki przyrodnicze są tym, czym są. Przyjrzyjmy się historii ruchu, który wprawdzie poniósł porażkę, ale w trwały sposób przekształcił filozoficzną scenę. Zacznijmy od kulturowego tła, na którym powstał. Jak sama nazwa wskazuje, łączył on w sobie tradycje filozoficznego empiryzmu (a ściślej pozytywizmu) i matematycznej logiki.

1. Empiryści, a przede wszystkim Ernst Mach

Spośród klasycznych reprezentantów empiryzmu neopozytywiści nawiązywali zwłaszcza do Davida Hume’a (Traktat o naturze ludzkiej, 1739–1740), a jeszcze bardziej do empirysty krytycznego Ernsta Macha (Analiza wrażeń, 1886).

Mach jako filozof zrazu był kantystą, potem pod wpływem Berkeleya i Hume’a odrzucił tezę o istnieniu sądów syntetycznych a priori. Przyjął w teorii poznania stanowisko skrajnego empiryzmu, zgodnie z którym cała nasza wiedza, łącznie z matematyką, wywodzi się z wrażeń. A zaraz potem dodał do tego tezę metafizyczną: wszystko, co istnieje, to wrażenia. Jednak słowo "wrażenie" funkcjonuje w języku potocznym w sposób sugerujący istnienie substancjalnego podmiotu, który wrażeń doznaje. Aby takiej sugestii uniknąć, Mach posłużył się neutralnym słowem "element", choć pisał też "wrażenie", "doświadczenie", "fakt". Elementy to barwy, dźwięki, zapachy, uczucia ciepła lub zimna itd. Mach nie wyjaśnia, czy elementem jest np. sama czerwień, czy plama czerwieni o pewnym kształcie, czy wreszcie kompleks barwnych plam. Tak czy inaczej, jak pisze, elementy nieustannie splatają się w pewne konfiguracje, które na niesłychanie złożone sposoby następują jedna po drugiej.

Istotą tego złożonego następstwa kompleksów elementów, które nazywamy podmiotem lub duszą, jest – tu Mach wyraźnie podąża za Schopenhauerem – wola, przejawiająca się w pragnieniu trwania i ekspansji. Narzędziem służącym jego zaspokojeniu w przypadku zwierząt są szybkie nogi, czujne zmysły, kły i pazury, w przypadku człowieka tę funkcję spełnia przede wszystkim rozum. Aby wypełnić swoje zadanie, rozum strumienie elementów opisuje i stara się przewidzieć te, które nastąpią. Jednak są one tak złożone i różnorodne, że opis pełny byłby w praktyce niewykonalny. Nawet gdyby udało się takowy sporządzić, byłby nieprzydatny jako środek dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi. Dlatego tworzymy pojęcia, które określono później mianem "teoretycznych".

Tworzymy je zgodnie z Zasadą Ekonomii Myślenia, tak aby w możliwie krótki i prosty sposób opisać to, co w konfiguracjach elementów i ich następstwach powtarzalne, a następnie móc przekazywać własne doświadczenia innym oraz przewidywać to, co nastąpi. Np. słowo "stół" zastępuje niesłychanie, może nieskończenie, długi opis tego, co – mówiąc w zwykły sposób – możemy zobaczyć czy poczuć dotykiem, chodząc po pokoju, zapalając i gasząc światło, przesuwając w różne miejsca tę grupę wrażeń, którą nazywamy stołem, przykrywając ją serwetą, podpalając itd. Na bardziej zaawansowanym poziomie wymyślamy pojęcia takie jak "masa", "siła", "pole elektryczne", "atom", a także "myśl", "popęd", "dyspozycje" itd.

Zdrowy rozsądek (a raczej rozpowszechniony przesąd) wyodrębnia w konfiguracjach i strumieniach elementów to, co nazywamy "umysłem" czy "psychiką" z jednej strony, a z drugiej to, co uważamy za świat zewnętrzny wobec naszych umysłów. Badając związki elementów drugiego rodzaju, uprawiamy fizykę (w szerokim tego słowa znaczeniu), badając związki elementów składających się na "nasze ja", jesteśmy psychologami, a badając oddziaływania między jednymi a drugimi, uprawiamy fizjologię. Żadna z tych dyscyplin nie jest redukowalna do pozostałych. Jedność nauki polega w ujęciu Macha na tym, że wszystkie dyscypliny mają wspólny przedmiot badań (konfiguracje elementów i ich następstwa) i tę samą metodę (konstruowanie ekonomicznych opisów, skutecznych jako narzędzia przewidywania), a różni je jedynie badany zakres związków między elementami.

Część skrótowych ujęć pewnych klas zjawisk tworzymy na etapie przedwerbalnym, na podstawie najbardziej potocznych doświadczeń. Tak powstaje wiedza instynktowna, która później, wyrażona w formie słownej, jawi nam się jako zbiór pewników (Kant zinterpretował je jako sądy syntetyczne a priori). Ale jedynie poczucie pewności, towarzyszące wiedzy logicznej i matematycznej, odróżnia ją od tych rodzajów wiedzy, które tworzone są świadomie. Nie istnieje uniwersalna metoda budowania teorii: w trakcie jej wymyślania naukowcy posługują się wszelkimi możliwymi metodami. Tak czy inaczej w przypadku teorii tworzonych świadomie zawsze możliwe są wątpliwości co do ich prawdziwości, zaś systemy teoretyczne bywają różne i często musimy wybrać któryś z nich. Kryteriami akceptacji bądź wyboru są, zdaniem Macha, ekonomiczność opisu i sukces przewidywań. Jeśli kryteria te są spełnione, to nie tylko akceptujemy dany system jako narzędzie, ale zaczynamy sądzić, że świat jest taki, jakim go opisujemy.

Wiąże się to z odruchowym pytaniem, dlaczego strumienie elementów nie są chaotyczne, ale w pewien sposób uporządkowane. Odpowiadając na nie, próbujemy ów porządek wyjaśnić, a czynimy to postulując istnienie czegoś, co się za strumieniami elementów kryje. Niegdyś formułowano wyjaśnienia odwołujące się do bytów czy sił duchowych – dziś w zasadzie porzuciliśmy ten sposób myślenia. Ale zastąpiliśmy tamte – animistyczne bądź idealistyczne – koncepcje wyjaśnieniami postulującymi istnienie pod powierzchnią zjawisk atomów, sił, eteru itp. Dokonaliśmy zwodniczej ontologizacji naszych form myślenia: to, co stanowi myślowe narzędzie, podnieśliśmy do rangi przedmiotu badań. Tak jak kiedyś uwolniliśmy się od animizmu czy idealizmu, tak dziś – wzywa Mach – trzeba uwolnić się od materializmu, zrozumieć, że "rzeczy materialne" są jedynie skrótowymi symbolami myślowymi pewnych grup elementów, znakami, które poza naszą myślą nie mają odniesień.

Zgodnie z takim poglądem filozoficznym Mach podjął próbę przeformułowania mechaniki Newtona w celu usunięcia z niej pojęć odnoszących się – rzekomo – do bytów nieobserwowalnych, przede wszystkim tych występujących w Kantowskich sądach czystego przyrodoznawstwa i ich najbardziej ogólnych empirycznych zastosowaniach. Pojęcia siły pozbyć się łatwo, zastępując wszędzie siłę przez iloczyn masy i przyspieszenia. Ale trzeba teraz pozbyć się pojęcia masy – Mach dokonuje tego wskazując na fakt, że w mechanice nie ma mowy o absolutnych wartościach mas, a jedynie o stosunkach mas ciał, zaś stosunki te są równe odwrotności stosunków przyspieszeń, jakich te ciała udzielają sobie wzajemnie w pewnych warunkach (określenie tych warunków napotyka jednak na trudności o wiele poważniejsze niż to sobie Mach wyobrażał). Zasady mechaniki obowiązują w inercjalnych układach odniesienia, czyli takich – wedle ujęcia tradycyjnego – które są nieruchome bądź poruszają się ruchami jednostajnymi po prostych w stosunku do czegoś, co Newton określił mianem przestrzeni absolutnej. Obiektywnego jej istnienia miał, zdaniem autora Philosophiae naturalis principia mathematica, dowodzić eksperyment z wirującym wiadrem z wodą: oddziaływanie tego nieinercjalnego układu z przestrzenią absolutną sprawia, że powierzchnia wody staje się wklęsła. Jest to, argumentuje Mach, rozumowanie błędne: wiadro porusza się ruchem przyspieszonym nie względem rzekomej – niewidzialnej – przestrzeni absolutnej, ale względem gwiazd zwanych niegdyś "stałymi" i właśnie spoczynek lub ruch jednostajny względem tych – widzialnych – obiektów stanowi kryterium inercjalności układu odniesienia. Zbędne jest też pojęcie czasu absolutnego: czas, o jakim mowa w mechanice, jest stosunkiem szybkości, z jaką upływają rozmaite – obserwowalne – procesy. (Stąd pochodzi słynna definicja Einsteina: czas jest tym, co mierzymy za pomocą zegara).

Machowi nie chodziło o to, abyśmy uprawiając naukę nie posługiwali się pojęciami masy czy siły. Wręcz przeciwnie, formuły otrzymane w wyniku ich eliminacji stałyby się niesłychanie długie i skomplikowane. Posługujemy się nimi, gdyż praktyka dowiodła ich ekonomiczności i skuteczności. Mach chciał jedynie pokazać, że w zasadzie możemy się bez tych pojęć obyć, zastępując je innymi, odnoszącymi się jedynie do elementów, ich konfiguracji i następstw. A zatem nie ma powodu by sądzić, że pojęcia teoretyczne oznaczają coś, co istnieje obiektywnie. Innym argumentem Macha przeciwko istnieniu takich teoretycznych bytów jest wskazanie na fakt, że możliwe są różne, wzajemnie wykluczające się teorie tych samych zjawisk; tak np. szereg tych samych faktów ekonomicznie opisują oraz przewidują zarówno teoria cieplika (w której ciepło jest substancją), jak i teoria korpuskularno-kinetyczna (w której ciepło jest ruchem).

Wrogi był natomiast stosunek Macha do pojęć takich, jak eter czy – co przyniosło mu szczególną sławę – atom. Nie tylko dowodził, że eter i atomy nie istnieją, ale twierdził też, że nie powinniśmy się tymi pojęciami w nauce posługiwać. (W tamtym okresie trwały wśród fizyków zaciekłe spory o istnienie atomów, natomiast istnienie eteru praktycznie wszyscy uważali za dowiedzione). Jego argumentacja nie była konsekwentna. Czasem twierdził, iż pojęcia te są nieekonomiczne, w innych miejscach jednak, że ich używanie rodzi iluzję istnienia bytów nieobserwowalnych i właśnie z tego względu należy ich unikać. Ale jest chyba inny powód kryjący się za tymi atakami.

Argumenty Macha przeciwko istnieniu eteru czy atomów były częścią prowadzonej przezeń kampanii przeciw pojęciu materii. Na poziomie zdrowego rozsądku przyjmujemy istnienie materii po to, aby wyjaśnić porządek panujący wśród wrażeń. Jeśli nie przyjmę, że w moim pokoju stoi stół, jako rzecz niezależna od doznań, to pojawianie się podobnych wrażeń zawsze, ilekroć do pokoju wchodzę, korelacje doznań wzrokowych i dotykowych, zachowanie wrażeń nazywanych książką, które gdy je wypuszczam z ręki zatrzymują się zawsze na powierzchni, którą nazywam stołem itd., stają się niezrozumiałe (chyba że np. przyjmę za Berkeleyem, iż te wrażenia wytwarza we mnie Bóg, albo za buddystami jogaczary, że świat jest wspólnym snem wszystkich istot czujących). Nauki przyrodnicze wyjaśniają – na bardziej wyrafinowanym poziomie – ten panujący wśród wrażeń porządek, postulując istnienie sił, eteru, atomów itp. Decyzja wyrzeczenia się tych wszystkich bytów jest równoznaczna z rezygnacją z jakichkolwiek wyjaśnień. Mach nie tylko do takiej rezygnacji się przyznaje ale twierdzi wręcz, że nauka powinna raz na zawsze porzucić próby wyjaśniania czegokolwiek. Jej jedynym zadaniem ma być ekonomiczne opisywanie i skuteczne przewidywanie kompleksów elementów i ich następstw.

A co Mach zyskuje dzięki tej rezygnacji? Zyskuje poczucie jedności, którego chyba bardzo potrzebował. Świadczą o tym rozproszone w jego pismach uwagi, że atom nie może myśleć czy postrzegać – a zatem pojęcie to jest nieprzydatne w psychologii. Tymczasem należy we wszystkich naukach – a raczej w różnych gałęziach jednej nauki – używać tych samych pojęć. Wszystkie zaś pojęcia są z języka nauki eliminowalne z wyjątkiem tych, które odnoszą się do elementów, ich konfiguracji i następstw. Zazwyczaj rozdwajamy świat na nasze "ja", duszę z jednej strony, a rzeczy materialne z drugiej – po czym przeciwstawiamy jedno drugiemu. Ale istnienie zarówno materii, jak i naszych "ja", jest złudzeniem. Byt jest jeden i nauka jest jedna – bada ten sam byt pod różnymi względami. Uświadomienie sobie tej prawdy nie było dla Macha celem samym w sobie – pod koniec słynnego wykładu z 1882 r. wyraził nadzieję, iż w przyszłości

(…) ciężka przegroda między człowiekiem a światem będzie stopniowo zanikać, że ludzie z mniejszym samolubstwem i cieplejszym uczuciem zachowywać się będą nie tylko względem siebie, ale również względem całej przyrody organicznej, a także i względem tak zwanej przyrody martwej.

2. Nowa logika i jej filozofia, a przede wszystkim Traktat logiczno-filozoficzny Wittgensteina

Używamy słów aby o coś spytać bądź poprosić, za coś podziękować, wyrazić swe uczucia czy obawy, modlić się, opowiadać dowcipy itd. Reguły tworzenia w danym języku poprawnych wypowiedzi rozmaitego rodzaju badają i kodyfikują gramatycy. Niekiedy formułujemy ciągi słów szczególnego rodzaju, przez gramatyków zaliczane do zdań oznajmujących, orzekające, że "to a to jest tak a tak". Np. "moja miotła stoi w kącie". Nazywa się je często zdaniami w sensie logicznym. Zdaniem w sensie logicznym jest taki ciąg słów czy znaków, który posiada wartość logiczną, czyli jest prawdziwy bądź fałszywy. W klasycznym rozumieniu zdanie jest prawdziwe wtedy, gdy o tym, co zachodzi, orzeka, że zachodzi, o tym, co jest takie a takie, orzeka, że jest takie a takie – słowem, gdy jest zgodne z rzeczywistością. Nie jest to, rzecz jasna, żadna definicja "prawdy", a wyraz intuicji kryjących się za pewnego rodzaju użyciem tego słowa. Używa się go też inaczej, mówiąc np. o prawdziwym złocie. W filozofii i nauce interesujące jest jednak tylko takie użycie, przy którym prawdziwość orzeka się wyłącznie o zdaniach (choć niektórzy wolą mówić o prawdziwości myśli bądź sądów wyrażanych przez zdania). W klasycznym ujęciu uważa się, że wartość logiczna przysługuje zdaniu obiektywnie, niezależnie od tego, co ktokolwiek o tym sądzi.

Jeśli o prawdziwość zdań chodzi, to zachodzą między nimi szczególne związki, takie mianowicie, że prawdziwość pewnych zdań gwarantuje prawdziwość innych zdań. Jeśli np. prawdą jest, że "każdy człowiek jest śmiertelny" i że "Sokrates jest człowiekiem", to prawdą jest też, że "Sokrates jest śmiertelny". W takich przypadkach mówimy, że dane zdanie, zwane wnioskiem, wynika logicznie (lub dedukcyjnie) z tych a tych zdań jako przesłanek. Dyscypliną, która takie związki bada, jest logika. Okazuje się, że taki transfer prawdziwości między zdaniami zależy od ich formalnej budowy – nie tej jednak, jaką badają gramatycy, a od czegoś, co bywa nazywane ich formą logiczną.

Pierwszy znany system logiki, kodyfikujący formalne schematy wnioskowań gwarantujących prawdziwość wniosków przy prawdziwości przesłanek, zbudował w IV w. p.n.e. Arystoteles. W podanych przez niego schematach występują zmienne, w miejsce których podstawia się nazwy ogólne bądź jednostkowe. (Podany przed chwilą przykład jest podstawieniem schematu "każde A jest B", "C jest A", a zatem "C jest B"). Dziś tzw. sylogistyka Arystotelesa stanowi niewielki fragment logiki predykatów, zwanej też rachunkiem nazw.

W III w. p.n.e. stoicy zbudowali logikę kodyfikującą rozumowania w rodzaju "jeśli deszcz pada, to jest mokro", "nie jest mokro", a zatem "deszcz nie pada", co jest podstawieniem schematu "jeśli p, to q", "nie q", a zatem "nie p". Za zmienne występujące w takich schematach podstawia się zdania (w sensie logicznym) – i dlatego określa się to wszystko mianem logiki bądź rachunku zdań.

Później w rozwoju logiki nastąpiła przerwa trwająca ponad dwa tysiące lat. Dopiero badania nad podstawami matematyki – zwłaszcza nad procedurą dowodzenia, polegającą na wnioskowaniu jednych twierdzeń z drugich – podjęte w połowie XIX w., dały początek nowym ideom logicznym. Za przełom w drodze do zbudowania logiki matematycznej uważa się książkę George’a Boole’a An Investigation of the Laws of Thought (1864). Krok po kroku zastąpiono występujące w schematach arystotelesowskich i stoickich potoczne słówka w rodzaju "i", "nie", "jeśli, to", "każde", "niektóre" formalnymi symbolami – funktorami prawdziwościowymi i kwantyfikatorami – o ściśle określonych regułach użycia. A wreszcie powstał jeden z głównych – obok formalizmu i intuicjonizmu – nurt w filozofii matematyki, logicyzm. Zapoczątkował go Gottlob Frege w Grundlagen der Arithmetik (1884). Nieco później podobny program niezależnie sformułował Bertrand Russell w The Principles of Mathematics (1903). Zwieńczeniem tych badań stało się monumentalne dzieło Russella i Alfreda North Whiteheada Principia mathematica (1910–1913). Logicyzm to program redukcji matematyki do logiki: chodziło o to, aby najpierw sprowadzić twierdzenia "wyższych" działów matematyki do twierdzeń z zakresu arytmetyki liczb naturalnych, następnie zdefiniować pojęcia arytmetyki za pomocą pojęć logicznych, a wreszcie pokazać, że jej twierdzenia wynikają, przy takich definicjach, z praw logiki. Realizowalność całego programu – a przede wszystkim zasadność tych aksjomatów, o które trzeba było tradycyjnie pojętą logikę rozszerzyć w celu jego przeprowadzenia – pozostaje do dziś przedmiotem gorących sporów.

Frege poczynając od artykułu Über Sinn und Bedeutung (1892), a Russell od On Denoting (1905) zapoczątkowali jeszcze jeden program badawczy: program analizy logicznej zdań języka potocznego, który miał pozwolić na skodyfikowanie rozumowań, jakie prowadzimy na co dzień. Chodziło o znalezienie odpowiedników zdań potocznych, wyrażonych za pomocą formalnych symboli logiki matematycznej w celu usunięcia trudności, na jakie napotykamy używając "zwykłych" słów i zdań. Wyjaśnijmy to na słynnym Russellowskim przykładzie. Wypowiedziany w 1905 r. ciąg słów "Obecny król Anglii jest łysy" był zdaniem w sensie logicznym. Wprawdzie łysina Edwarda VII nie była wówczas zupełna, w związku z czym miałoby się ochotę o tym zdaniu orzec, że było trochę prawdziwe, a trochę fałszywe. Z tego typu przypadkami starał się uporać Jan Łukasiewicz inicjując w 1917 r. program budowy logik wielowartościowych. Na razie jednak obowiązywała zasada wyłączonego środka, zgodnie z którą dla dowolnego zdania w sensie logicznym albo ono samo jest prawdziwe, albo prawdziwa jest jego negacja. Ale jak wtedy sklasyfikować zdanie "Obecny król Francji jest łysy"? Ma ono dokładnie analogiczną budowę do zdania o królu Anglii, a zatem powinno być zdaniem w sensie logicznym, tymczasem ani nie jest prawdą, że obecny król Francji jest łysy, ani że łysy nie jest – bowiem Francja w 1905 r. nie miała króla.

Russell rozwiązywał powstały dylemat stwierdzając, że gramatyczna forma zdania często nie odzwierciedla jego formy logicznej. Ten, kto na serio wypowiada przytoczone zdanie, milcząco zakłada, że istnieje obecnie ktoś, kto jest królem Francji, że ten ktoś jest jeden, a wyraźnie stwierdza, że jest on łysy. Przeprowadzając analizę logiczną wydobywamy te ukryte założenia na jaw i przedstawiamy rzekomo proste zdanie jako koniunkcję trzech zdań, w których dodatkowo "obecny król Francji" nie jest podmiotem (jakby to sugerowała jego forma gramatyczna), ale orzeczeniem, a technicznie: predykatem. Formalnie zapiszemy to w postaci x (KFx ˄ ∀y (KFyx = y) ˄ Łx), co można w przybliżeniu odczytać jako "istnieje x będące królem Francji i dla każdego y, gdyby było ono królem Francji, to byłoby identyczne z x i to x jest łyse". Ponieważ pierwszy człon koniunkcji jest fałszywy, to na mocy definicji funktora "˄" całe zdanie jest fałszywe. Co więcej, tak zapisanego zdania można użyć w formalnych schematach wnioskowań.

Języki potoczne są niebywale różne, a każdy, kto próbował tłumaczyć z jednego języka na drugi wie, że często nie da się w przekładzie w pełni oddać tego, co powiedziano w języku oryginału. Logika matematyczna, podobnie jak matematyka, była jedna. Pojawiała się więc nadzieja na stworzenie języka uniwersalnego, a może raczej odsłonięcie tego, co leży u podłoża każdego języka – dotarcie do samej istoty przedstawiania faktów w zdaniach. Skoro zaś prawdziwość zdań polega na ich zgodności z rzeczywistością, to pojawiła się nadzieja na to, że logiczne badania nad językiem ujawnią coś z istoty świata. Z takim przekonaniem przystępował do pracy autor pierwszej książki z filozofii logiki matematycznej, Ludwig Wittgenstein.

Po ukończeniu Principia mathematica Russell przestał raz na zawsze pracować nad logiką. Pisał właśnie nad popularnymi Problemami filozofii, gdy w 1911 r. w Cambridge pojawił się Ludwig Wittgenstein, który przerwał studia inżynierskie z zamiarem poświęcenia się filozofii i logice. Wcześniej światopogląd Wittgensteina ukształtowały zwłaszcza książki Otto Weiningera Płeć i charakter (1903) i Arthura Schopenhauera Świat jako wola i przedstawienie; wkrótce potem potężne wrażenie wywarły na nim opowiadania Lwa Tołstoja i powieści Fiodora Dostojewskiego. A w międzyczasie przestudiował logiczne prace Fregego i Russella – i przybył do Cambridge najwyraźniej z zamiarem ujęcia idei przejętych od wspomnianych filozofów życia za pomocą nowych, logicznych metod. Po półtora roku studiów filozoficznych pod kierunkiem Russella wyjechał nagle do norweskiej wioski. Wśród śniegów Skandynawii, a potem walcząc na ochotnika na frontach I wojny światowej (aby w obliczu śmierci "stać się człowiekiem"), pracował nad swą pierwszą książką, Traktatem logiczno-filozoficznym.

Cały system Traktatu jest oparty na założeniu, że logiczna forma naszych myśli jest identyczna z logiczną formą świata (co staje się mniej osobliwe gdy pojawia się wyjaśnienie: świat jest moim światem), co prowadzi do tezy, iż "Cokolwiek da się pomyśleć, jest też możliwe" (3.02). Myśląc, przedstawiamy sobie możliwe fakty (sytuacje), a gdy myślimy prawdziwie, to nasze myśli są obrazami faktów, których ogół jest światem.

Myślimy o świecie, nie zdając sobie sprawy z natury owego procesu. Niekiedy jednak, aby swe myśli utrwalić lub przekazać innym, wyrażamy je w postaci zmysłowo postrzegalnej – i wypowiadamy bądź zapisujemy znaki zdaniowe. Zdanie zaś to w terminologii Traktatu znak zdaniowy wraz z towarzyszącą mu myślą, rozumiejącą go i rzutującą na świat (lektury książki nie ułatwia to, że Wittgenstein wielokrotnie wstawia "zdanie" tam, gdzie powinien być "znak zdaniowy"). W języku potocznym wyrażamy swe myśli w postaci nieprzejrzystej: rozumieniem takich zdań rządzą niezliczone milczące reguły i bardzo trudno się połapać, na czym sens zdania polega (sensem jest możliwy fakt, przedstawiany przez zdanie). Należy więc zdania poddać analizie logicznej – a jeśli zdołamy przeprowadzić ją w pełni, to nasze znaki zdaniowe staną się wiernymi podobiznami myśli z jednej, a możliwych faktów z drugiej strony. Zasadnicze partie książki wypełniają rozważania nad tym, jaką postać przyjęłyby zdania po przeprowadzeniu ich całkowitej analizy.

Studia nad logiką zdań wiodą Wittgensteina do tezy: "Każde zdanie jest funkcją prawdziwościową zdań elementarnych" (5). Chodzi o to, że po dokonaniu analizy logicznej zdanie rozpada się na najprostsze ze zdań – zdania elementarne – z których część poprzedzona może być znakiem negacji, a które połączone są funktorami prawdziwościowymi. Wartość logiczna zanalizowanego zdania jest zatem dokładnie określona przez wartości logiczne zdań elementarnych. Zdania elementarne, co bardzo istotne, są logicznie niezależne: żadne z nich nie wynika z pozostałych, może więc być prawdziwe albo fałszywe niezależnie od prawdziwości albo fałszywości wszystkich innych (jest to teza atomizmu logicznego w odniesieniu do języka).

Logika predykatów każe pytać o wewnętrzną budowę zdań elementarnych. Na to Wittgenstein odpowiada zagadkowo: zdanie elementarne jest splotem znaków prostych, czyli nazw. Jednak nie podaje przykładów nazw, nie wyjaśnia nawet, czy nazwy są wyłącznie indywiduowe, indywiduowe bądź ogólne, a może tylko ogólne. Nie pisze też nic o tym, na jakie sposoby nazwy splatają się w zdania elementarne. Stwierdza jedynie, że każda z nazw ma pewną formę logiczną, określającą jej możliwe połączenia z innymi nazwami. Sposób, w jaki nazwy są faktycznie splecione w danym zdaniu elementarnym, nazywa jego strukturą logiczną (forma jest możliwością struktury).

Skoro całkowicie zanalizowane zdanie ma być, jak twierdzi Wittgenstein, wierną kopią wyrażonej myśli, a myśl i świat mają wspólną budowę logiczną – myśli i wyrażające je zdania są logicznymi obrazami możliwych faktów – to prowadzi to do tez ontologicznych o charakterze formalnym. Ontologia Traktatu powstała jako odpowiedź na pytanie, jaki musi być świat, aby nasze zdania – w ich postaci "rzeczywistej", ujawnianej w wyniku analizy logicznej – miały sens niezależnie od tego, co w świecie zachodzi, a co nie (czy np. Francja ma obecnie króla).

Nazwa, jako znak prosty, odnosi się do prostego składnika rzeczywistości, czyli przedmiotu. Przedmioty stanowią substancję świata (są tym, z czego wszystko jest zbudowane, a co nie jest zbudowane z czegoś jeszcze innego). Sposób, w jaki nazwy splatają się w zdaniu elementarnym, obrazuje, w jaki sposób splatają się przedmioty tworzące elementarną sytuację, czyli stan rzeczy. Jeśli stan rzeczy się zdarza, tzn. przedmioty splatają się tak, jak oznaczające je nazwy, to zdanie elementarne jest prawdziwe. Skoro zdania elementarne są od siebie logicznie niezależne – każde z nich może być prawdziwe albo fałszywe niezależnie od wartości logicznych wszystkich innych zdań – to świat rozpada się na stany rzeczy, z których każdy może zdarzyć się albo nie niezależnie od wszystkiego, co jeszcze w świecie się zdarza. Natomiast przedmioty muszą być trwałe, bo gdyby któryś przestał istnieć, nazwa straciłaby odniesienie (Bedeutung), a zawierające ją zdanie straciłoby sens (Sinn). Tymczasem zdanie ma sens niezależnie od swej wartości logicznej, a zatem niezależnie od tego, co dzieje się w świecie. Każdy przedmiot ma też pewną formę, pozwalającą mu na pewne sposoby łączyć się z innymi przedmiotami w stany rzeczy – i musi być ona taka sama, jak forma pozwalająca oznaczającej go nazwie łączyć się z innymi nazwami w zdania elementarne.

Wróćmy do zdań złożonych. Są one, jak powiedziano, funkcjami prawdziwościowymi zdań elementarnych. Zdanie o postaci "p q" jest prawdziwe, zważywszy na definicję funktora implikacji, w trzech przypadkach: gdy zdarzają się stany rzeczy obrazowane przez p i q, gdy nie zdarza się p a zdarza q oraz gdy nie zdarza się p i nie zdarza q. A do czego odnosi się znak implikacji? Do niczego, odpowiada Wittgenstein (i rozszerza to twierdzenie na wszelkie tzw. stałe logiczne). Gdyby funktory prawdziwościowe do czegoś się odnosiły, to zdanie o postaci "p q" miałoby inny sens niż zdanie o postaci "~p ˅ q", tymczasem są one dokładnie równoważne. Autor Traktatu proponuje w związku z tym notację pozwalającą obyć się bez funktorów: układamy dla danej formuły standardową tabelę logiczną (taką jaką znaleźć można na pierwszych stronach każdego elementarnego podręcznika logiki), w pierwszym nawiasie spisujemy znaki wartości logicznych z ostatniej kolumny, a w drugim wyliczamy wszystkie zdania składowe. Obie przytoczone tu formuły będą wtedy miały postać: (PFPP)(p,q). Jest to, rzec by można, logiczny arystotelizm: forma logiczna jest formą przedmiotów, do których odnoszą się nazwy, niezmienność praw logiki bierze się z niezmienności przedmiotów, nie ma więc faktów logicznych (gdyby były, mielibyśmy do czynienia z logicznym platonizmem).

Prawo logiki, np. "((p q) ˄ ~q) → ~p", zapisane przy użyciu proponowanej przez Wittgensteina notacji, przybierze postać (PPPP)(p,q), a to uzmysławia nam, że prawa te nie są obrazami faktów. Są przecież prawdziwe zawsze, niezależnie od tego, co się zdarza (zaś ich negacje, czyli logiczne sprzeczności, są zawsze fałszywe). Skoro sensem zdania nazwaliśmy możliwy fakt przez zdanie obrazowany, to prawa logiki i ich podstawienia są bezsensowne (sinnlos). Bezsensowne są też twierdzenia matematyki, łącznie z ich podstawieniami. Prawdziwość praw logiki i twierdzeń matematyki wynika z samych definicji terminów, z jakich są zbudowane – a zatem są one, w rozumieniu Fregego, zdaniami analitycznymi. (Z drugiej jednak strony prawa logiki i twierdzenia matematyki, niczego o świecie nie mówiąc, obrazują jego logiczną budowę. W nich ukazuje się to, co wspólne językowi i światu. I gdyby szukać dla nich miejsca w Kantowskiej klasyfikacji sądów, to byłyby to zdania syntetyczne a priori. Jest to jeden z kluczowych dylematów, na jakie natrafiamy przy próbach interpretacji Traktatu logiczno-filozoficznego: czy jego system jest czy nie jest pewną odmianą kantyzmu. Odpowiedzi na to pytanie w tekście nie znajdziemy).

Zdania sensowne są obrazami sytuacji, a to dzięki jedno-jednoznacznemu przyporządkowaniu składających się na nie zdań elementarnych możliwym stanom rzeczy i zazwyczaj jedno-wieloznacznemu przyporządkowaniu całej funkcji prawdziwościowej rozpadającym się na stany rzeczy (możliwym) faktom. Są one prawdziwe, gdy zdarza się jedna z możliwości zachodzenia lub niezachodzenia stanów rzeczy, jakie dana funkcja prawdziwościowa dopuszcza. Aby wiedzieć, czy dane zdanie sensowne jest prawdziwe, należy porównać je z rzeczywistością. Ogół zdań prawdziwych, pisze Wittgenstein, stanowi całość nauk przyrodniczych.

Wittgenstein, co istotne dla dalszego rozwoju wydarzeń, nie zdołał (a nawet nie próbował) przeprowadzić całkowitej analizy jakiegokolwiek zdania sensownego. Nie podał przykładu zdania elementarnego, a tym samym stanu rzeczy, podobnie jak nie podał przykładów nazw, a tym samym przedmiotów. Nie powiedział też, jak porównuje się zdania elementarne z rzeczywistością.

Na ostatnich stronach podkreślił natomiast, że mamy wciąż do czynienia ze znakami zdaniowymi, które są poprawnie gramatycznie zbudowanymi zdaniami oznajmującymi, ale z punktu widzenia logiki nie są ani bezsensowne, czyli prawdziwe analitycznie, ani sensowne, gdyż nie da się ustalić ich wartości logicznej przez porównanie z rzeczywistością (występują w nich bowiem znaki do niczego się nie odnoszące). Są to, po pierwsze, "zdania" etyczne, orzekające o czymś, że jest dobre bądź złe, oraz estetyczne, mówiące, że coś jest piękne bądź brzydkie. A, po drugie, "zdania" metafizyczne, jakich pełno w dziełach klasycznych filozofów próbujących powiedzieć coś o "naturze rzeczywistości", "istocie bytu", a wreszcie o "sensie życia". Wittgenstein podaje tylko jeden przykład tez metafizycznych – a są to tezy Traktatu logiczno-filozoficznego! Te wszystkie "zdania" nie są ani prawdziwe, ani fałszywe – są niedorzeczne (unsinnig).

Mimo tego pejoratywnego określenia Wittgenstein do niektórych przynajmniej niedorzeczności odnosi się z szacunkiem. Jest coś niewyrażalnego – stwierdza na ostatniej stronie książki, niejako podwójnie łamiąc zasady sensownej mowy – mistycznego, co decyduje o sensie ludzkiego życia. Ale to coś nie jest faktem. Wszystkie fakty, włączając w to nasze stany psychiczne, z etycznego punktu widzenia są absolutnie bezwartościowe – a raczej przypisanie im jakiejś etycznej wartości byłoby równie niedorzeczne jak powiedzenie o Tarnicy, że jest inteligentna. W zdaniach sensownych jesteśmy w stanie przestawić dowolny możliwy fakt, w tautologiach albo równaniach przedstawiamy logiczną budowę (mojego) świata, ale na tym zdolności języka się kończą. Wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek próbowali powiedzieć coś o wartościach lub o tzw. istocie bytu, usiłowali – zwykle nie zdając sobie z tego sprawy – przekroczyć granice języka. Wielcy metafizycy, odczuwając w pewien sposób to, co mistyczne, próbowali to coś wyrazić – i obijali się o granice języka w beznadziejnej próbie powiedzenia tego, czego powiedzieć się nie da. Ponieważ jednak formułowane przez nich "zdania" z gramatycznego punktu widzenia były poprawne, to oni i ich czytelnicy ulegali złudzeniom, iż coś zostało powiedziane. Wszystkie problemy i tezy, jakie tradycyjnie uważano za filozoficzne, są wytworami językowego zamętu. Wittgenstein zakończył swą pierwszą książkę stwierdzeniem "O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć" (albowiem, jak wyjaśniał w liście do przyjaciela, "Gdy nie usiłujemy wyrazić tego, co niewyrażalne, nic się nie zatraca") – po czym został ogrodnikiem w klasztorze, a następnie wiejskim nauczycielem.

3. Narodziny, rozwój i rozpad empiryzmu logicznego

W 1907 r. w czwartkowe wieczory w jednej z wiedeńskich kawiarni zaczęła spotykać się grupa młodych naukowców i filozofów, wśród których na plan pierwszy wysunęli się fizyk Philipp Frank (1884–1966), matematyk Hans Hahn (1879–1934) i ekonomista Otto Neurath (1882–1945). Przejęci byli kryzysową sytuacją, w jakiej na początku XX w. znalazła się fizyka, a jeszcze bardziej znaczeniem rewolucji w fizyce zapoczątkowanej ogłoszeniem szczególnej teorii względności. Załamanie się mechanicystycznego obrazu świata, stanowiącego od dwóch stuleci wzorzec naukowości, wielu uznało za klęskę nauki w ogóle: okazała się ona użytecznym technicznie narzędziem, ale nie prawdziwą wiedzą o świecie. Wspomniani młodzi myśliciele usiłowali w tej sytuacji sformułować zasady nowej filozofii nauki, w której świetle fizyka zachowałaby prawo do miana wiedzy, a osiągnięcia Einsteina jawiłyby się jako postęp poznawczy w stosunku do fizyki klasycznej. Źródła inspiracji znaleźli w pismach Macha (krytyka wyjaśniania jako redukcji do procesów mechanicznych, radykalny empiryzm), Poincarégo ("Był on dla nas niczym Kant uwolniony od pozostałości średniowiecznej scholastyki i naoliwiony współczesną nauką", Frank 1950), Duhema ("W fizyce niemożliwe jest experimentum crucis"), Hilberta (ujęcie aksjomatów jako "ukrytych definicji") oraz w filozoficznych i metodologicznych uwagach Einsteina. Żywo dyskutowali też zagadnienia moralne, religijne i polityczne.

Dało to początek nieformalnej grupie, która w 1922 r. zaprosiła do Wiednia Moritza Schlicka (1882–1936), aby objął na uniwersytecie Katedrę Filozofii i Historii Nauk Indukcyjnych. Wkrótce po przybyciu Schlick zaczął w czwartkowe wieczory prowadzić seminarium, wokół którego w ciągu następnych kilku lat uformowała się grupa naukowców o zainteresowaniach filozoficznych i filozofów, którzy w większości mieli pozafilozoficzne wykształcenie. Do najaktywniejszych należeli zrazu, obok wspomnianych już Hahna, Neuratha i Schlicka, historyk Victor Kraft, prawnik Felix Kaufmann, matematyk Kurt Reidemeister i dwóch studentów, Friedrich Waismann (1896–1959) i Herbert Feigl (1902–1988). Często przyjeżdżał do Wiednia pracujący na Uniwersytecie Praskim wspomniany już Frank, luźniej z Kołem związany był matematyk Karl Menger, a także słynny później logik Kurt Gödel (1906–1978).

Otto Neurath urodził się w Wiedniu w rodzinie żydowskiej. Studiował matematykę, by potem przerzucić się na lingwistykę, prawo, ekonomię, a wreszcie socjologię. Doktorat uzyskał na podstawie pracy o myśli ekonomicznej w starożytności. Jego pierwsze publikacje dotyczyły ekonomii i polityki, ogłosił też trochę prac logiczno-matematycznych. Dobrze znał pisma Marksa, był członkiem partii socjaldemokratycznej. Po I wojnie światowej włączył się do prac socjalistycznego rządu Bawarii, zastąpionego wkrótce przez komunistyczno-anarchistyczny rząd Spartakusa. Po reakcyjnym przewrocie został aresztowany i skazany na więzienie; po proteście rządu Austrii wyszedł na wolność i (z zakazem powrotu do Niemiec) przybył do Wiednia, gdzie objął stanowisko dyrektora Muzeum Społeczno-Ekonomicznego. Traktował Koło Wiedeńskie jako ruch polityczny, w czym pozostał odosobniony, choć prawie wszyscy jego członkowie mieli poglądy lewicowe (aktywnym socjaldemokratą był też Hahn).

Moritz Schlick pochodził z bogatej pruskiej rodziny o nacjonalistycznych tradycjach. Studiował fizykę, doktorat na podstawie pracy o odbiciu światła w ośrodkach niejednorodnych, pisanej pod kierunkiem Maxa Plancka, uzyskał w Berlinie w 1906 r. Choć jego pracę o czasie i przestrzeni w fizyce współczesnej pochwalił sam Einstein, zdecydował się porzucić fizykę dla filozofii, którą wykładał na uniwersytetach w Rostocku i Kiel. Jego pierwsza książka filozoficzna była poświęcona poszukiwaniu szczęścia, rozgłos przyniosła mu natomiast Allgemeine Erkenntnislehre (1918).

W 1926 r. przybył do Wiednia Rudolf Carnap (1891–1970). Przyszedł na świat w rodzinie niemieckich tkaczy. Pracę nad doktoratem z fizyki przerwał mu wybuch wojny, którą spędził jako oficer na froncie. Doktorat z filozofii otrzymał w Jenie w 1921 r. na podstawie pracy o przestrzeni we współczesnej fizyce; był w tym czasie głęboko poruszony filozoficznym znaczeniem teorii względności. Jeszcze przed wojną uczęszczał na wykłady Gottloba Fregego z logiki, studiował też logiczne i epistemologiczne prace Bertranda Russella. Przed przybyciem do Wiednia oprócz kilku artykułów o czasie, przestrzeni i przyczynowości, napisał ogłoszony parę lat później Abriss der Logistik (Zarys logiki matematycznej, 1929). Wkrótce potem ukończył pierwsze ważne dzieło filozoficzne, Logiczna budowa świata (1928).

Akurat gdy do grupy dołączył Carnap, Hans Hahn przyniósł na jej spotkanie Tractatus logico-philosophicus Wittgensteina, wydany w 1922 r. wraz z równoległym przekładem angielskim. Wkrótce większość uznała, że w tej książce zostały sformułowane podstawowe zasady filozofii, jakiej poszukiwali. Ponoć prowadzone w 1926 r. studia nad tekstem przypominały w nastroju egzegezę pism objawionych. Tymczasem Wittgenstein, który przez kilka lat pracował jako nauczyciel wiejski w Dolnej Austrii, przeniósł się do Wiednia, a Schlickowi udało się w 1927 r. nawiązać z nim kontakt. Przez kilka lat Schlick i Waismann spotykali się, początkowo w towarzystwie Carnapa i Feigla, z Wittgensteinem – nie były to spotkania dyskusyjne, raczej ich uczestnicy wysłuchiwali improwizowanych uwag autora Traktatu niczym, by użyć określeń ze wspomnień Carnapa, dzieła sztuki bądź boskiego objawienia.

Rychło nawiązano współpracę z założonym w Berlinie w 1928 r. Towarzystwem Filozofii Empirycznej. Jego przywódcą był Hans Reichenbach (1891–1953), który – aby podkreślić pewne różnice poglądów – określał siebie mianem logicznego empirysty, Carnapa i jego kolegów nazywając logicznymi pozytywistami. Najwybitniejszą postacią wśród berlińskich empirystów okazał się Carl G. Hempel (1905–1997), który odebrał wykształcenie z matematyki i fizyki. Do grupy należeli też logik Kurt Grelling i zasłużony dla teorii prawdopodobieństwa Richard von Mises.

W 1929 r. przyjechał do Warszawy Karl Menger, którego bardzo poruszyły osiągnięcia założonej na przełomie wieków przez Kazimierza Twardowskiego (1866–1938) szkoły lwowsko-warszawskiej w zakresie logiki i metodologii. W rezultacie do Wiednia pojechał Alfred Tarski, by w ramach prowadzonego przez Mengera kolokwium matematycznego przedstawić najważniejsze osiągnięcia logiczne własne i swych kolegów. Wkrótce potem Kazimierz Ajdukiewicz, Leon Chwistek, Kazimierz Leśniewski, Jan Łukasiewicz, Tadeusz Kotarbiński, Alfred Tarski i inni nawiązali z wiedeńskimi empirystami logicznymi stałą współpracę.

W 1929 r. na cześć powracającego do Wiednia Moritza Schlicka (który po wykładach w Stanach Zjednoczonych odrzucił oferty pracy na tamtejszych uniwersytetach) wydano filozoficzny manifest: Naukowy światopogląd: Koło Wiedeńskie. Napisany przez Neuratha, przy pomocy Carnapa i Hahna, ten niewielki tekst poglądy samego Schlicka przedstawiał w krzywym zwierciadle; część członków Koła odniosła się do niego z dezaprobatą. Nigdy więcej podobnego manifestu nie sporządzono. (Ogólnie rzecz biorąc, zasadniczy podział w Kole Wiedeńskim przebiegał między jego "lewym skrzydłem" Neuratha i Hahna, podkreślającym intersubiektywny charakter wiedzy i społeczną rolę nauki, a "prawym skrzydłem" Schlicka i Waismanna, znajdującym się pod przemożnym wpływem Wittgensteina i nastawionym indywidualistycznie. Carnap usiłował czas jakiś godzić oba stanowiska, w końcu skierował się w lewo).

W manifeście po raz pierwszy użyto nazwy "Koło Wiedeńskie", podano też nazwiska jego czternastu członków. Oprócz już wymienionych Carnapa, Feigla, Franka, Gödla, Hahna, Krafta, Mengera, Neuratha, Schlicka i Waismanna, byli to matematyczka – siostra Hahna i druga żona Neuratha – Olga Hahn-Neurath, oraz filozofowie Gustav Bergmann, Marcel Natkin i Theodor Radković. Gdy Bergmann i Feigl wyjechali do Stanów Zjednoczonych, ich miejsca zajęli Bela von Juhos i Edgar Zilsel.

W 1930 r. Koło Wiedeńskie rozpoczęło intensywną działalność wydawniczą i propagandową. Główną trybuną nowej filozofii stał się redagowany przez Carnapa i Reichenbacha kwartalnik "Erkenntnis". W latach 1928–1937 wydano dziesięć książek w serii "Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung", m.in. Schlicka Zagadnienia etyki (1930), Neuratha Empirische Soziologie (1931), Carnapa Logiczną składnię języka (1934), a także Logikę odkrycia naukowego (1934) Karla Poppera (który nie należał do Koła i ani razu nie uczestniczył w czwartkowym seminarium Schlicka). Opublikowano też w latach 1933–1939 dziewięć broszur w redagowanej przez Neuratha serii "Einheitswissenschaft". Zaczęto organizować kongresy nowej filozofii; pierwszy w Pradze w 1929 r., drugi rok później w Królewcu. W kolejnych poczęli stopniowo uczestniczyć, oprócz Austriaków i Niemców, Polacy, Skandynawowie, Amerykanie i inni. Jeśli chodzi o Amerykanów, to współpracę z Kołem nawiązali Charles Morris (1901–1979), Ernest Nagel (1901–1985) i Willard van Orman Quine (1908–2000). W Anglii empiryzm logiczny miał tylko jednego wybitnego przedstawiciela, Alfreda J. Ayera (1910–1989), który po pobycie w Wiedniu przedstawił – we własnym ujęciu – podstawowe założenia tej filozofii w książce Language, Truth and Logic (1936). Bliscy nowej filozofii byli Skandynawowie Jørgen Jørgensen, Eino Kaila, Arne Naess, Åke Petzäll. Kolejne kongresy odbyły się w Pradze (1934), Paryżu (1935), Kopenhadze (1936), znów w Paryżu (w ramach Dziewiątego Międzynarodowego Kongresu Filozofii, 1937), w Cambridge (1938), a we wrześniu 1939 r. w Harvardzie.

Kres działalności empirystów logicznych w Europie położyła ekspansja niemieckiego faszyzmu. Feigl, Neurath, Reichenbach i Waismann byli bezpośrednio zagrożeni jako Żydzi, dla pozostałych faszyzm był nieakceptowalny. W 1934 r. niespodziewanie umarł Hahn. W 1936 r. Schlick został zastrzelony przez umysłowo chorego studenta. (Jego zabójca po włączeniu Austrii do Niemiec został wypuszczony z więzienia jako członek partii faszystowskiej, ponownie uwięziony przez Rosjan wyszedł rychło na wolność jako świeżo nawrócony komunista). W tym samym roku Carnap, który jeszcze w 1931 r. przeniósł się z Wiednia do Pragi, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych (pracował kolejno na uniwersytetach w Chicago i w Los Angeles), gdzie od paru lat przebywał już Feigl; dołączyli do nich Gödel, Kaufmann, Menger i Zilsel. Neurath przeniósł się do Holandii, skąd w 1940 r. zdołał przeprawić się do Anglii. Wyemigrował tam też Waismann. Reichenbach w 1933 r. opuścił Niemcy i przez pięć lat wykładał na Uniwersytecie w Istambule, później pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Od 1937 r. w Yale, a potem w Princeton wykładał Hempel. W 1938 r., gdy zakazano rozpowszechniania publikacji empirystów logicznych w krajach niemieckojęzycznych, Neurath przeniósł "Erkenntnis" do Hagi; wydawał to pismo do 1940 r. pod tytułem zmienionym na "Journal of Unified Science".

Ostatnim wielkim przedsięwzięciem Koła Wiedeńskiego i jego współpracowników miała być International Encyclopedia of Unified Science (Międzynarodowa Encyklopedia Nauki Zjednoczonej). Otto Neurath, autor projektu, żywił nadzieję, że odegra ona podobną rolę jak niegdyś Wielka Encyklopedia Francuska. Całość miała składać się z 26 tomów, poświęconych kolejno zagadnieniom podstaw nauki zjednoczonej, problemom metodologicznym, przeglądowi aktualnego stanu poszczególnych dyscyplin, a wreszcie omówieniu praktycznych zastosowań wiedzy naukowej. Każdy tom zawierałby 10 monografii napisanych przez naukowców i filozofów zarówno zachodnich, jak i azjatyckich, publikowano by je równolegle w językach angielskim, francuskim i niemieckim; dziesięciotomowy suplement składałby się z map i wykresów. Byłaby to wielka synteza nauk ujętych z perspektywy logicznego empiryzmu. Projekt został zaaprobowany podczas Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Jedności Nauki w Paryżu w 1935 r., w trzy lata później ukazały się, pod redakcją Neuratha, Carnapa i Morrisa, dwa zbiory artykułów o charakterze programowym. Ostatecznie seria przeobraziła się jednak w zbiór odrębnych prac filozoficznych coraz bardziej odległych od ideału jedności nauki. Ostatni, VI Międzynarodowy Kongres Jedności Nauki, odbył się w 1941 r. w Chicago. Jak na ironię w ramach Encyklopedii ukazała się w 1962 r. Struktura rewolucji naukowych Thomasa S. Kuhna (zob. rozdz. V), uważana powszechnie za gwóźdź do trumny logicznego empiryzmu.

Jak powiedziano, po II wojnie światowej dawni członkowie i współpracownicy Koła Wiedeńskiego przestali określać siebie mianem empirystów czy pozytywistów logicznych. Prawie wszyscy, wraz ze swymi uczniami i sojusznikami, prowadzili działalność na terenie Stanów Zjednoczonych, ale nie powstał tam żaden jednolity ruch filozoficzny. Z drugiej strony między ich poglądami zachodziły liczne podobieństwa: łączyły ich zarówno idee odziedziczone (w złagodzonej postaci) po Kole Wiedeńskim, jak i nieustanne oddziaływanie wzajemne, co w sumie pozwala określić ich dokonania mianem standardowej koncepcji teorii naukowych. (w literaturze anglojęzycznej używa się zwykle określenia the received view of theories). Trybuną tej filozofii nauki stał się założony w 1934 r. kwartalnik "The Philosophy of Science", a także tomy wydawane od 1956 r. w serii "Minnesota Studies in the Philosophy of Science".

Poniżej ograniczę się do omówienia dziejów empiryzmu logicznego w wąskim tego słowa znaczeniu, a zatem skończę tę historię około 1936 r.; skoncentruję się też na poglądach trzech bezdyskusyjnie najważniejszych członków Koła Wiedeńskiego, Carnapa, Neuratha i Schlicka. Nawet przy takich ograniczeniach powstają poważne trudności. Nie jest mianowicie jasne, czy w ogóle można mówić o jednej filozofii empiryzmu logicznego. Wprawdzie wspólnie przyjmowano pewne bardzo podstawowe założenia, ale tylko dopóki wyrażano je w sposób ogólnikowy. Gdy dochodziło do konkretów, rozbieżności ujawniały się na każdym niemal kroku. Nigdy nie powstała praca będąca uznaną przez pozostałych jego członków syntezą poglądów Koła Wiedeńskiego. Co więcej, empiryści logiczni nieustannie zmieniali poglądy. A jednak pewne cele i metody dociekań, a także bardzo podstawowe założenia, powtarzały się w ich pracach w różnych odmianach i konfiguracjach. Można więc mówić o zachodzeniu między ich poglądami rozlicznych podobieństw rodzinnych – te podobieństwa, powracające motywy, spróbuję teraz wydobyć.

4. Od Macha i Wittgensteina do programu filozofii naukowej

Jeśli na coś członkowie Koła Wiedeńskiego – przy całej rozbieżności ich poglądów – się godzili, to na to, że ich celem jest stworzenie pierwszej w dziejach filozofii zasługującej na miano naukowej (pod tym względem, nie zdając sobie z tego sprawy, zmierzali w kierunku dokładnie przeciwnym niż Wittgenstein) – choć nie wszyscy, o czym będzie jeszcze mowa, nadal chcieli nazywać swoje dociekania "filozoficznymi". Podobnie jak nauka, miała być ta filozofia dziełem nie tyle genialnych jednostek, co systematycznie pracującej wspólnoty. Podczas gdy "zwykli" filozofowie od dwóch i pół tysiąca lat spierają się, nie rozumiejąc jedni drugich, filozofia empiryzmu logicznego miała być intersubiektywnie zrozumiała. Miała też osiągać postęp: podczas gdy filozofowie propagowali swoje systemy, odwołując się do rozbieżnych celów i kryteriów, odtąd cele i kryteria miały stać się wspólne, co umożliwiłoby systematyczną pracę nad starymi i nowo powstającymi problemami, a także wspólny wybór proponowanych rozwiązań. Intersubiektywność wiedzy i jej postępowy charakter to, wedle rozpowszechnionej opinii, charakterystyczne cechy nauki. Warto zapytać, czy nowa filozofia miała mieć jeszcze jedną uderzającą cechę nauk przyrodniczych, a mianowicie czy miała być użyteczna praktycznie? Odpowiedź – pozytywną – na to pytanie odłożymy na koniec tego rozdziału.

Na razie trzeba przede wszystkim podkreślić, że naukowa filozofia sama nie miała być nauką – nie miała mianowicie dostarczać wiedzy o świecie czy o nas samych. Jeśli jakaś wiedza jest dla ludzi osiągalna, to zawiera się całkowicie w fizyce, chemii, biologii, psychologii, socjologii i ich rozlicznych odgałęzieniach. Wszelkie próby filozofów czy myślicieli religijnych powiedzenia o rzeczywistości czegoś "głębszego" i "ogólniejszego" niż to, co mówią o niej nauki przyrodnicze, wiodły dotąd i wieść będą zawsze do "sofisterii i złudzeń". Złudzenia takie, udające wiedzę a niebędące nią, empiryści logiczni określali za Wittgensteinem mianem metafizyki. I jeśli filozofia naukowa jest do czegoś potrzebna, to dlatego, że wciąż wielu ludzi systemy metafizyczne tworzy i wmawia innym, iż mówią one coś prawdziwego o rzeczywistości. Jednym z głównych zadań filozofii naukowej jest walka z metafizyką.

Sam program walki z metafizyką zrodził się z syntezy empirystycznej filozofii Hume’a i Macha z jednej, a nowej, matematycznej logiki i jej filozofii sformułowanej przez Fregego, Russella i Wittgensteina z drugiej strony. To połączenie odróżnia filozofię empiryzmu klasycznego od filozofii empiryzmu logicznego i to trzeba najpierw wyjaśnić.

Klasyczni empiryści twierdzili, że wszelka (prawdziwa) wiedza wywodzi się z danych zmysłowych; w szczególności twierdzenia ogóle uważali za indukcyjne uogólnienia wyników doświadczeń. Indukcję pojmowano czasem jako proces psychologiczny (Hume); czasem formułowano normatywne reguły rozumowań indukcyjnych (Bacon, Mill), co miało służyć odróżnieniu twierdzeń rzetelnych – bo otrzymanych w wyniku poprawnego zastosowania kanonów indukcji – od wytworów nieodpowiedzialnych spekulacji. Empiryści logiczni przeczyli istnieniu logiki indukcji jako metody odkrywania. Traktowali indukcję jako proces psychologiczny – i jako taką nie interesowali się nią zupełnie. Sposób uzyskania twierdzenia nie ma wpływu na ocenę jego poznawczej wartości. Nie badali procesów myślowych, ale, za Wittgensteinem, analizowali zwerbalizowane wytwory tych procesów. Nie zadawali pytań w rodzaju "Skąd o tym wiesz?", ale pytali: "Jaki sens mają wypowiadane przez ciebie zdania?". Zaś odpowiedzi na to ostatnie pytanie miała dostarczyć analiza logiczna. Logika nie ma nic wspólnego z psychologią, prawa logiki nie są prawami myślenia, ale – jak powiadał Frege – prawami prawdy; pełnią zatem w stosunku do faktycznych procesów myślowych rolę normatywną. (Mówiono w związku z tym nie o badaniu faktycznych procedur poznawczych, ale o ich racjonalnej rekonstrukcji).

Jak powiedziano, Wittgenstein nie zdołał przeprowadzić analizy logicznej jakichkolwiek zdań – stwierdzał jedynie (z niebywałą pewnością siebie), jaką w ogólnym zarysie formę miałyby zdania po dokonaniu ich pełnej analizy. Neopozytywiści też analizy logicznej zdań nie byli w stanie przeprowadzić, nie potrafili nawet zgodzić się co do ogólnych zasad takiej analizy, a jednak i oni z góry przesądzali, jakie będą rezultaty analizy i wynikające stąd oceny epistemologiczne. Tu szli właśnie za Traktatem logiczno-filozoficznym i za tym, co posłyszeli od Wittgensteina w trakcie rozmów. Przejmowali mianowicie klasyfikację zdań oznajmujących w sensie gramatycznym – jakie znajdujemy np. wertując dostępne książki – na tautologie i równania z jednej, zdania sensowne z drugiej, a niedorzeczności z trzeciej strony, a także ogólną charakterystykę każdej z tych grup – dodając do tego interpretację w duchu filozofii Macha.

Przede wszystkim znaleziono u Wittgensteina doktrynę, która uwalniała, jak się wydawało, empiryzm od jego odwiecznego kłopotu: od niemożliwości empirystycznego wyjaśnienia natury i genezy wiedzy logicznej i matematycznej. Problem ten nie tyle rozwiązywano, co likwidowano: tezy logiki i twierdzenia matematyki są tautologiami, niczego o świecie nie mówią, nie wyrażają żadnej wiedzy. Zamęt tradycyjnej filozofii matematyki polegał na tym, że pytano o genezę i naturę wiedzy tam, gdzie wiedzy nie ma – a są tylko językowe tautologie. (Empiryści logiczni wprowadzili tutaj znaczne uproszczenie. Wittgenstein odróżniał tautologie logiki od równań matematyki, a choć jedne i drugie klasyfikował jako "bezsensy", to, jak się wydaje, przeczył możliwości redukcji równań do tautologii. Oni, inspirowani przez program redukcji matematyki do logiki Fregego i Russella, również twierdzenia matematyczne określali mianem tautologii).

Na wiele lat słowo "tautologia" stało się cudownym zaklęciem, nie tyle wprowadzającym na niedostępne wcześniej drogi filozoficznego poznania, co otwierającym oczy na fakt, że takich dróg nie ma. Wiązało się to z przekonaniem, że logika jest jedna, a odzwierciedlają się w niej struktury logiczne leżące u podstaw wszystkich zdań sensownych – różnice między językami występują jedynie na poziomie lingwistycznych zjawisk, podczas gdy analiza logiczna odsłania kryjącą się za zjawiskami uniwersalną istotę języka. Carnap jeszcze w otwierającym 1 tom "Erkenntnis" artykule Die alte und die neue Logik pisał w tym duchu o tezach logiki jako tautologiach. Istniały jednak różne systemy geometrii, a konstytuujących każdy z nich systemów postulatów nie sposób było uznać za tautologie w takim uniwersalnym sensie. W latach dwudziestych Jan Łukasiewicz i Emil L. Post ogłosili pierwsze systemy logik wielowartościowych, jeszcze wcześniej Clarence I. Lewis zainicjował logiki modalne. W rezultacie Carnap, Neurath i inni na początku lat trzydziestych dość niepostrzeżenie przeszli do innego – konwencjonalistycznego – rozumienia tautologii, opartego na uwagach Hilberta i Poincarégo. Według tego rozumienia tautologią jest zdanie prawdziwe na mocy postulatów konstytuujących dany system, lub – skoro postulaty traktuje się zazwyczaj jako utajone definicje wchodzących w ich skład pojęć – na mocy znaczeń terminów, z których zdanie to jest zbudowane. We Wstępie do ogłoszonej w 1934 r. Logicznej składni języka Carnap pisał:

Utrzymuje się tu, że mamy pod każdym względem całkowitą swobodę wyboru formy języka; że zarówno formy konstruowania zdań, jak i reguły transformacji (zwane zwykle "postulatami" oraz "regułami inferencji") można wybierać zupełnie dowolnie. (...) wybór ten – jakikolwiek by był – zdeterminuje znaczenia, które mają być przypisane stałym logicznym.

Tym samym tautologiczną prawdziwość zrelatywizowano do arbitralnie skonstruowanego języka, po czym słowo "tautologia" zaczęło z tekstów znikać, a w jego miejsce pojawiło się "zdanie analityczne". Nadal jednak zachowano przekonanie, że twierdzenia logiki i matematyki nie wyrażają żadnej wiedzy: nie wzbogacam przecież wiedzy przez rozszerzenie zdania sensownego o tautologię, np. "pada deszcz" mówi o świecie tyle samo, co "pada deszcz i słońce świeci lub nie świeci".

Po drugie, przejęto od Wittgensteina przekonanie, że "zdania" metafizyczne są niedorzecznościami, tylko z pozoru o czymś mówiącymi lub coś przedstawiającymi. Rudolf Carnap zaczynał swój słynny artykuł Eliminacja metafizyki za pomocą logicznej analizy języka (1932) słowami:

Wielu było przeciwników metafizyki od czasów greckich sceptyków po empirystów XIX w. Wytaczano wobec niej zarzuty najprzeróżniejszych rodzajów. Wielu uważało, że metafizyczne doktryny są fałszywe, ponieważ przeczą naszej wiedzy empirycznej. Inni żywili przekonanie, iż metafizyka jest niepewna, na tej podstawie, że jej problemy przekraczają granice ludzkiej wiedzy. Wielu antymetafizyków twierdziło, że zajmowanie się zagadnieniami metafizycznymi jest bezpłodne. (...) Rozwój logiki współczesnej umożliwił udzielenie nowej i bardziej zdecydowanej odpowiedzi na pytanie o prawomocność i uzasadnienie metafizyki. Badania logiki stosowanej czy teorii wiedzy, zmierzające do rozjaśnienia poznawczej treści zdań naukowych, a tym samym znaczeń terminów występujących w tych zdaniach, wiodą do wyników zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Wynik pozytywny uzyskano w dziedzinie nauki empirycznej; objaśniono różne pojęcia rozmaitych gałęzi nauki; wydobyto na jaw ich formalnologiczne i epistemologiczne związki. W dziedzinie metafizyki, włączając w to całą filozofię wartości i teorię normatywną, analiza logiczna dała wynik negatywny: wszystkie rzekome zdania w tej dziedzinie są całkowicie pozbawione sensu.

Znaleziono wreszcie u Wittgensteina ogólne kryterium sensowności zdań: zdanie sensowne jest funkcją prawdziwościową zdań elementarnych, z których każde jest splotem prostych symboli odnoszących się do prostych przedmiotów. Wittgenstein, jak już wiemy, nie wyjaśnił, czym są przedmioty i zbudowane z nich stany rzeczy. Empiryści logiczni – choć nie wszyscy – zrazu uznali, że przedmiotami Wittgensteina są elementy Macha, a stany rzeczy to konfiguracje elementów i ich następstwa. Zdania elementarne to opisy danych zmysłowych – "zdania obserwacyjne" lub "protokolarne".

Nie tylko utożsamienie tautologii i równań, a także interpretacja zdań elementarnych jako opisów danych zmysłowych, stanowiły – w punkcie wyjścia – odstępstwa od tez Traktatu. Faktycznie pozytywiści logiczni – z wyjątkiem Schlicka – nie przyjęli obrazowej teorii znaczenia. Zaś na mistycyzm Wittgensteina pozostali głusi i ślepi.

Pewne ważne odstępstwa należy tłumaczyć faktem, że członkowie Koła przejmowali poglądy Wittgensteina nie tylko z (wybiórczej) lektury jego książki, ale też z bezpośrednich rozmów z nim. On zaś zaczął właśnie zmieniać poglądy, zbliżając się to do empiryzmu, to do pragmatyzmu, aby wreszcie po 1933 r. sformułować zasady zupełnie nowej filozofii języka. (Wittgenstein, człowiek niesłychanie znerwicowany, a zarazem apodyktyczny, dość szybko odmówił kontaktów z Carnapem; jego niemal magnetyczny wpływ na Schlicka, a jeszcze bardziej na Waismanna, z którymi spotykał się przez kilka lat, był w dużej mierze przyczyną rosnących w Kole rozbieżności poglądów. Schlick, nie bardzo chyba zdając sobie z tego sprawę, wprowadzał do swych późniejszych prac tezy, jakie Wittgenstein zawarł w ukończonej w 1934 r. – lecz ogłoszonej pośmiertnie – Philosophische Grammatik. Tezy te zaś prowadziły w zupełnie innym kierunku niż system Traktatu logiczno-filozoficznego. (Zadaniem spisania nowych poglądów Wittgensteina obarczony został Waismann – miała w ten sposób powstać praca otwierająca serię "Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung". Wittgenstein odrzucił jednak wszystkie kolejne wersje tekstu; ukazał się on dopiero po śmierci Waismanna pt. The Principles of Linguistic Philosophy (1965), a wspomniana seria pozostała bez numeru pierwszego).

Właśnie w trakcie jednego ze stenografowanych przez Waismanna spotkań Wittgenstein wypowiedział 2 stycznia 1930 r. słynne zdanie, które – podniesione do rangi zasady ogólnej – miało przez parę lat wyrażać samo sedno filozoficznego programu Koła Wiedeńskiego: sensem zdania jest metoda jego weryfikacji.

5. Zasada weryfikowalności

Tę zasadę ogłosił wkrótce światu Waismann w zamieszczonym w 1 tomie "Erkenntnis" artykule Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs:

Każdy, kto wypowiada zdanie, musi wiedzieć, w jakich warunkach nazwie to twierdzenie prawdziwym, a w jakich fałszywym; jeśli nie jest w stanie tego określić, to nie wie, o czym mówi. Zdanie, którego nie da się konkluzywnie zweryfikować, w ogóle nie jest weryfikowalne, pozbawione jest po prostu wszelkiego sensu (1930).

Wkrótce potem Schlick wyjaśniał: "znamy sens sądu, jeśli jesteśmy w stanie dokładnie wskazać okoliczności, w których byłby on prawdziwy (i, co na jedno wychodzi, które wykazałyby jego fałszywość)" (1932a).

Podobną tezę da się znaleźć w Traktacie Wittgensteina: "By móc rzec: p jest prawdą (lub fałszem), musiałem już ustalić, w jakich okolicznościach nazywam p prawdą; tym samym zaś ustaliłem sens zdania" (§ 4.063). Tam jednak nie pada słowo "weryfikacja" i w ogóle nie wyjaśnia się, jak dokonuje się porównanie zdań ze światem. Teraz odpowiedziano na to w duchu empirystycznym: jedynym sposobem ustalenia wartości logicznej zdania sensownego jest – bezpośrednie lub pośrednie – porównanie go z danymi zmysłowymi (wynikami doświadczeń). Weryfikacja miała pierwotnie oznaczać dowód prawdziwości zdania; zasada weryfikowalności powiadała więc, iż sensem zdania jest sposób, w jaki moglibyśmy, na podstawie wyników doświadczeń, dowieść, że jest ono prawdziwe.

Wyjściowe intuicje wydawały się oczywiste. Mówiąc "Tarnica jest wyższa od Połoniny Caryńskiej", wypowiadam zdanie sensowne, jeśli bowiem słowa "Tarnica" i "Połonina Caryńska" oznaczają szczyty znajdujące się w miejscach wskazywanych przez standardowe mapy Bieszczadów i jeśli przez "wyższy od" rozumiem to, co rozumieją geografowie, to potrafię określić sposób, jakim można się posłużyć, aby dowieść prawdziwości tego zdania. Stwierdzając (w 1999 r.) "Najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Plejad posiada układ planetarny", również wypowiadam zdanie sensowne, bo choć nie dysponujemy dziś żadnymi środkami pozwalającymi na wykazanie, iż zdanie to jest prawdziwe, to wiemy, jakie dane doświadczalne należałoby uzyskać, aby taki dowód przeprowadzić. Mówiąc "Połonina Caryńska jest wyższa od Tarnicy", też wypowiadam zdanie sensowne, mimo że jest ono fałszywe – bo wiem, jakie wyniki doświadczeń, gdybym je uzyskał, zweryfikowałyby to zdanie. Zdanie jest sensowne niezależnie od swej wartości logicznej, a także od tego, czy faktycznie dysponujemy środkami technicznymi pozwalającymi tę wartość ustalić.

Rozważmy zdanie "Bóg jest miłosierny" – czy jest ono sensowne? Otóż zależy to od tego, jak się je rozumie. Jeśli jako twierdzenie, że ci chorzy, którzy Boga o to proszą, zostają uzdrowieni, to jest ono zdaniem sensownym – choć, co wykazały Statystyczne badania nad skutecznością modlitwy sir Francisa Galtona (1872), przy takim rozumieniu byłoby to zdanie fałszywe. Rzecz w tym, że zwykle tak się tego zdania nie rozumie: twierdzi się, że Bóg jest miłosierny niezależnie od tego, co się zdarza (gdyż niedocieczone są Jego wyroki) – przy takim rozumieniu, zdaniem pozytywistów logicznych, zdanie to żadnych faktów nie przedstawia, pozbawione jest poznawczego sensu. Podobnie pozbawione sensu są "zdania" klasycznych filozofów, takie jak "Istnieje tylko materia w ruchu", "Materia nie istnieje, to Bóg wytwarza w naszych duszach wrażenia", "Istnieją tylko wrażenia, nie ma ani materii, ani dusz". A zatem spory filozoficzne takie jak te wspomniane powyżej, toczone przez Hobbesa z jednej strony, Berkeleya z drugiej, a Macha z trzeciej, w rzeczywistości niczego nie dotyczą. Co do faktów – co do danych zmysłowych – wszystkie strony tego rodzaju sporów zgadzają się, wszyscy uznają np. zdanie, że upuszczony kamień spada na ziemię. Ich (rzekome) polemiki dotyczą czegoś, co wykracza poza fakty. Weryfikacyjna teoria znaczenia wytycza zatem granice tego, co da się sensownie powiedzieć: można sensownie mówić o faktach, każda próba powiedzenia czegoś, co nie odnosi się do danych zmysłowych, nieodmiennie wiedzie do formułowania (niejawnych) niedorzeczności.

Od razu pojawiły się wątpliwości, czy zasada weryfikowalności ma się stosować do zdań czy do sądów? Dwa zupełnie różne zdania mogą wyrażać ten sam sąd (np. "Witkacy popełnił samobójstwo" i "Autor Nienasycenia odebrał sobie życie"), zaś to samo zdanie różne sądy w zależności od tego, jak się je rozumie. Schlick podkreślał: "tylko w odniesieniu do sądu możemy pytać, czy jest on analityczny czy syntetyczny, a nie w odniesieniu do niezrozumiałej serii słów" (1934, § 8); sąd zaś definiował jako "serię dźwięków lub innych symboli (‘zdanie’) wraz z przynależnymi im regułami logicznymi, tzn. z pewnymi zaleceniami odnośnie sposobu użycia zdania. Te reguły, kulminujące w definicji ‘ostensywnej’, konstytuują »sens« sądu" (1935). Ale sąd z istoty nie może być bezsensowny: jeśli coś przez zdanie rozumiem, to coś przez nie rozumiem. Jak więc można stosować zasadę weryfikowalności w celu odróżnienia sensownych sądów naukowych i bezsensownych sądów metafizycznych, skoro sądy pozbawione sensu z definicji nie istnieją? Carnap wybrał drugie rozwiązanie: zasada weryfikowalności stosuje się do zdań. Jednak zdanie, jako ciąg nic nieznaczących dźwięków czy znaków na papierze, nie może być prawdziwe albo fałszywe; nie może więc być mowy o jego weryfikacji. Alfred J. Ayer we Wstępie do drugiego wydania Language, Truth and Logic (1946) próbował odnieść zasadę weryfikowalności ani do zdań (sentences), ani do sądów (propositions), ale do twierdzeń (statements):

Proponuję więc, aby każdą gramatycznie poprawną formułę słowną uznać za zdanie i aby każde zdanie oznajmujące, niezależnie od jego formalnej sensowności, uważać za wyraz twierdzenia. (...) Słowo "sąd", z drugiej strony, zastrzeżone zostanie dla tego, co wyrażają zdania formalnie sensowne. Tak więc klasa sądów staje się, przy tym rozumieniu, podklasą klasy twierdzeń, zaś jednym ze sposobów opisania zastosowań zasady weryfikacji byłoby powiedzenie, iż dostarcza ona środków służących określeniu, kiedy zdanie oznajmujące wyraża sąd, lub, innymi słowy, rozróżnieniu twierdzeń należących do klasy sądów i tych, które do tej klasy nie należą.

To rozwiązanie, niezależnie od jego ewentualnych zalet, prowadzi do mnożenia bytów, co w filozofii jest zawsze procedurą podejrzaną. Tak czy inaczej wspólnego stanowiska w omawianej kwestii nie wypracowano.

Nie zostało też jasno powiedziane, czy zasada weryfikowalności ma być definicją sensu, czy kryterium sensowności. Schlick skłaniał się do tej pierwszej możliwości:

Kryterium prawdziwości albo fałszywości sądu polega więc na tym, że w szczególnych warunkach (określonych w definicjach) pojawiają się, albo nie pojawiają, pewne dane. Gdy to zostało ustalone, ustaliłem wszystko, o czym dany sąd mówi (1932–1933, § 2).

Np. Einstein wyjaśniał, co rozumie przez "równoczesność zdarzeń", określając sposób weryfikacji zdania "dwa zdarzenia są równoczesne", a Schlick na tej podstawie stwierdzał, iż w ten sposób "ustala się sens w pełni i bez reszty. (...) każde zdanie (...) oznacza jedynie to, co się weryfikuje i absolutnie nic poza tym". Schlick w "sensem sądu jest metoda jego weryfikacji" rozumiał więc słówko "jest" jako znak równości. Gdy w trakcie dyskusji wyszło na jaw, że zdania formułowane przez naukowców w większości nie są weryfikowalne (zob. poniżej), zaczęto rozumieć "jest" słabiej: sens zdania wykracza poza ogół danych zmysłowych, których pojawienie się dowiodłoby jego prawdziwości, ale możliwość empirycznego sprawdzenia (raczej niż weryfikacji) zdania jest kryterium odróżniającym zdania poznawczo sensowne od bezsensownych.

6. Spór o naturę zdań obserwacyjnych

Weryfikacja miała polegać na porównaniu zdania/sądu z danymi zmysłowymi. Ale przecież zdania i wyniki doświadczeń to rzeczy odmiennego rodzaju. Można porównać ilorazy inteligencji Einsteina i Wittgensteina, ale nie można porównać ilorazu inteligencji Einsteina z siłą uczucia Johna Lennona do Yoko Ono (gdy poeci czynią takie porównania, to nie w celach poznawczych). A jak porównuje się zdanie z faktem? Aby wybrnąć z tych dylematów zaproponowano zastąpienie faktów pewnego rodzaju zdaniami. W rezultacie syntaktyczna analiza relacji między zdaniami miała zastąpić semantyczną analizę relacji między językiem a światem. Miejsce danych zmysłowych miały zająć zdania obserwacyjne (protokolarne). Schlick retrospektywnie pisał:

Jak na to sama nazwa wskazuje, przez "zdania protokolarne" początkowo rozumiano te zdania, które w sposób absolutnie prosty, bez jakichkolwiek narzuconych form, zmian czy dodatków przedstawiają fakty, których opracowanie stanowi istotę całej nauki i które poprzedzają wszelką wiedzę, każde twierdzenie dotyczące świata. Nie ma sensu mówić o niepewnych faktach (...), jeśli zatem uda się odtworzyć surowe fakty w sposób zupełnie czysty w "zdaniach protokolarnych", to te ostatnie wydają się stanowić absolutnie niepowątpiewalne punkty wyjścia wszelkiej wiedzy. Porzuca się je wprawdzie w chwili, gdy przechodzimy do zdań naprawdę użytecznych w życiu czy w nauce (wygląda to na przejście od wypowiedzi "jednostkowych" do "ogólnych"), ale mimo wszystko stanowią one trwałą podstawę, której cała nasza wiedza zawdzięcza wszelką osiągalną dla niej prawomocność (1934, § 1).

Zdanie obserwacyjne miało być zbudowane wyłącznie z terminów obserwacyjnych, odnoszących się do składników danych zmysłowych i z terminów logicznych. Natychmiast pojawiało się pytanie, jakie terminy odnoszą się do tego, co widzimy? Czy zadzierając w pogodny dzień głowę mam powiedzieć, że widzę "Słońce na niebie", czy że widzę"jasne żółte koło na niebieskim tle"? W pierwszym przypadku mówimy o widzianych rzeczach, używając języka fizykalnego, w drugim o czystych wrażeniach, które opisuję w języku fenomenalistycznym.

Tę drugą opcję wybrał Carnap pisząc Logiczną strukturę świata (1928). Za punkt wyjścia przyjął ogół doznań, jakie mamy w danej chwili oraz niedefiniowalną relację "pamiętanego podobieństwa", która prowadzi do wyodrębnienia w strumieniach wrażeń elementów, grupowanych w "kręgi podobieństw". Kręgi podobieństw pokrywają się częściowo, co umożliwia zdefiniowanie "klas cech". Rozpoznawane podobieństwo między klasami cech prowadziło do pojęcia klas zmysłowych. Dalej miały być wprowadzane – co Carnap szkicował coraz bardziej schematycznie – pojęcia miejsc w polu wzrokowym, porządku czasowego, przedmiotów fizycznych, a wreszcie przedmiotów psychologicznych i kulturowych. Wkrótce potem Carnap, o czym już wspomniano, przeszedł od fundamentalistycznego do konwencjonalistycznego pojmowania języka, w rezultacie kontynuowanie projektu zbudowania systemu konstytucyjnego w stylu (1928) utraciło sens. W to miejsce w I tomie "Erkenntnis" Carnap stwierdzał:

Jak wykazała analiza pojęć nauki, wszystkie one, niezależnie od tego, czy zgodnie z przyjętą powszechnie klasyfikacją należą do nauk przyrodniczych, do psychologii czy do nauk społecznych, spoczywają na wspólnych podstawach. Można je zredukować do pojęć źródłowych odnoszących się do tego, co "dane", do treści bezpośredniego doświadczenia (...), w podobny sposób każde zdanie nauki może być przetłumaczone na zdania o tym, co dane (1930–1931, § 8).

Jest to teza "metodologicznego pozytywizmu". Zaraz potem Carnap formułuje tezę "metodologicznego materializmu", zgodnie z którą wszystkie pojęcia naukowe są redukowalne do pojęć fizykalnych "odnoszących się do zdarzeń w czasie i przestrzeni". Oba systemy konstytucyjne empirysta logiczny może stosować równolegle, ponieważ nie opowiada się ani za metafizyczną tezą pozytywizmu (istnieją tylko dane zmysłowe), ani za metafizyczną tezą materializmu (istnieje tylko materia w ruchu), a interesują go jedynie sposoby redukcji pojęć do podstawy wspólnej dla wszystkich nauk.

System pozytywistyczny odpowiada perspektywie epistemologicznej, ponieważ dowodzi prawomocności wiedzy przez redukcję do tego, co dane. System materialistyczny odpowiada punktowi widzenia nauk empirycznych (...) i umożliwia istnienie wiedzy intersubiektywnej (§ 8).

W nieco późniejszym tekście Psychologie in physikalischer Sprache Carnap pisał:

Niesłychanie ważny dla analizy epistemologicznej jest język protokolarny, w którym formułuje się pierwotne zdania protokolarne szczególnej osoby (w materialnym sposobie mówienia: zdania o tym, co bezpośrednio dane), a także język systemowy, w którym formułowane są zdania systemu nauki. Osoba S sprawdza (weryfikuje) zdanie systemowe przez wydedukowanie z niego zdań własnego języka protokolarnego i porównanie tych zdań ze zdaniami swego faktycznego protokołu. Możliwość takiego dedukowania zdań protokolarnych konstytuuje treść zdania (1932–1933a, § 1).

Ale zaraz dalej czytamy, że każde zdanie języka systemowego jest wzajemnie przekładalne z pewnym zdaniem języka fizykalnego. Również każde zdanie protokolarne da się przetłumaczyć na zdanie języka fizykalnego dotyczące stanu fizycznego osoby, która zdanie protokolarne wypowiedziała, a zatem różne języki protokolarne są podjęzykami języka fizykalnego. W Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft Carnap jako przykłady zdań obserwacyjnych wymieniał "teraz radość", "teraz czerwony okrąg" i "czerwony sześcian leży na stole". W tych przykładach z miejsca uderza fakt, że w dwóch pierwszych zdaniach mowa jest o wrażeniach, w trzecim zaś o rzeczach materialnych. Dla Carnapa nie stanowiło to problemu, gdyż w tym okresie uważał – i głosił jako zasadę tolerancji – że mamy swobodę wyboru języka. Jego – wyraźnie prowizoryczne – stanowisko wywołało sprzeciwy za strony zarówno Neuratha, jak i Schlicka, przy czym szły one w przeciwstawnych kierunkach.

Neurath w Protokollsätze (1934) podkreślał przede wszystkim, iż nie istnieje "język pierwotny", stanowiący podstawę innych języków – a tak Carnap pisał o fenomenalistycznym języku protokolarnym. Dziecko nie zaczyna nauki języka od opanowania wyrażeń bardziej od innych podstawowych, uczy się od razu zwykłych słów i reguł składni, potem stopniowo tylko wzbogacanych. Za pomocą potocznego języka formułujemy wszystkie nasze zdania, a oczyściwszy ten język z metafizycznych naleciałości otrzymujemy potoczny język fizykalny. (Neurath twierdzi, że języki ludów tzw. prymitywnych mają, mimo występujących w nich elementów magicznych, w większym stopniu charakter języka fizykalnego niż potoczne języki współczesnych Europejczyków, zanieczyszczone koncepcjami filozoficznymi i teologicznymi). Jeśli oczyścimy język nauki z elementów metafizycznych, to otrzymamy naukowy język protokolarny. Zwykle używamy jednocześnie terminów z języka potocznego, z języka naukowego, a wreszcie takich, które występują w jednym i w drugim – ta heterogeniczna całość nieustannie ewoluuje. Możliwe jest zastąpienie każdego słowa języka potocznego terminami języka naukowego, ale też za pomocą fizykalnego języka potocznego da się wyrazić dowolną teorię naukową. (W języku Bantu, podkreślał Neurath, da się wyrazić teorię względności, choć nie filozofię Heideggera – chyba że wprowadzi się do języka Bantu te błędne użycia słów, w jakie obfituje współczesna niemczyzna).

"Pominąwszy tautologie, zjednoczona nauka składa się ze zdań o faktach. Są to albo zdania protokolarne, albo zdania nieprotokolarne". Zdanie nieprotokolarne o faktach to np. "O godz. 3.15 w pokoju stał stół" – jest to, według Neuratha, werbalna reakcja osobnika znającego pewien język na sytuację, w jakiej się znalazł. Odpowiadające mu zdanie protokolarne będzie mieć postać "Protokół Ottona z godz. 3.17 (zwerbalizowana myśl Ottona z godz. 3.16 [o godz. 3.15 w pokoju stał stół postrzegany przez Ottona])". Zwrot "zwerbalizowana myśl" dodaje się po to, aby umożliwić odróżnienie przypadków "rzeczywistych" od halucynacji, kłamstw itd. Z przytoczonego zdania protokolarnego nie wynika "O godz. 3.15 w pokoju stał stół". Zdanie to zawiera też liczne nieścisłości, nie powiedziano np., kim jest Otto, o jaki stół i o jaki pokój chodzi itd. Można je usuwać, dodając kolejne objaśnienia, ale wszystkich nieścisłości usunąć się nie da. Nie ma języka idealnego i próżne są wysiłki stworzenia takowego.

Przede wszystkim Neurath podkreślał, że żadne zdania o faktach, protokolarne czy nieprotokolarne, nie są pewne. Mowa w nich jest raczej o rzeczach niż o wrażeniach – a komuś może się wydawać, iż widział stół (zwłaszcza gdy było ciemno, miał za mało czasu by się przyjrzeć itd.), może kłamać itp. Istnieją jedynie zdania, które my za prawdziwe uważamy. A dlaczego uważamy? Nie dlatego, że są zgodne z rzeczywistością, bo zdania można porównywać tylko ze zdaniami. Sama idea porównywania zdania z rzeczywistością ma charakter metafizyczny. Rzeczywistości zaś nie da się "zastąpić" – wbrew nadziejom Schlicka – przez niepodważalnie prawdziwe zdania obserwacyjne. (Rzekome zdania w języku prywatnych doznań byłyby dla innych niezrozumiałe. Języka uczymy się od innych i jest to język z istoty intersubiektywny). Zastępujemy rzeczywistość przez niepewne zdania protokolarne. Zdania o faktach bywają jednak sprzeczne, tak jak sprzeczne byłyby "Protokół Kolona... (... [o godz. 3.15 w pokoju był tylko stół postrzegany przez Kolona])" i "Protokół Kolona... (... [o godz. 3.15 w pokoju był tylko ptak postrzegany przez Kolona])". Naukowcy usiłują stworzyć niesprzeczny system zdań protokolarnych i nieprotokolarnych, dlatego też jeśli nowe zdanie okazuje się sprzeczne z systemem, to odrzucamy je jako "fałszywe", albo uznajemy za "prawdziwe", zmieniając system tak, aby sprzeczność usunąć. Odrzuca się lub modyfikuje dowolne zdania, łącznie z protokolarnymi.

Carnap przyznał Neurathowi rację i od tej pory znikły z jego pism wzmianki o języku fenomenalistycznym. Zdania protokolarne wyrażane są w języku fizykalnym, w którym mowa jest o zdarzeniach umiejscowionych w czasie i przestrzeni – ale Carnap nie próbował określić słownika i reguł składni tego języka, nie podawał też żadnych przykładów. Pisał wprawdzie:

Zdania fizyki (...) będą sprawdzane przez wyprowadzenie ich konsekwencji za pomocą reguł transformacji, aż do zdań mających formę protokolarnych. Te ostatnie zostaną porównane ze zdaniami protokolarnymi faktycznie ustanowionymi i albo potwierdzone przez nie, albo obalone (1934a, § 82).

"Ustanowione" znaczy tu: przyjęte na podstawie wyników doświadczeń. Ale ponieważ fizykalne zdania protokolarne nie są pewne, to w razie konfliktu przewidywań i wyników doświadczeń czasem zmienia się system teoretyczny, a czasem odrzuca zdania protokolarne (mówiąc, że ulegliśmy złudzeniu, błędnie przeprowadziliśmy eksperyment itd.).

Schlick ten zwrot w poglądach Carnapa określił jako "zdradę empiryzmu". Miał rację: choć Carnap i Neurath nadal określali swoje stanowiska mianem "empirystycznych", to dane zmysłowe w ich koncepcjach nie pełniły już roli ani pierwotnego źródła, ani ostatecznego sprawdzianu wiedzy. Obaj stali się zdeklarowanymi konwencjonalistami. Schlick obrony empiryzmu podjął się w artykule Über das Fundament der Erkenntnis (1934), a przyjęła ona postać sporu o naturę zdań obserwacyjnych – bowiem w decydujący sposób, jak pisał, ulepszono metody empiryzmu gdy zaczęto szukać "nie pierwotnych faktów, ale pierwotnych zdań" (§ 2). W sporze tym, co istotne, różne były nie tylko stanowiska, ale i sposoby podejścia do zagadnienia. Według Carnapa, zdaniami protokolarnymi są zdania, które używający określonego języka naukowiec faktycznie wypowiada w danej sytuacji doświadczalnej lub faktycznie dedukuje z przyjętych założeń teoretycznych. Według Schlicka, zdania wypowiadane przez naukowców jako raporty doświadczalne należy poddać analizie aby dotrzeć do autentycznych zdań obserwacyjnych – których nikt dotąd nie słyszał i na oczy nie oglądał.

Jeśli badacz, na przykład, zapisuje "w takich to a takich okolicznościach wskaźnik pokazywał 10,5", to wie on, że znaczy to "dwie czarne linie pokrywają się" i że słowa "w takich to a takich okolicznościach" (które, jak zakładamy, są tu wymienione) podobnie należy rozłożyć na poszczególne zdania protokolarne, które w zasadzie zdołałby też, gdyby zechciał, wypowiedzieć dokładnie, choć mogłoby to się okazać niełatwe (§ 1).

Poszukiwanie niepodważalnych podstaw wiedzy doprowadziło Schlicka na granice absurdu. Musiał przyznać, że żadne zapisane czy wygłoszone przez kogoś innego, a nawet przez nas samych w przeszłości, zdanie nie jest pewne – jest, podobnie jak wszystkie inne zdania nauki, hipotezą (ktoś może nas okłamywać, pamięć może nas zwodzić itd.). Jeśli określimy mianem "protokolarnych" raporty faktycznie formułowane przez badaczy, to nie są one tym, czego szuka prawdziwy empirysta. Autentyczne zdania obserwacyjne muszą być empirycznie sensowne, a zarazem przypominać tautologie pod tym względem, że wypowiedzenie ich ze zrozumieniem równa się dostrzeżeniu, że są prawdziwe. Nie są one – hipotetycznymi – zdaniami protokolarnymi, choć stwarzają okazje do ich formułowania.

Zdania o tym i tylko o tym, co bezpośrednio postrzegane, określa Schlick mianem konstatacji (Konstatierungen). Nie stanowią one źródła naszej wiedzy, niczego nie da się z nich wydedukować, nie mogą też stanowić punktu wyjścia procedury indukcyjnej. Konstatacje pełnią swoją rolę nie na początku, ale na końcu procesu poznawczego: dopełniają akt weryfikacji.

Wiedza pierwotnie służy życiu, podkreśla Schlick w duchu Macha, ma umożliwić lepsze lub gorsze przystosowanie się do warunków środowiska, a w tym celu musi nam dostarczać przewidywań. Gdy wiedza przyjmuje postać wyrafinowaną, naukową – i zrywa, o czym za chwilę, z użytecznością – nadal wszystkie składające się na nią hipotezy służą przewidywaniu: możemy dedukować z nich zdania obserwacyjne mówiące, że w danym czasie, w takich to a takich okolicznościach, będziemy tego a tego doznawać. Następnie w określonym czasie i miejscu patrzymy (słuchamy, dotykamy itd.) i formułujemy konstatację o postaci "tutaj teraz to a to", przy czym owo "to a to" odnosi się wyłącznie do wrażeń. Np. "tu teraz żółte koło, a wokół błękit", "tu teraz ból". Występujących w konstatacjach terminów "tu" i "teraz" nie da się zdefiniować słownie – mają one sens jedynie w połączeniu z gestem wskazującym. "Aby zatem zrozumieć sens takiego zdania obserwacyjnego musimy jednocześnie wykonać gest, w jakiś sposób wskazać na rzeczywistość" (§ 7). Jeśli rozumiemy sens konstatacji, to jej prawdziwość jest dla nas oczywista – co definitywnie weryfikuje lub falsyfikuje przewidywanie.

Jeżeli prawdziwość konstatacji jest niepodważalna, to tylko przez moment – tak że nie ma czasu, aby ją wypowiedzieć czy zapisać. Po chwili słowa "tu" i "teraz" tracą znaczenie, a cała konstatacja oczywistość. "Tu teraz błękit" może być prawdą niepodważalną, ale zdanie protokolarne "6 kwietnia 1934 r. o 3.15 w tym a tym miejscu Moritz postrzegał błękit", które nieuchronnie zastępuje konstatację, jest hipotezą. Jaką więc rolę pełnią konstatacje w procesie rozwoju wiedzy naukowej? W przeciwieństwie do wiedzy potocznej, wiedza naukowa nie jest, zdaniem Schlicka, tworzona w celach praktycznych: jest warta posiadania dla niej samej, dostarczane przez nią przewidywania są celem same w sobie. Gdy tylko przewidywania się pojawią, cel nauki zostaje osiągnięty: radość, jaką czerpiemy z wiedzy, jest radością z weryfikacji, zachwytem nad tym, żeśmy poprawnie odgadli. I to właśnie dają nam zdania obserwacyjne; w nich nauka osiąga niejako swój cel i dla nich istnieje. Za problemem absolutnie pewnych podstaw wiedzy kryje się, by tak rzec, pytanie o prawomocność zadowolenia, jakim napełnia nas weryfikacja (§ 6).

Ostateczną podstawę wiedzy znajdował więc Schlick w zdaniach, które materialnie nie istnieją! Jego stanowisko budziło jeszcze jedną poważną trudność. Uderzającą cechą wiedzy naukowej jest jej intersubiektywna zrozumiałość, tymczasem dane zmysłowe są z istoty prywatne. Ja mam swoje doznania, ty masz swoje, jak więc możemy je porównać i stwierdzić, że mówimy o tym samym? To przede wszystkim po to, aby zapewnić systemowi konstytucyjnemu intersubiektywność, Carnap opowiedział się w końcu za językiem fizykalnym jako językiem zdań protokolarnych. Schlick trwał przy języku fenomenalistycznym i musiał jakoś problem intersubiektywności rozwiązać. Rozwiązanie przedstawił już w 1926 r. w artykule Erleben, Erkennen, Metaphysik, a rozwinął w wykładach Form and Content wygłoszonych w Londynie w 1932 r. Treść naszych doznań jest niekomunikowalna. Nie wiem, czy ty postrzegasz barwę, którą nazywam "błękitem", tak samo jak ja: być może widzisz ją tak, jak widzę "żółć". (A ponieważ nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, to same tego typu rozważania są pozbawione sensu). Kiedy jednak mówię np. "żółte w środku, a dookoła błękit" lub "najpierw czerwień, a zaraz potem błękit", to możemy porównać nasze zdania obserwacyjne i stwierdzić, czy są zgodne. Jest tak dlatego, że zdania te mówią nie o składnikach wrażeń, ale o relacjach, jakie między składnikami zachodzą. Ogół relacji to struktura – i właśnie struktura jest tym, co intersubiektywnie komunikowalne. Metafizycy próbują wyrazić treść, wiedza naukowa dotyczy struktury.

Apogeum sporu o budowę i rolę zdań obserwacyjnych przypadło na 1934 r. W dwa lata później Schlick nie żył, Neurath zajął się czymś innym, a dla Carnapa całe zagadnienie utraciło wagę – co trzeba krótko wyjaśnić. We wczesnym Kole Wiedeńskim prowadzono na temat języka rozważania niemal wyłącznie syntaktyczne. Próby mówienia o stosunku zdań do faktów uważano za metafizyczne; w szczególności po macoszemu traktowano pojęcie prawdy. W 1935 r. ukazał się niemiecki przekład artykułu Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, którego autor, Alfred Tarski, twierdził, że pojęcie prawdy da się zdefiniować w sposób oddający intuicje kryjące się za formułą "prawda jest zgodnością myśli (zdania) z rzeczywistością". Definicję tę, zrelatywizowaną do interpretacji, podaje się jednak nie w języku przedmiotowym – w którym zwyczajnie mówimy o świecie – ale w metajęzyku, zawierającym zarówno rozważany język przedmiotowy, jak i nazwy wyrażeń tego języka. W metajęzyku (zdaniem zwolenników tego podejścia) można mówić o stosunku języka przedmiotowego do przedstawianej w nim rzeczywistości, a zatem prowadzić rozważania semantyczne. Carnap przejął techniki Tarskiego i począwszy od Introduction to Semantics (1942) zaczął pisać o stosunku wyrażeń językowych do świata (co Neurath uznał za czystą metafizykę); nie potrzebował więc zdań, które by zastępowały fakty.

Ostatecznie żadnego stanowiska jeśli chodzi o budowę i rolę zdań obserwacyjnych, które mogłoby uchodzić za charakterystyczne dla empiryzmu logicznego, nie wypracowano.

7. Co ujawnia analiza logiczna tekstów naukowych?

W Manifeście z 1929 r. czytamy:

Metoda analizy logicznej w zasadniczy sposób odróżnia dzisiejszy empiryzm i pozytywizm od wersji wcześniejszych, w których przeważało podejście biologiczno-psychologiczne. Jeśli ktoś twierdzi "Istnieje Bóg", "pierwotnym tworzywem świata jest to, co nieświadome", "istnieje entelechia, siła kierująca rozwojem organizmów żywych", to nie odpowiadamy: "to, co mówisz, jest fałszem", ale pytamy: "co przez to zdanie rozumiesz?". A wówczas okazuje się, że ostra granica oddziela dwa rodzaje zdań. Po jednej jej stronie znajdują się zdania formułowane przez naukę empiryczną; ich sens da się określić w wyniku analizy logicznej, a dokładniej przez redukcję do najprostszych zdań o tym, co dane w doświadczeniu. Inne zdania, a wśród nich te przytoczone powyżej – o ile pojmuje się je w sposób zamierzony przez metafizyków – jawią się jako pozbawione sensu" (§ 2).

Ta i szereg podobnych wypowiedzi o charakterze programowym zdają się sugerować, że podczas gdy naukowcy formułują zdania/sądy sensowne, to filozofowie bełkocą bez sensu. Pogląd empirystów logicznych nigdy jednak tak prosty nie był: od samego początku zgadzano się, iż liczne zdania filozofów mają sens, a wiele tekstów uważanych za naukowe jest zanieczyszczonych metafizyką. Naukę wolną od metafizyki należy dopiero stworzyć – i to był jeden z zasadniczych celów analizy logicznej.

Analiza logiczna nie polegała – o czym trzeba pamiętać – na badaniu relacji logicznych między zdaniami takimi, jakie ludzie faktycznie formułują. Chodziło o ustalenie, co się za zdaniami faktycznie wypowiadanymi czy zapisywanymi kryje, o wyrażenie wszystkich milczących umów decydujących o rozumieniu takich zdań i wszelkich założeń niejawnie przyjmowanych. Należało dokonać przekładu zdań z analizowanych tekstów na zdania o przejrzystej budowie logicznej. Dopowiadając to wszystko, co zdania zazwyczaj połykają, należało kierować się znajomością całego kontekstu teoretycznego, w jakim pojawiły się analizowane wyrażenia, okoliczności ich sformułowania, ewentualne wyjaśnienia podane przez autora, a często trzeba było po prostu zgadywać. Istniały dwa podstawowe sposoby prowadzenia analizy. Pierwszy prowadzi do przedstawienia analizowanego zdania jako funkcji prawdziwościowej zdań prostszych – w granicy, jak sugeruje powyższy cytat, zdań obserwacyjnych. Drugi polega na definiowaniu terminów nieodnoszących się do składników danych zmysłowych – nazwanych później terminami teoretycznymi – za pomocą terminów obserwacyjnych, a następnie zastąpieniu w analizowanych zdaniach terminów teoretycznych takimi definiensami.

Jeśli chodziło o język, na który należy dokonać przekładu, to w Kole Wiedeńskim rychło doszło do podziałów. Neurath jako językiem analizy zadowalał się językiem potocznym i "zwykłym" językiem naukowców oczyszczonymi z naleciałości metafizycznych. Carnap zaś przystąpił do budowania języków sztucznych, doskonalszych – z punktu widzenia logiki – od tych używanych w życiu codziennym i w naukach. W każdym razie po dokonaniu analizy logicznej miało stać się jasne, czy dane zdanie jest analityczne (czyli prawdziwe na mocy przyjętych konwencji językowych), czy sensowne (gdyż da się je przedstawić jako funkcję prawdziwościową zdań obserwacyjnych, bądź – według ujęcia, które pojawiło się wkrótce po napisaniu Manifestu – da się dla niego określić metodę empirycznej weryfikacji). Jeśli analiza się powiodła, to nie wymagano bynajmniej od naukowców, aby zaczęli posługiwać się zdaniami w ich postaciach zanalizowanych – zdania, jakimi ludzie posługują się w praktyce, są zwykle wygodniejsze – choć radzono pamiętać o tym, jak rezultaty analizy wyglądają. Jeśli zaś analiza się nie powiodła, zaczynano podejrzewać, że dany fragment tekstu uchodzący za naukowy ma charakter metafizyczny – i usilnie radzono naukowcom, aby zrezygnowali z używania danego terminu czy formy zdaniowej.

Empiryści logiczni zaczynali więc swoje rozważania od przekonań dwojakiego rodzaju. Z jednej strony była to naszkicowana powyżej filozofia języka. Z drugiej było to przeświadczenie, że choć nie zawsze, to niemal zawsze naukowcy formułują zdania albo analityczne, albo empiryczne. A spośród naukowców czynią tak przede wszystkim fizycy: fizykę uważano w Kole Wiedeńskim za najbardziej rozwiniętą z dyscyplin naukowych i za (nieco tylko niedoskonały) wzorzec naukowości. Do tego wzorca wszystkie inne dyscypliny powinny się pod wskazywanymi przez nich względami upodobnić, jeśli chcą zasłużyć na miano "naukowych" – i stać się, o czym poniżej, częściami jednej nauki. Za wzorzec sensowności uważano też, co warto dodać, potoczną wiedzę o zwykłych sprawach (a więc po wykluczeniu wiary w Opatrzność itp.). Carnap pisał: "To, co zwykle określa się mianem »nauki«, jest po prostu bardziej systematyczną kontynuacją tych działań, jakie prowadzimy na co dzień aby się czegoś dowiedzieć" (1938, § 2); nawet Schlick podkreślał, iż w nauce i w życiu codziennym "Metoda weryfikacji jest w istocie taka sama; jedynie fakty, za pomocą których weryfikuje się twierdzenia naukowe, są zwykle trudniejsze do zaobserwowania" (1932a).

Jeśli chodzi o próby analizy zdań zaczerpniętych z tekstów naukowych, to prawie ich w Kole Wiedeńskim nie podejmowano. Neurath podał jeden tylko przykład fragmentarycznej analizy zdania z języka potocznego: "Skrzypiąca piła przecina niebieski drewniany sześcian" (1931–1932, § 2). Carnap pisał: "Celem składni logicznej jest stworzenie systemu pojęć – języka – w którym można będzie ściśle sformułować rezultaty analizy logicznej" (1934a, Wstęp), po czym z wielką precyzją skodyfikował dwa języki – drugi z nich miał być na tyle bogaty, aby dało się w nim wyrazić wszystkie zdania klasycznej matematyki i klasycznej fizyki – gdy jednak przyszło do konkretów, ograniczył się do przedstawienia szczątkowych parafraz (i to w języku potocznym, a nie w proponowanych językach sztucznych) zdań otwierających słynny artykuł Einsteina O elektrodynamice ciał w ruchu (§ 85). Ale już na poziomie takich szczątkowych przykładów i towarzyszących im intuicyjnych rozważań o charakterze ogólnym ujawniły się trudności, które zdecydowały o ewolucji poglądów poszczególnych członków Koła Wiedeńskiego.

Empiryści logiczni jednomyślnie godzili się, że trzeba z nauki usunąć te wszystkie zdania, które z perspektywy teoriopoznawczej jawią się jako syntetyczne a priori, a więc jako prawdziwe – choć empirycznie nieweryfikowalne – zdania o rzeczywistości. Jeśli chodzi o fizykę, to w Manifeście z dużą satysfakcją podkreślano, iż sama w dużej mierze uporała się w pierwszych dziesięcioleciach XX w. z tym zadaniem. W mechanice klasycznej była mowa o absolutnym czasie płynącym jednostajnie i wszędzie jednakowo, niezależnie od procesów fizycznych. Tak pojęty czas Kant uznał za formę zmysłowości, którą powiązał z arytmetyką jako systemem twierdzeń pewnych – a zatem apriorycznych – i odnoszących się do świata zjawisk – a zatem syntetycznych. Einstein poprzez swoją definicję czasu jako tego, co mierzymy za pomocą zegara (tak więc to nie procesy fizyczne dzieją się w czasie, ale czas płynie gdyż dzieją się procesy fizyczne), nadał twierdzeniom o czasie charakter empiryczny. Podobnie stało się w przypadku geometrii. Za pomocą eksperymentu z wirującym wiadrem z wodą Newton dowodził, że pusta przestrzeń jest nie demokrytejskim niebytem, ale czymś, co istnieje niezależnie od istnienia ciał i może w pewnych warunkach na ciała oddziaływać (czyniąc powierzchnię wody wklęsłą). Twierdzenia jedynej wtedy – euklidesowej – geometrii jawiły się więc jako zdania o własnościach pewnego bytu, a (rzekoma) niepodważalność tych twierdzeń zdawała się świadczyć o ich pozaempirycznym pochodzeniu. Gdy pojawiły się geometrie nieeuklidesowe sytuacja gruntownie się odmieniła: twierdzenia geometryczne nadal obowiązywały w sposób niepodważalny, ale tylko w ramach systemów, do których należały. Geometria matematyczna, powiadali bohaterowie tego rozdziału, jest zbiorem zdań analitycznych, prawdziwych na mocy przyjętych konwencji językowych, i w całości należy do czystej matematyki. Geometria fizyczna, której twierdzenia są zdaniami syntetycznymi, powstaje z matematycznej przez dodanie definicji korelatywnych określających, co w świecie jest odpowiednikiem geometrycznej linii, odległości itd. Einstein zdefiniował odległość jako to, co mierzymy, przykładając do siebie ciała sztywne, i w rezultacie przestało być możliwe mówienie o stosunkach przestrzennych jako o czymś niezależnym od istnienia ciał. Wreszcie w ogólnej teorii względności niemożliwe stało się oddzielne mówienie o ciałach z jednej, a o czasie i przestrzeni z drugiej strony. Własną wersję dziejów rozwoju geometrii Reichenbach, od początku krytycznie nastawiony do pewnych aspektów programu Koła Wiedeńskiego, podsumowywał w duchu poglądów Nauratha i Schlicka:

Nie ma w geometrii zdań syntetycznych a priori; albo geometria jest aprioryczna i wtedy jest geometrią matematyczną i analityczną, albo jest syntetyczna i wtedy jest geometrią fizyczną i empiryczną. Ewolucja geometrii zakończyła się zniesieniem prawd syntetycznych a priori (1951, § 8).

Podobny los spotkał dwie najważniejsze kategorie intelektu, które Kant wywiódł z fizyki takiej, jaka istniała na przełomie XVIII i XIX w.: substancji materialnej i związku przyczynowego. W Manifeście pisano:

Substancja materialna znikła w teorii atomowej i teorii pola. Przyczynowości odebrano antropomorficzny charakter "wpływu" lub "związku koniecznego" i zredukowano ją do relacji między warunkami, do funkcjonalnej koordynaty. Co więcej, miejsce szeregu praw przyrody, uważanych za ściśle obowiązujące, zajęły prawa statystyczne (...). Pojęcie prawdopodobieństwa zostało zredukowane do dającego się empirycznie ująć pojęcia względnej częstości. (…) W wyniku zastosowania do tych problemów metody aksjomatycznej składniki empiryczne każdorazowo oddzielają się od składników jedynie konwencjonalnych, zdania sensowne od definicji. Nie ma już miejsca dla sądów syntetycznych a priori (§ 3.2).

Nakaz eliminowania zdań syntetycznych a priori – lub wykazywania, że są w istocie analityczne albo syntetyczne a posteriori – nie budził większych sprzeciwów. Wielkie dylematy powstawały wtedy, gdy okazywało się, iż dosłownie rozumiane kryterium weryfikowalności prowadziłoby do nakazu eliminowania, a przynajmniej radykalnego przeformułowania, większości – a może nawet wszystkich! – zdań składających się, zgodnie z powszechnie podzielanymi intuicjami, na system wiedzy naukowej.

Carnap, Neurath i Schlick zgodnie przyznawali, o czym była mowa powyżej, że zdania protokolarne – jakie faktycznie formułują naukowcy – są hipotezami, których prawdziwości empirycznie dowieść się nie da. Nawet gdy sformułujemy je w języku fenomenalistycznym: empirycznie dowodliwe są tylko niewypowiadalne konstatacje, natomiast każdy wypowiedziany sąd, jak przyznawał sam Schlick, wykracza poza to, co bezpośrednio dane.

Jeszcze gorzej jest wtedy, gdy – w języku fizykalnym – mówimy o rzeczach i ich "materialnych" własnościach. Rzecz zwana "stołem" może wywoływać, w zależności od położenia ciała obserwatora, owej rzeczy, rodzaju oświetlenia, towarzyszących okoliczności (np. tego, czy stół jest nakryty serwetą lub akurat płonie), nieskończenie wiele różnych danych zmysłowych. Schlick przyznawał: "sens sądu o przedmiocie fizycznym wyczerpuje jedynie podanie nieskończenie wielu weryfikacji" (1932–1933, § 2), zaś sądy na temat ciał da się przekształcić nie w skończoną koniunkcję zdań obserwacyjnych, ale w "sądy o tym samym sensie dotyczące regularności pojawiania się wrażeń" (§ 3) – tak więc o weryfikacji mowy być nie może. Podobnie nieweryfikowalne jest, pisał Carnap, np. zdanie P "Ten klucz jest zrobiony z żelaza". Chociaż z koniunkcji P z szeregiem innych zdań, które można uznać (ale na jakiej podstawie, tego Carnap nie wyjaśnia) za już zweryfikowane, np. prawa "Jeśli przedmiot zrobiony z żelaza umieścimy w pobliżu magnesu, to przedmiot ten zostanie przez magnes przyciągnięty", hipotezy dodatkowej "Przedmiot A jest magnesem" i zdania empirycznego (w języku fizykalnym) "Ten klucz umieszczono w pobliżu A", wynika sprawdzalne zdanie obserwacyjne O "Ten klucz zostaje przyciągnięty przez A", to zweryfikowanie O nie dowodzi prawdziwości P. (Logika pozwala wszak na to, aby z fałszywych przesłanek wynikały prawdziwe wnioski). Możemy dalej, używając praw chemii, optyki czy mechaniki i szeregu innych zdań jako przesłanek dodatkowych, wyprowadzić z P szereg innych zdań obserwacyjnych, ale ponieważ liczba takich możliwych wniosków jest nieskończona, to nawet w przypadku potwierdzenia bardzo wielu takich przewidywań możemy "osiągnąć stopień pewności dostateczny dla wszelkich potrzeb praktycznych, nigdy jednak nie możemy osiągnąć pewności absolutnej" (1935, § 1.1).

Najsilniejsze napięcie powstawało między zasadą weryfikowalności a faktem istnienia praw nauki, które zazwyczaj uważa się za zdania ogólne (o postaci warunkowej, np. "dla każdego x, jeśli Ax, to Bx", albo równoważnościowej, np. "dla każdego x, y, xAy wtedy i tylko wtedy, gdy xBy"), odnoszące się do nieskończonej (a przynajmniej nieograniczenie wielkiej) liczby przypadków. Niezależnie od tego, jak wiele zdań obserwacyjnych wynikających z prawa i innych przesłanek zostanie zweryfikowanych, nieskończenie (nieograniczenie) wiele innych zweryfikowanych nie zostanie i zawsze będzie możliwe, iż następne wynikające z danego prawa zdania obserwacyjne okażą się fałszywe. Prawa nauki nie są weryfikowalne, a zatem – jeśli sensem zdania jest metoda jego weryfikacji – są pozbawione poznawczego sensu. Konieczna okazywała się zmiana albo wyjściowych intuicji dotyczących natury praw nauki, albo wyjściowego kryterium sensowności.

Pierwszą z tych możliwości wybrał Schlick, który wyniki swoich rozważań na ten temat zawarł w artykule Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik (1931); poniżej połączę, na własną odpowiedzialność, zawarte tam uwagi ze schematycznym opisem postępowania w naukach podanym w Über das Fundament der Erkenntnis (1934). Na podstawie zgromadzonych sądów protokolarnych – a nie "czystych" zdań obserwacyjnych – naukowcy dokonują indukcyjnych uogólnień i formułują hipotetyczne prawa nauki. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że "Indukcja jest (...) jedynie metodologicznie ukierunkowanym zgadywaniem, psychologicznym, biologicznym procesem, którego przebieg nie ma nic wspólnego z logiką", a polega najczęściej na poszukiwaniu najprostszej formuły zgodnej ze znanymi wynikami doświadczeń. Pojęcie prostoty ma charakter po części pragmatyczny, po części estetyczny, zaś w żadnym razie nie logiczny; ale tak czy inaczej "każdy naukowiec, któremu udało się przedstawić ciąg obserwacji za pomocą bardzo prostej formuły (np. funkcji liniowej, potęgowej czy eksponencjalnej) od razu nabiera przekonania, że odkrył prawo" (1931, § 5).

Z prawa wynikają sądy protokolarne wykorzystane wcześniej w procesie indukcyjnym, a także nieskończenie wiele innych. Dla fizyka decydujące znaczenie ma to, czy równania wyprowadzone z pewnych danych obowiązują również dla nowych danych (niekoniecznie nowych w sensie czasowym, ale takich, które nie były wykorzystane w procesie formułowania domniemanego prawa). A zatem oznaką, że odkryliśmy prawo, jest nie jego prostota, ale spełnianie się przewidywań. Ponieważ wynikających z prawa zdań obserwacyjnych jest nieskończenie wiele, to "potwierdzenie przewidywań nigdy ostatecznie nie dowodzi zachodzenia związku przyczynowego, lecz zawsze czyni go jedynie prawdopodobnym" (§ 7). Prawdopodobieństwo Schlick rozumie, co trzeba szczególnie podkreślić z uwagi na dalszy rozwój wydarzeń, zupełnie inaczej niż to ma miejsce w rachunku prawdopodobieństwa: jego (nieliczbową) miarą jest psychologicznie rozumiana siła przekonania, z jaką oczekujemy zajścia pewnych zdarzeń. Sprawdzić można jedynie jednostkowe zdania wynikające z praw przyrody, np. "w takich to a takich warunkach w tym a tym miejscu na płycie fotograficznej pojawi się zaczernienie" – a ich doświadczalne potwierdzenie jest ostateczne i nie poddaje się dalszej analizie (te uwagi powstały nim Schlick sformułował ideę konstatacji). "(...) autentyczne twierdzenie musi ostatecznie podlegać weryfikacji" (§ 7), tymczasem prawom nauki nie można w oparciu o wyniki doświadczeń przypisać prawdziwości, ani nawet prawdopodobnej prawdziwości. Nie można też stwierdzić, że są fałszywe, gdyż "prawa nauki są ogólnie rzecz biorąc tak konstruowane, iż zawsze da się je utrzymać w mocy za pomocą nowych hipotez wprowadzonych ad hoc". (Schlick dodaje ciekawą uwagę, że gdy ratowane w ten sposób prawa stają się zbyt skomplikowane, zaczynamy w nie wątpić). Ale przecież prawa nauki nie są pustymi ciągami znaków!

W tym miejscu Schlick zauważa, że w praktyce językowej formułujemy wypowiedzi niebędące pustymi ciągami dźwięków, ale też nieprzedstawiające żadnej sytuacji, a więc pozbawione wartości logicznej. Są to np. pytania i rozkazy. Prawa nauki są właśnie tego typu formułami:

(...) prawa przyrody w żadnym razie nie mają charakteru zdań, które są prawdziwe albo fałszywe; są to raczej "dyrektywy" kierujące formułowaniem takich zdań (...). Taka dyrektywa nie jest prawdziwa albo fałszywa, lecz jest dobra bądź zła, użyteczna bądź bezużyteczna" (Schlick 1931, § 9).

Kierując się prawem nauki na podstawie jednych zdań obserwacyjnych, formułujemy inne zdania obserwacyjne. Dzięki temu zyskujemy zdolność przewidywania, która z kolei kieruje naszymi działaniami, z czego trzeba zdawać sobie sprawę również dlatego, że nawet najprostsze obserwacje nie są wynikiem biernego wystawienia się na oddziaływanie otoczenia ale wynikiem naszej aktywności.

Tym samym problem indukcji, tak kłopotliwy dla klasycznych empirystów, okazuje się pseudoproblemem. Chodziło w nim o uzasadnienie zdań/sądów ogólnych przez skończoną liczbę jednostkowych faktów; tymczasem takie ewentualne uzasadnienie byłoby bezprzedmiotowe, jako że rzekomo ogólne sądy nie są autentycznymi sądami, ale "przepisami, regułami procedury kierującej orientacją naukowców w rzeczywistości, prowadzącej do odkrywania autentycznych sądów, oczekiwania pewnych zdarzeń" (§ 9). (Trzeba jednak dodać, że w tekście z 1935 r. Sind die Naturgesetze Konventionen? – świadczącym nota bene o bardzo nikłym zrozumieniu konwencjonalistycznej filozofii nauki – Schlick pisał o prawach nauki jako o sądach ogólnych, o dziwo nie komentując tej zmiany swych poglądów).

Carnap poszedł w stronę przeciwną niż Schlick i napięcie między kryterium weryfikowalności a faktem istnienia nieweryfikowalnych – ale naukowych – praw próbował usunąć przez modyfikację samego kryterium. Stosunkowo rozwinięty – choć o charakterze wyraźnie prowizorycznym – pogląd na naturę języka nauki, mechanizm ewolucji wiedzy, a w szczególności zmodyfikowane kryterium sensowności terminów i zdań, przedstawił w Logicznej składni języka, cz. 5 B. Wyraźny był wpływ dość zawsze luźnych uwag Neuratha, którego z kolei inspirowały prace Poincarégo i Duhema. Neurath podkreślał, że wszystkie sensowne zdania nauki, łącznie ze zdaniami protokolarnymi, są uznawane albo odrzucane w wyniku decyzji podejmowanych z powodów pozalogicznych. Nawet twierdzenia logiki i matematyki nie są pewne: dziś uważa się je za analityczne, ale gdy system się zmieni mogą zacząć funkcjonować jako syntetyczne. Jedyną normą uniwersalną jest nakaz unikania sprzeczności, a choć często da się to osiągnąć, odrzucając pewne relacje z przebiegu doświadczeń, to empiryzm polega na próbie uzgodnienia systemu teoretycznego z maksymalnie wieloma zdaniami protokolarnymi. Jednak nawet jeśli akceptujemy te same zdania protokolarne, to można z nimi uzgodnić wiele różnych systemów. Niekiedy też w dziejach nauki dwa niezgodne systemy były stosowane z równym powodzeniem.

Neurath wprawdzie akceptował propozycję Schlicka, aby prawa nauki uważać nie za zdania, a za wskazówki służące wyprowadzaniu przewidywań na podstawie znanych zdań protokolarnych, lecz to Carnapowi w połowie lat trzydziestych nie przeszkadzało. Zgodnie ze swoją Zasadą Tolerancji pisał, że kto chce, może przyjąć pogląd Schlicka, ale wolno też przyjąć, iż prawa są zdaniami empirycznie sprawdzalnymi (choć oczywiście nieweryfikowalnymi); on wybiera tę drugą możliwość jako lepiej odpowiadającą panującym zwyczajom językowym.

Język nauki jest określony przez reguły dwojakiego rodzaju. Są to reguły logiczne, L-reguły, określające m.in. relacje wynikania między zdaniami. L-reguły są zdaniami analitycznymi, niemówiącymi o świecie, a prawdziwymi na mocy przyjętych konwencji językowych. Język nauki określony jest też przez reguły fizykalne, F-reguły, do których Carnap zalicza przede wszystkim najbardziej ogólne prawa przyrody, choć zezwala – zgodnie z Zasadą Tolerancji – na uznanie za F-reguły również zdań mniej ogólnych, a nawet jednostkowych. W pierwszym rzędzie F-regułami będą trzy prawa dynamiki Newtona i prawo grawitacji, równania Maxwella itp., ale w tej roli mogą też funkcjonować twierdzenia, że ołów topi się w temperaturze 327°C, a odległość Marsa od Słońca wynosi ok. 230 mln km.

Wyniki obserwacji i eksperymentów naukowcy odnotowują w postaci "ustanowionych" zdań protokolarnych formułowanych w – bliżej nieokreślonym – języku fizykalnym. Nie istnieją żadne reguły, które rządziłyby formułowaniem nowych F-reguł na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego. Jedną z procedur praktycznych jest indukcja, niemająca jednak charakteru logicznego. Żadna liczba ustanowionych zdań protokolarnych nie determinuje systemu F-reguł; wiele systemów daje się pogodzić z każdym zbiorem danych empirycznych, a o wyborze między systemami decydują jedynie względy praktyczne, takie jak prostota, owocność, wygoda itp. Treść logiczna – czyli ogół konsekwencji – prawa zawsze wykracza poza jakikolwiek zbiór ustanowionych zdań protokolarnych, każde prawo jest więc i na zawsze pozostanie nieweryfikowalną hipotezą. Hipotezami są też wszystkie zdania o procesach nieobserwowalnych (np. o budowie atomów) wyjaśniające procesy obserwowalne (np. widma atomowe).

Hipotezy naukowe, choć nieweryfikowalne, są jednak empirycznie sprawdzalne przez dedukowanie z nich zdań protokolarnych, porównywanych następnie ze zdaniami protokolarnymi ustanowionymi. Carnap podkreśla, że zdania protokolarne wyprowadza się zazwyczaj nie z pojedynczych hipotez, ale z całych ich systemów. Aby np. przewidzieć, że w tym a tym miejscu pola widzenia tak a tak ustawionego teleskopu zobaczymy w danym czasie planetę, trzeba użyć kompletu praw mechaniki, praw optyki, a także licznych założeń dodatkowych. Kryterium sprawdzalności brzmiało: hipoteza H jest empirycznie sprawdzalna wtedy i tylko wtedy, gdy z koniunkcji H i innych hipotez H1, ..., Hn wynikają logicznie zdania protokolarne O1, ..., Ok, ..., które nie wynikają z samej koniunkcji H1, ..., Hn.

To nowe, bardzo złagodzone kryterium rodziło jednak poważną trudność, która wyszła na jaw w trakcie dyskusji wywołanych drugim wydaniem książki Ayera Language, Truth and Logic (1946). Weźmy jako H zasadę typowo – na mocy obiegowych intuicji – metafizyczną "Bóg jest doskonały", dodajmy do tego przesłankę H1 "jeśli Bóg jest doskonały, to Tarnica jest wyższa od Połoniny Caryńskiej", a otrzymamy, jako logiczny wniosek z H i H1, zdanie obserwacyjne "Tarnica jest wyższa od Połoniny Caryńskiej", które nie wynika z samej H1. W ten sposób dowolne zdanie można uczynić, zgodnie z Carnapowskim kryterium, sprawdzalnym empirycznie! Ayer próbował w związku z tym m.in. nałożyć odpowiednie ograniczenia na dopuszczalne postacie hipotez dodatkowych, co jednak trudności – jak wykazały jego polemiki z Alonzo Churchem – do końca nie usunęło.

Nieświadomy jeszcze czyhających trudności Carnap twierdził dalej, że w miarę pomyślnego sprawdzania kolejnych wydedukowanych zdań protokolarnych Oi rośnie stopień potwierdzenia H. W połowie lat trzydziestych nie mógł się jeszcze zdecydować, czy stopień potwierdzenia należy rozumieć w sensie psychologicznym czy logicznym. W ważnym artykule Testability and Meaning (1936–1937) pisał:

Nie możemy zweryfikować prawa, ale możemy je sprawdzić, sprawdzając jego szczególne przypadki, tzn. jednostkowe zdania, które wyprowadzamy z tego prawa i z innych zdań poprzednio ustanowionych. Jeśli w ciągłej serii takich eksperymentów sprawdzających nie znajdziemy żadnego przypadku negatywnego, zaś liczba przypadków pozytywnych się powiększa, to nasze zaufanie do prawa krok za krokiem wzrasta. Tak więc zamiast o weryfikacji możemy tu mówić o stopniowo rosnącym potwierdzeniu prawa. (...) Wydaje mi się, że w chwili obecnej jest nadal niejasne, czy pojęcie stopnia potwierdzenia da się zadowalająco zdefiniować jako pojęcie ilościowe (§ 1.3).

System hipotez, co Carnap podkreślał, odwołując się do prac Poincarégo i Duhema, nie może też zostać przez wyniki doświadczeń obalony.

Jeśli zdanie, które jest L-konsekwencją pewnych pierwotnych F-zdań, przeczy zdaniu ustanowionemu jako protokolarne, to w systemie trzeba dokonać jakichś zmian. Na przykład, trzeba zmienić F-reguły w taki sposób, aby owe pierwotne F-zdania już nie obowiązywały; można też zakwestionować dane zdania protokolarne; można wreszcie zmienić L-reguły, którymi posłużono się w dedukcji. Nie ma żadnych ustalonych zasad co do rodzaju zmian, jakich należy dokonać (1934a, § 82).

Dziś ta uwaga przypomina przede wszystkim Feyerabendowską (anty)regułę metodologiczną "wszystko ujdzie" (zob. rozdz. VII), ale tego typu uwagi miały znacznie poważniejsze konsekwencje filozoficzne, które współdecydowały o rozpadzie empiryzmu logicznego. Wyprowadził je najwybitniejszy chyba z uczniów Carnapa, Willard van Orman Quine, a przedstawił w artykule Dwa dogmaty empiryzmu (1950). Fundamentem całego programu Koła Wiedeńskiego było rozróżnienie zdań analitycznych, prawdziwych na mocy konwencji językowych, i zdań syntetycznych, czyli empirycznie sprawdzalnych. Ale jak się okazało, konwencjonalny charakter mają też prawa przyrody, a ponadto one także mogły być traktowane jako reguły językowe. Różnica między zdaniami analitycznymi a syntetycznymi zaczęła się zamazywać. Można było próbować ją ratować, mówiąc, że L-reguły przyjmuje się na mocy samych tylko konwencji, podczas gdy F-reguły podlegają sprawdzeniu przez porównanie zdań protokolarnych, które z nich L-wynikają, ze zdaniami protokolarnymi ustanowionymi. Teraz okazywało się, że negatywny werdykt doświadczenia może kierować się zarówno przeciwko F-regułom, jak i L-regułom. Zdania rzekomo analityczne nabrały charakteru empirycznego, a w każdym razie okazały się w nie mniejszym stopniu empiryczne niż prawa nauki, a nawet niż zdania protokolarne!

Carnap pisał dalej tak, jak gdyby tej konsekwencji nie zauważał, natomiast Quine otwarcie ogłosił, że podział na zdania analityczne i syntetyczne jest złudzeniem:

Nadal pokutuje przekonanie, że każdemu zdaniu [rzekomo] syntetycznemu odpowiada jednoznacznie określony zbiór możliwych zdarzeń zmysłowych, z których każde, realizując się, wzmaga prawdopodobieństwo tego zdania, a także określony zbiór możliwych zdarzeń zmysłowych, których realizacja obniża to prawdopodobieństwo, [tymczasem] nasze twierdzenia o świecie zewnętrznym stają przed trybunałem doświadczenia zmysłowego nie indywidualnie, lecz zbiorowo (§ 5).

Prawdziwość zdania zależy zarówno od języka, jak i od faktów językowych, ale wszelkie próby wytyczenia granicy między zdaniami analitycznymi, "opartymi na znaczeniu i niezależnymi od faktów" i syntetycznymi, "opartymi na faktach", zawiodły, dlatego "Sugeruję obecnie, że nonsensem, a także źródłem licznych nonsensów, jest mówienie o językowym komponencie i faktualnym komponencie prawdziwości dowolnego pojedynczego zdania". I dalej:

(…) nauka jako całość podobna jest do pola siły, którego warunki brzegowe stanowi doświadczenie. Konflikt z doświadczeniem na brzegu pola powoduje odpowiednie przystosowania w jego wnętrzu. Przewartościowanie pewnych zdań pociąga za sobą przewartościowanie innych, a to z powodu ich logicznych związków wzajemnych (...). Ale pole jako całość jest tak niedookreślone przez swe warunki brzegowe, doświadczenie, że istnieje znaczna swoboda wyboru zdań, które wobec danego konfliktu z doświadczeniem mają zostać przewartościowane. Żadne poszczególne doświadczenia nie są powiązane z żadnymi poszczególnymi zdaniami we wnętrzu pola (...). Każde zdanie może obowiązywać niezależnie od doświadczenia, o ile dokonamy dostatecznie daleko idącego przystosowania reszty systemu. (...) Proponowano nawet rewizję logicznego prawa wyłączonego środka jako sposób uproszczenia mechaniki kwantowej; a jaka zasadniczo różnica zachodzi między taką zmianą a tą, w wyniku której Kepler wyparł Ptolemeusza, lub Einstein Newtona, lub Darwin Arystotelesa? (§ 6).

Pewnych zmian dokonać jest prościej, gdyż naruszają one system jako całość w mniejszym stopniu – i dlatego zdania, które zmienić byłoby w tym sensie łatwiej, nazywamy empirycznymi, a te, których zmiana pociągałaby za sobą przeobrażenia wielkiej części aktualnie przyjętego systemu, określamy mianem teoretycznych, logicznych czy ontologicznych. O dokonywanych wyborach faktycznie decydują przede wszystkim konserwatyzm i dążenie do prostoty – i to one są źródłem iluzorycznych rozróżnień na to, co analityczne i to, co empiryczne. Odrzucając bez reszty to rozróżnienie, pojmujemy nareszcie, iż "względy, którymi [człowiek] kieruje się, naruszając dziedzictwo nauki dla zharmonizowania go ze swymi doznaniami zmysłowymi, mają – o ile są racjonalne – charakter pragmatyczny".

Carnap nie przyjął propozycji Quine’a. Zamiast tego przystąpił na początku lat pięćdziesiątych do prac nad sformułowaniem logiki indukcyjnego potwierdzania hipotez i teorii przez ustanowione zdania obserwacyjne. Podstawowa idea była następująca. Z teorii T wynika nieskończenie wiele zdań obserwacyjnych Oi, z których sprawdzić doświadczalnie możemy skończenie wiele. O weryfikacji T mowy być oczywiście nie może, ale, twierdził Carnap, można określić prawdopodobieństwo prawdziwości T ze względu na ustanowione zdania obserwacyjne O1, ..., Ok, – w sensie rachunku prawdopodobieństwa – co oznaczamy jako p(T/O1, …, Ok).

Podstawowy schemat indukcyjnego potwierdzania teorii przez fakty miał być następujący:

z T (i warunków początkowych) wynikają logicznie zdania obserwacyjne O1, O2, ..., Ok, ...
O
1, O2, ..., Ok (na podstawie wyników doświadczeń) są prawdziwe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T jest prawdziwa z prawdopodobieństwem p

Jeśli w grę wchodzi pojedyncza hipoteza H, to w ogólnym przypadku zdania obserwacyjne będą wynikać z koniunkcji H i pewnej wiedzy towarzyszącej W, możemy więc mówić o prawdopodobieństwie prawdziwości H ze względu na W i ustanowione zdania obserwacyjne p(T/O1, …, Ok). Idee te, rozwijane na kartach Logical Foundations of Probability (1950) i The Continuum of Inductive Methods (1952), a następnie przez Henry Kyburga (Probability and the Logic of Rational Belief, 1961), Jaakko Hintikkę (A Two-dimensional Continuum of Inductive Methods, 1966) i innych, sformułowane zostały jedynie w odniesieniu do pewnych sztucznych języków i nienaturalnych sytuacji poznawczych; nie przybrały nigdy takiej postaci, aby wiadomo było, jak je stosować do hipotez i teorii takich, z jakimi mamy do czynienia w nauce.

8. Ku nauce zjednoczonej

Usuwanie z nauki elementów metafizycznych było zadaniem o charakterze negatywnym. Do prac naukowców zmierzających do rozwijania wiedzy naukowej empiryści logiczni nie zamierzali się wtrącać. Ale na początku lat trzydziestych pojawił się zarys programu pozytywnych badań filozoficznych, których celem było zbudowanie nauki zjednoczonej. Czasem ten program zlewał się w jedną całość z programem walki z metafizyką: nauka wolna od metafizyki miała niejako automatycznie stać się jedną nauką. W późniejszym okresie prace nad konstrukcją jednego gmachu nauki zaczęły być prowadzone niezależnie od zasady weryfikowalności (w postaci mocnej lub słabej), a tym samym programy negatywny i pozytywny oddaliły się od siebie. Twórcą programu budowy nauki zjednoczonej był Otto Neurath, który przedstawił jego zarys w artykułach Soziologie im Physikalismus (1931–1932) i Einheitswissenschaft und Psychologie (1933). Ale nieporównanie bardziej zadowalający wyraz nadał programowi Rudolf Carnap w Die Physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft (1931–1932), Psychologie in physikalischer Sprache (1932–1933), a wreszcie w otwierającym Encyklopedię nauki zjednoczonej artykule Logiczne podstawy jedności nauki (1938).

Sytuacja w naukach w pierwszych dziesięcioleciach XX w. była (i jest nadal) taka, że istniała jedna fizyka, jedna chemia i jedna biologia, zgadzano się też powszechnie, iż w tych dyscyplinach i ich odgałęzieniach obowiązują te same metody badawcze, te same kryteria oceniania teorii itp. Ale w psychologii i socjologii istniało obok siebie wiele konkurencyjnych szkół, których przedstawiciele w mniej lub bardziej odmienny sposób pojmowali cele swoich dociekań, stosowali różne metody badań, za pomocą odmiennych kryteriów oceniali własne i cudze koncepcje teoretyczne. Rozpowszechniony był też wśród przedstawicieli tych dyscyplin oraz antypozytywistycznie nastawionych filozofów pogląd, że nauki dzielą się w sposób zasadniczy na wyjaśniające przyrodoznawstwo i rozumiejącą humanistykę (Dilthey, Windelband, Rickert, Spranger, w latach trzydziestych Szkoła Frankfurcka), a zatem psychologia, socjologia, kulturoznawstwo itd. mają inne niż fizyka czy biologia cele poznawcze, powinny je też realizować innymi niż tamte metodami.

W obu wspomnianych artykułach Neurath zdecydowanie przeciwstawiał się temu poglądowi, postulował takie zreformowanie psychologii i socjologii, aby w istotny sposób upodobniły się do nauk przyrodniczych – i stały się częściami jednej nauki. Potrzebę zbudowania nauki zjednoczonej uzasadniał na dwa sposoby. Po pierwsze, dokonywanie przewidywań w rodzaju "pożar lasu zostanie wkrótce ugaszony" wymaga jednoczesnego stosowania praw należących do różnych dyscyplin, m.in. praw fizyki, chemii, meteorologii, ale również – aby przewidzieć zachowania ludzi – psychologii i socjologii. Dlatego też wszystkie prawa należy formułować jako części jednego systemu, a na to potrzeba jednolitego języka o jednolitej składni. Po drugie, używanie rozbieżnej terminologii sprawia, że przedstawiciele różnych szkół psychologicznych czy socjologicznych wzajemnie się nie rozumieją, nie są w stanie ani prowadzić owocnej krytyki prac konkurentów, ani korzystać z ich osiągnięć (różne teorie są więc, by użyć określenia Flecka i Kuhna, niewspółmierne; zob. rozdz. IV i V). Dzięki wysiłkom empirystów logicznych,

Behawioryści, psychologowie postaci, refleksjolodzy, psychologowie osobowości i psychoanalitycy wkrótce otrzymają do wglądu swe teorie wyrażone w ujednoliconym języku fizykalnym i wreszcie będą w stanie dokonać ich udanego porównania. To w rezultacie wytworzy tę korzystną atmosferę naukową, jaką znamy z fizyki. A da się to osiągnąć bez poświęcania niczego z dorobku dotąd przez psychologię nagromadzonego (Neurath 1933, § 8).

Program budowy nauki zjednoczonej nie miał, co trzeba szczególnie podkreślić, zmierzać do wyprowadzenia najpierw praw socjologii z praw psychologii, potem praw psychologii z praw biologii, a wreszcie praw biologii z praw fizyki. Jeśli taka redukcja jest możliwa, to stanowi zadanie dla naukowców, a nie dla filozofów nauki. Rzeczą empirysty logicznego jest praca nad językiem, jakiego naukowcy używają lub powinni używać. Jeśli chodzi o język nauki zjednoczonej, to koncentrowano się na wypracowaniu właściwej terminologii, pomijano zaś (chyba jako niebudzące poważniejszych kontrowersji) zagadnienia składni.

Na naukę zjednoczoną, podkreślał Neurath, składają się wszystkie zdania poszczególnych nauk, a także wszystkie zdania o zdaniach; ta zaś całość rozpada się na tautologie – czyli logiczne i matematyczne reguły transformacji – i zdania autentyczne. "Wszystkie zdania autentyczne da się zredukować do pewnego podzbioru zbioru zdań autentycznych, a mianowicie do »zdań protokolarnych«: są to zdania zawierające człony »obserwator« i »obserwacja«" (1933, § 1). Praw nauki Neurath nie uznawał za zdania, ale, za Schlickiem, za reguły służące wyprowadzaniu przewidywań na podstawie innych zdań obserwacyjnych. A zatem problem terminologii nauki zjednoczonej to problem terminów, z jakich mają być zbudowane zdania protokolarne. W ujęciu Neuratha miały to być, rzecz jasna, terminy fizykalne – znane zwykłym ludziom i dzieciom – odnoszące się do zdarzeń zlokalizowanych w czasie i przestrzeni (a nie terminy fenomenalistyczne, na podstawie których dopiero mają być definiowane pojęcia rzeczy materialnych, czasu, przestrzeni itd.).

Psychologia i socjologia jako części nauki zjednoczonej opisują (a raczej powinny opisywać) zachowania ludzi w terminach fizykalnych. Poszukują korelacji między wielkościami występującymi w fizykalnym opisie zdarzeń – gdyż tylko relacje dadzą się wyrazić, a nie "istota" rzeczy wziętych w izolacji. Badają więc zachowania naszych ciał w zależności od warunków otoczenia, obecności i zachowań innych ludzi itd. O duszy można było mówić w terminach czasoprzestrzennych dopóty, dopóki pojmowano ją np. jako gazowy obłok przenikający ciało i uchodzący z niego w chwili śmierci; gdy zaczęto ją pojmować jako rzecz nieprzestrzenną, to mówienie o duszy trwającej po śmierci ciała przestało mieć sens.

Socjologia nie jest ani "nauką o duchu" [Geisteswissenschaft], ani "nauką humanistyczną" [Geistwissenschaft] (Sombart), w jakiś fundamentalny sposób odmienną od nauk przyrodniczych, ale jako społeczny behawioryzm stanowi część nauki zjednoczonej (Neurath 1931–1932, § 3).

Odpowiednikiem empatii – wczuwania się w przeżycia innych – zalecanej jako metoda badawcza przez zwolenników odrębności humanistyki, w ramach nauki zjednoczonej jest zwykła indukcja polegająca na przewidywaniu zachowań innych ludzi na podstawie znanego własnego zachowania w podobnych sytuacjach. Indukcja zaś – oparta na decyzji – od sensownych zdań o zachowaniu zawsze wiedzie do sensownych zdań o zachowaniu; żadna metafizyka w to nie wkracza.

Najbliższa ideałowi socjologii behawioralnej jest, zdaniem Neuratha, empiryczna socjologia marksistowska.

Przykład marksizmu pokazuje, jak można badać socjologiczne korelacje i ustalać relacyjne prawa. Jeśli próbuje się stwierdzić, jakie zachodzą korelacje między sposobem produkcji w kolejnych okresach historycznych a współczesnymi mu kultami religijnymi, książkami, głoszonymi opiniami itd., to bada się korelacje między bytami fizykalnymi. (...) Jeśli porównujemy jedną grupę bytów jako "bazę" z inną grupą bytów jako "nadbudową" (...), to nieustannie pozostajemy w ramach systemu pojęciowego społecznego behawioryzmu. Nie ma to nic wspólnego z zestawianiem rzeczy "materialnych" i "duchowych" (1931–1932, § 7).

Po czym, w duchu już zupełnie marksistowskim – bez widocznych związków z analizą logiczną języka nauki – Neurath przechodzi do krytyki tezy Maxa Webera o wpływie kalwinizmu na rozwój kapitalistycznego sposobu produkcji. Nie świadomość kształtuje byt społeczny, ale byt społeczny kształtuje świadomość: nie dlatego rozwinął się kapitalizm, że masy przyjęły kalwinistyczną doktrynę, ale pewne klasy przyjęły kalwinizm dlatego, że w ówczesnej sytuacji historycznej pozwalał im realizować własne interesy. Korelacje między ogólnymi warunkami społecznymi a pewnymi sposobami zachowań grup ludzi ustala się, pomijając to, co uczestnicy całego procesu na ten temat sądzą.

Przejdźmy do (nieporównanie precyzyjniej wyrażonych) poglądów Carnapa. Od początku lat trzydziestych podkreślał on, że wszystkie zdania składające się na wiedzę naukową – w tym zdania psychologii i socjologii – mogą zostać sformułowane w języku fizykalnym, w którym jest mowa o zdarzeniach zlokalizowanych w czasie i przestrzeni. Jest tak dlatego, że – mówiąc w sposób potoczny – psychologia i socjologia opisują zdarzenia fizyczne, a mianowicie cielesne zachowania ludzi (i innych zwierząt). To zdaje się przeczyć oczywistym faktom: psychologowie mówią przecież nie o zachowaniach naszych ciał, ale o tzw. procesach psychicznych, o naszych myślach, pragnieniach, uczuciach itd. Dlatego niezbędne są w tym miejscu dość podstawowe wyjaśnienia.

Ogół zdań rozpada się na zdania protokolarne (mówiące o tym, co bezpośrednio dane) i zdania systemu nauki. "Osoba S sprawdza (weryfikuje) zdanie systemowe przez wydedukowanie z niego zdań własnego języka protokolarnego i porównanie tych zdań ze zdaniami swego faktycznego protokołu" (1932–1933, § 1). Do tego czasu Carnap zastąpił już wymóg konkluzywnej weryfikowalności wymogiem sprawdzalności, rozumiał natomiast w powstającej wtedy zasadzie "sensem zdania jest metoda jego sprawdzania" (nigdy wprost takiej formuły nie zapisał) słówko "jest" jako znak równości: "Zdanie nie mówi niczego więcej ponad to, co jest w związku z nim sprawdzalne" (§ 3). A zatem, jeśli z dwóch zdań wynikają dokładnie te same zdania protokolarne, to mają one ten sam sens, można jedno zastąpić drugim i na odwrót nie tracąc niczego z ich treści poznawczej – niezależnie od tego, co na ten temat sądzą użytkownicy języka.

Jedność nauki, zgodnie z poglądem Carnapa z początku lat trzydziestych, polegała na tym, że "Każdemu zdaniu języka systemowego odpowiada pewne zdanie języka fizykalnego takie, że oba zdania są wzajemnie przekładalne" (§ 1). A zatem psychologowie, socjologowie lub kulturoznawcy mogą mówić, o czym tylko zechcą, tak czy inaczej – o ile tylko mówią sensownie – wszystkie ich zdania będą przekładalne na uniwersalny i intersubiektywny język fizykalny. W przypadku języka psychologii przybiera to postać twierdzenia, że "dla każdego psychologicznego pojęcia (tzn. wyrażenia) można skonstruować definicję, która bezpośrednio lub pośrednio wyprowadza to pojęcie w pojęć fizykalnych". Carnap dodaje do tego mocną tezę, iż definicje takie da się sformułować albowiem "już, milcząco, leżą one u podstaw praktyki psychologicznej".

Jeśli przypisuję ciału pewną własność fizyczną, to twierdzę, że w określonych warunkach zachowywałoby się ono w określony sposób. Podobnie jeśli mówię np. "A jest rozdrażniony", to stwierdzam, że A przejawia dyspozycję do pewnego zachowania się w okolicznościach pewnego typu. Gdybym upierał się przy twierdzeniu, że rozdrażnienie jest stanem duchowym, który jedynie przejawia się w określonych zachowaniach cielesnych, to mówiłbym o czymś, co nie podlega empirycznemu sprawdzeniu, a zatem wypowiadałbym metafizyczne pseudotwierdzenie.

Mój pogląd na naturę psychologii, stwierdzał Carnap, z grubsza pokrywa się z programem psychologii behawiorystycznej; mnie jednak interesują nie metody badawcze, co podstawy epistemologiczne. Przyznawał, że w praktyce psychologicznej wykorzystuje się metody introspekcyjne, polegające na samoobserwacji własnych stanów psychicznych – a nie zachowań cielesnych – jest to jednak fakt bez znaczenia dla prowadzonych przezeń analiz.

Wolno nam stosować wszelkie metody badawcze; nie możemy jednak dowolnie interpretować otrzymanych zdań. Sens zdania, niezależnie od tego, jak je uzyskaliśmy, da się wyraźnie określić w wyniku logicznej analizy sposobu, w jaki się to zdanie wyprowadza i sprawdza (1932-1933, § 7).

Niezależnie od tego, czy stwierdzam na podstawie obserwacji: "A jest rozdrażniony", czy też na podstawie samoobserwacji: "Ja jestem rozdrażniony", oba zdania mają ten sam sens, co zdania fizykalne "ciało A (moje ciało) jest fizykalnie rozdrażnione", co z kolei znaczy "w takich a takich okolicznościach pojawią się takie a takie cielesne gesty, grymasy, czyny i słowa". Gdy zaś psycholog stawia, kierując się nabytą w trakcie praktyki intuicją, diagnozę odnośnie stanu psychicznego pacjenta, to jego słowa należy traktować tak, jak traktujemy niski lot jaskółek: jako uwarunkowaną przyczynowo reakcję pozwalającą przewidywać pewne zdarzenia fizykalne. A czyjeś słowa "jestem rozdrażniony" nie są – jako należące do intersubiektywnego języka nauki – opisem jego stanu wewnętrznego, ale oznaką wskazującą, że "pod wpływem takich a takich bodźców A powie to a to, uczyni to a to itd.". (Należy pamiętać, że nauka języka polega m.in. na rozwijaniu u dzieci "nawyku reagowania na pewne określone okoliczności przez wypowiedzenie zdania wyrażającego stan fizykalny obserwowany przez kogoś innego [lub wywnioskowany przez kogoś innego na podstawie obserwowanych oznak]" [§ 7]). Nawet gdybyśmy mogli telepatycznie poznawać stany psychiczne innych, nie zmieniłoby to faktu, twierdził Carnap, że formułowane w ten sposób zdania odnosiłyby się wyłącznie do ich możliwych i rzeczywistych zachowań cielesnych, zlokalizowanych w czasie i przestrzeni.

Interesujące są kryteria wprowadzania do języka nauki terminów deskryptywnych naszkicowane w Logicznej składni języka. Terminy takie muszą albo być redukowalne za pomocą łańcucha definicji do symboli występujących w zdaniach protokolarnych, albo zostać wprowadzone jako symbole pierwotne za pomocą pierwotnych F-zdań empirycznie sprawdzalnych w sensie naszkicowanym w poprzednim paragrafie. W ten drugi sposób za pomocą równań Maxwella – z których, w koniunkcji z innymi zdaniami, wynikają zdania protokolarne – wprowadza się wektorowe funkcje natężeń pól elektrycznego i magnetycznego. Wydawać by się mogło, że sens tak wprowadzonych terminów wykracza poza ogół możliwych doświadczeń, co w rezultacie podważa tezę o jedności nauki: terminy np. psychologiczne można wprowadzać za pomocą praw psychologii – jako odnoszące się do czegoś, co wykracza poza zachowania cielesne – bez odwoływania się do języka fizykalnego. A jednak Carnap podkreślał:

Teza fizykalizmu głosi, że język fizykalny jest uniwersalnym językiem nauki, tj. że każdy język dowolnej dziedziny nauki można bez zmiany sensu przełożyć na język fizyki. Wynika stąd, że nauka jest jednolitym systemem, w którym nie występują żadne fundamentalne różnice dziedzin przedmiotowych, nie ma więc też, na przykład, przepaści między naukami przyrodniczymi a psychologią. Jest to teza o jedności nauki (§ 82).

(Użyto tu zwodniczej terminologii: w innym miejscu Carnap wyjaśniał, że "Przez fizykę nie rozumiemy tu systemu znanych obecnie praw fizyki, ale raczej naukę charakteryzowaną przez sposób tworzenia pojęć, który każde pojęcie wywodzi (...) z systematycznego przyporządkowania wartości liczbowych punktom czasoprzestrzennym" [1932–1933, § 8]).

W ważnym artykule The Methodological Character of Theoretical Concepts (1956) Carnap uczynił z naszkicowanego przed chwilą drugiego sposobu wprowadzania terminów naukowych sposób podstawowy: terminy teoretyczne (takie jak "natężenie pola elektrycznego" w fizyce, a "rozdrażniony" w psychologii) wprowadza się jako terminy pierwotne za pomocą postulatów teoretycznych; następnie łączy się je za pomocą reguł korespondencji z terminami obserwacyjnymi, oznaczającymi obserwowalne własności. Tezy fizykalizmu i jedności nauki pozostały bez większych zmian. Omówienie tych zagadnień wykraczałoby jednak poza przyjęte w tym opracowaniu ramy czasowe.

W Logicznych podstawach jedności nauki Carnap dzielił dyscypliny empiryczne na fizykę (włączając w to astronomię, chemię, geologię itp.) i biologię (czyli naukę o przyrodzie organicznej). Jako dwa ważne działy biologii wyodrębniał psychologię i socjologię – podkreślając, że granice między nimi są nieostre. Prawa fizyki obowiązują również w biologii; biolodzy, a następnie psycholodzy i socjolodzy, używają jednak, obok terminów i praw fizycznych, terminów i praw swoistych dla ich dyscyplin. Jeśli chodzi o prawa, to Carnap stwierdzał, że "Na obecnym etapie rozwoju nauki z pewnością nie jest możliwe wyprowadzenie praw biologii z praw fizyki. (...) A zatem nie ma obecnie jedności praw" (§ 5). Jest to jednak problem nie dla logików nauki, a dla samych naukowców: podejmować go można jedynie na podstawie badań eksperymentalnych i towarzyszących im dociekań teoretycznych. Udało się już wyjaśnić cały szereg procesów w organizmach żywych za pomocą praw fizyki i chemii, wyjaśniono też pewne prawa psychologii na podstawie praw socjologii i na odwrót. Tego typu badania są niezwykle owocne, ale filozofowie nie powinni się w nie wtrącać. Zadaniem logiki nauki jest wykazanie, że nauka wolna od metafizyki używa jednego języka.

Znamy znaczenie terminu, jeśli wiemy, w jakich konkretnych przypadkach należy go stosować, a w jakich nie. Może to być wiedza praktyczna, intuicyjna, a może być wyraźna, prezentowalna w postaci formuły słownej. Jeśli warunki stosowania terminu a zostaną sformułowane za pomocą terminów b, c, ..., to taką formułę nazywamy zdaniem redukcyjnym dla a w terminach b, c, ..., a termin a terminem redukowalnym do b, c, ... Dany termin może być redukowalny do różnych zbiorów terminów, możliwa jest też redukowalność wzajemna.

Najprostszą postacią zdania redukcyjnego jest definicja. Definicjami słowa "człowiek" będą np. "x jest człowiekiem wtedy i tylko wtedy, gdy x jest zwierzęciem i x jest rozumne", "x jest człowiekiem wtedy i tylko wtedy, gdy x jest dwunogie i x jest nieopierzone". Czasem zdanie redukcyjne przybiera postać "jeśli ..., to ..., wtedy i tylko wtedy, gdy ..."; np. określamy warunek stosowalności słowa "magnes", mówiąc "jeśli w pobliżu x umieścimy przedmiot z żelaza y, to x jest magnesem wtedy i tylko wtedy, gdy x i y przyciągają się". Taką postać przyjmuje zdanie redukcyjne m.in. wówczas, gdy a jest terminem dyspozycyjnym, wyrażającym skłonność danej rzeczy do reagowania w sposób b na warunki c. Definicja dostarcza zupełnego kryterium stosowalności terminu, natomiast zdanie redukcyjne o formie warunkowej, a często dowolnie duża liczba takich zdań, podaje kryterium niezupełne.

Dostateczną podstawę redukcyjną dla całego języka nauki stanowią – i tu kryje się sedno wywodów Carnapa – predykaty opisujące obserwowalne rzeczy, których kryteria stosowania nie wymagają odwoływania się do jakichkolwiek procedur naukowych. Będą to np. "gorący" i "zimny" (ale nie "temperatura"), "ciężki" i "lekki" (ale nie "ciężar"), "czerwony", "jasny", "mały" itp.

Carnap twierdzi, że do takich predykatów da się zredukować fizykalne terminy dyspozycyjne (np. "kruchy", "rozpuszczalny"), określenia substancji (np. "woda", "cukier"), procesów (np. "deszcz", "ogień") i wszystkie w ogóle terminy języka fizyki. Łańcuchy redukcyjne, jak przyznaje, mogą być bardzo długie, tzn. najpierw definiujemy jedne terminy języka fizyki przez drugie, albo jedne do drugich warunkowo redukujemy, te znów redukujemy do kolejnych itd. Jednak "Fizycy nie dopuściliby do swojego języka żadnego terminu, dla którego nie byłaby dana żadna metoda oznaczania za pomocą obserwacji" (§ 4) i dlatego każdy łańcuch redukcyjny musi ostatecznie kończyć się na samych predykatach opisujących obserwowalne rzeczy.

Podobnie w przypadku biologii w węższym sensie: "Dla każdego terminu biologicznego wprowadzający go lub używający biolog musi znać empiryczne kryteria jego stosowania". Dlatego też np. termin "mięsień" jest redukowalny najpierw do terminów opisujących reakcje mięśni na pewne bodźce (choć nie jest za ich pomocą definiowalny), a ostatecznie do terminów języka rzeczy. Szereg pojęć nadal niekiedy używanych, np. "całość" i "entelechia", nie da się zredukować do predykatów opisujących obserwowalne rzeczy – a wobec tego należy je z biologii i jej filozofii wyeliminować.

Jeśli chodzi o redukcję terminów psychologicznych, to przebiegać ona będzie różnie w zależności od stosowanych w psychologii metod. Przy podejściu fizjologicznym redukujemy najpierw terminy psychologiczne, np. "złość", do terminów biologicznych opisujących wewnętrzny stan organizmu, a zwłaszcza stan układu nerwowego, a te z kolei do terminów języka rzeczy. Przy podejściu behawiorystycznym można redukować "złość" do terminów opisujących zewnętrzne zachowania organizmu obserwowalne dla innych organizmów, można łączyć to z redukcją fizjologiczną, a wreszcie użyć w łańcuchu redukcyjnym terminów odnoszących się do warunków otoczenia przez organizm obserwowanych, będących przedmiotem jego pracy, przezeń wytworzonych itd. Usuwając podejście fizjologiczne, otrzymujemy podejście behawiorystyczne w czystej postaci – tak pojęta behawiorystyczna redukcja terminów psychologicznych jest zwykle prostsza od fizjologicznej. Mało tego, fizjologiczne kryterium użycia terminu "złość" nie jest dziś znane (gdyby było znane, mogłoby dostarczyć definicji "złości"), dlatego musimy się zadowolić niezupełnymi kryteriami behawioralnymi o postaci warunkowej – a taki łańcuch redukcyjny kończy się na predykatach opisujących obserwowalne rzeczy.

Używa się, co prawda, w psychologii również metody introspekcyjnej, przy której obserwuje się własną złość bezpośrednio. Czy jest to metoda wiarygodna i teoretycznie poprawna nie wiadomo, nam wystarczy, twierdzi Carnap, wykazanie, że zawsze równolegle z metodą introspekcyjną można stosować metodę behawiorystyczną. W języku psychologii – intersubiektywnym, służącym porozumiewaniu się – nie mogą istnieć terminy oznaczające stany "wewnętrzne" pozbawione jakichkolwiek zewnętrznych symptomów. Dlatego też każdy termin psychologiczny jest redukowalny do terminów języka rzeczy.

Jeśli chodzi o socjologię, to tak czy inaczej "każdy termin odnoszący się do grupy organizmów jest redukowalny do terminów odnoszących się do organizmów indywidualnych". A zatem da się wszystkie terminy socjologii zredukować do terminów psychologii, biologii i fizyki, a w końcu do predykatów opisujących obserwowalne rzeczy.

Inna sprawa, że Carnap żadnego konkretnego przykładu redukcji terminów fizyki, biologii czy psychologii do terminów języka rzeczy nie podał.

9. Co ujawnia analiza logiczna dzieł filozoficznych?

David Hume kończył Badania dotyczące rozumu ludzkiego słynną radą, antycypującą program Koła Wiedeńskiego:

Biorąc do ręki jakiś tom, traktujący np. o teologii albo szkolnej metafizyce, zapytujemy się: czy zawiera jakieś rozumowanie dotyczące wielkości lub liczby? Nie. Czy zawiera jakieś rozumowanie oparte na doświadczeniu, a dotyczące faktów i istnienia? Nie. A więc w ogień z nim, albowiem nie może zawierać nic prócz sofisterii i złudzeń.

Pozytywiści logiczni, choć powtarzali z nieco zmienionej postaci Hume’owski podział zdań na analityczne twierdzenia logiczne i matematyczne, syntetyczne zdania o faktach i teologiczno-metafizyczne "sofisterie i złudzenia", nie spieszyli się z wrzucaniem książek filozoficznych w ogień.

Przede wszystkim zgodnie sądzili, że w pismach filozofów można znaleźć twierdzenia naukowe lub takie, które da się przełożyć na język naukowy. Jest historycznym faktem, iż niemal wszystkie dyscypliny naukowe wyłoniły się z filozofii, nic przeto dziwnego, że wiele wypowiedzi Arystotelesa, Kartezjusza, Nietzschego, a nawet Platona czy Hegla, to zdania sensowne, które należy jedynie wydobyć z metafizycznego kontekstu i oczyścić z metafizycznych naleciałości. Znamienną cechą problemów filozoficznych, podkreślał Schlick, jest ich nierozwiązywalność: na każde z pytań filozoficznych udzielano odpowiedzi wykluczających się wzajemnie. Problemy naukowe przeciwnie, wcześniej czy później zostają rozwiązane na podstawie wyników doświadczeń. Istnieją pytania – a wiele z nich można znaleźć w dziełach filozofów – na które dziś nie da się znaleźć odpowiedzi, stosując metody naukowe, gdyż brakuje nam odpowiednich urządzeń technicznych lub nasze teorie do tego jeszcze nie dojrzały. Auguste Comte jako przykład pytania, na które nigdy nie odpowiemy, podawał pytanie o skład chemiczny gwiazd – mylił się, dziś analiza spektralna pozwala nam ten skład określić z dużą dokładnością.

Tak więc przeznaczenie wszystkich problemów filozoficznych jest następujące: pewne z nich znikną gdy wykażemy, iż stawianie ich jest błędem wypływającym z niezrozumienia naszego języka, o innych zaś stwierdzimy, że są to zwykłe pytania naukowe w przebraniu. Te uwagi, jak sądzę, wyznaczają całą przyszłość filozofii (1932a).

Schlick przedstawił interesujący obraz dojrzewania poszczególnych nauk w łonie filozofii. Filozofia jest – w rozumieniu empirystów logicznych, o czym poniżej – działalnością zmierzającą do ustalenia znaczeń słów i zdań (czyli pojęć i sądów), nauka natomiast określa, które zdania są prawdziwe. Nauka poszukuje prawdy, filozofia poszukuje sensu. Dlatego też działalność filozoficzna musi poprzedzać pracę naukową: dopóki nie ustalimy sensów zdań – czyli metody ich weryfikacji – mamy do czynienia z pustymi ciągami dźwięków czy znaków na papierze żadnej weryfikacji nie podlegającymi. W okresie pracy nad stworzeniem aparatu pojęciowego danej dyscypliny naukowcy są również, a może przede wszystkim, filozofami:

W starożytności i aż do czasów współczesnych, gdy filozofia była po prostu tożsama z czysto teoretycznymi badaniami naukowymi dowolnego rodzaju, świadczyło to o tym, iż nauka pozostawała w stanie, w którym musiała przede wszystkim dążyć do objaśnienia własnych podstawowych pojęć; natomiast w emancypacji poszczególnych nauk od ich wspólnej matki, filozofii, znajduje wyraz fakt, że znaczenie pewnych podstawowych pojęć stało się dostatecznie jasne, aby dalsza praca przy ich użyciu mogła być pomyślnie prowadzona (1930–1931).

W XIX w. wiele nauk osiągnęło niezbędną dojrzałość pojęciową i oderwało się od filozofii, niemniej jednak powracają do niej w okresach, które Kuhn określił później mianem kryzysów i rewolucji naukowych (zob. rozdz. V):

(…) jeśli w pewnej fazie rozwoju dobrze uzasadnionej nauki nagle pojawia się konieczność rozważenia na nowo prawdziwych znaczeń podstawowych pojęć i jeśli wskutek tego sens zostaje głębiej objaśniony, to dokonanie to natychmiast odczuwane jest jako filozoficzne. Panuje powszechna zgoda np. co do tego, że faktycznie filozoficzny charakter miało dzieło Einsteina, którego punkt wyjścia stanowi analiza sensu zdań o czasie i przestrzeni. Możemy tu dodać, że rozstrzygające, epokowe dokonania w nauce są zawsze tego rodzaju: sprowadzają się do objaśnienia sensu podstawowych zasad, a zatem ich autorami mogą być jedynie ludzie filozoficznie utalentowani; wielki naukowiec jest więc zawsze również filozofem (Schlick 1930–1931).

Pamiętajmy, że to my sami nadajemy naszym słowom i zdaniom sensy. Nawet kluczowej tezie Schopenhauera "świat jest wolą" można nadać interpretację, przy której nabierze ona sensu empirycznego, a tym samym stanie się prawomocną hipotezą naukową, twierdził Schlick.

Gdyby bowiem ustalono, że następstwa i współistnienia psychologicznych składników występujących w każdym doznaniu aktu woli podlegają pewnej określonej strukturalnej formule, to treścią naukowego pojęcia "woli" byłaby odtąd po prostu ta szczególna struktura formalna, zaś twierdzenie woluntarysty "wszystko jest wolą" głosiłoby, że w tym świecie zdarzają się jedynie fakty opisywalne przez tę właśnie formułę (analogia w fizyce: twierdzenie, iż "cała materia ma charakter elektryczny" znaczyłoby, że "wszystkie procesy materialne da się opisać za pomocą podstawowych równań teorii elektryczności"). Jak widzimy nie jest to już twierdzenie metafizyczne, ale sąd naukowy, który można sprawdzić środkami empirycznymi (Schlick 1926).

Znakomicie te uwagi Schlicka uzupełniają tezy Carnapa z połowy lat trzydziestych, choć obaj panowie swoich stanowisk nie uzgadniali i żaden nie skomentował poglądów drugiego w omawianej kwestii. Carnap uważał mianowicie, iż wiele klasycznych twierdzeń filozoficznych to nie są zdania przedmiotowe – mówiące, że "to a to jest tak a tak" (jako przykłady podaje zarówno "Księżyc jest kulisty", jak i "pięć jest liczbą pierwszą"), ale zdania syntaktyczne – określające sposób użycia występujących w nich wyrażeń w pewnym szczególnym języku. Wyrażane w materialnym sposobie mówienia zdania filozofów wyglądają na przedmiotowe. Twierdzi np. Wittgenstein w jednej z tez otwierających Traktat: "świat jest ogółem faktów, nie rzeczy", co rodzi złudzenie, że mówi się tu coś o istocie świata jako całości. Aby złudzenie prysło należy przełożyć tę tezę na formalny sposób mówienia, a wtedy przeobrazi się ona w zdanie o języku nauki: "Nauka jest systemem zdań, nie nazw" (1934a, § 79). Pseudoprzedmiotowe zdanie "pewien fakt jest konieczny, ... niemożliwy, ... możliwy" należy dla uniknięcia zamętu przetłumaczyć na twierdzenie syntaktyczne: "to zdanie jest – w danym języku – analityczne, ... logicznie sprzeczne, ... syntetyczne". Rzekoma teza idealistyczna: "Rzeczy są układami danych zmysłowych", przy formalnym sposobie mówienia przyjmuje postać: "Każde zdanie, w którym występują oznaczenia rzeczy, jest równoznaczne z pewnym zbiorem zdań, w których nie występują oznaczenia rzeczy, a jedynie oznaczenia danych zmysłowych". I analogicznie w przypadku tez materialistycznych. Widziane z tej perspektywy spory filozoficzne nikną. Gdy używamy materialnego sposobu mówienia (który jest zwykle prostszy niż formalny i dlatego, o ile nie prowadzi to do zamętu, trzeba go używać), łatwo ulegamy złudzeniu, iż różni filozofowie głoszą niezgodne twierdzenia o świecie, często o tych aspektach czy rejonach bytu, które nie podlegają "zwykłym" badaniom naukowym. Po przetłumaczeniu tych twierdzeń na formalny sposób mówienia okazuje się, iż są one postulatami wprowadzającymi różne języki, za pomocą których mówimy o świecie.

Posługiwanie się materialnym sposobem mówienia prowadzi do przeoczenia relatywizacji zdań filozoficznych do języka; jest to źródłem błędnej koncepcji zdań filozoficznych jako absolutnych. Należy podkreślić zwłaszcza fakt, że tezy filozoficzne reprezentują niekiedy (...) nie stwierdzenia, lecz sugestię. Wszelka dyskusja o prawdziwości czy fałszywości takich tez jest zupełnym nieporozumieniem, jałową walką na słowa: można co najwyżej dyskutować o użyteczności danej propozycji lub rozważać jej konsekwencje (Carnap 1934a, § 78).

Zdanie jest analityczne albo syntetyczne w obrębie danego języka, poza językiem ciąg znaków traci w ogóle charakter zdania. Nie ma zaś sensu pytać o prawdziwość języka jako całości. Filozofowie, sądząc, że spierają się o prawdę, w rzeczywistości proponują mniej lub bardziej oryginalne konwencje językowe. Języki z istoty mogą być różne, a wybór między nimi jest kwestią decyzji podejmowanych z rozmaitych względów pragmatycznych.

Pozorny jest, twierdzi Carnap, spór między formalistami a logicystami w filozofii matematyki. W istocie nie chodzi o to, czy liczby klasami klas rzeczy czy też szczególnym, pierwotnym rodzajem przedmiotów, ale o to, czy wyrażenia liczbowe będziemy uważać za definiowalne w pewien sposób w terminach logiki, czy też za wyrażenia pierwotne. Wolno nam postępować w któryś z tych sposobów, lub w jeszcze inny, ale zupełnym nieporozumieniem jest dyskusja nad prawdziwością wspomnianych tez. Można dyskutować tylko nad tym, który rodzaj języka jest bardziej odpowiedni do pewnych celów.

Jeśli potraktujemy filozofię jako dostarczycielkę języków, którymi później mogą posługiwać się naukowcy, to jest ona dla rozwoju nauki przydatna, a nawet niezbędna. Same wyniki doświadczeń nie wyznaczają formy języka, ani nawet teorii w tym języku wyrażonej. Dane empiryczne same nie wykażą, czy światem rządzą prawa deterministyczne czy statystyczne – a filozoficzny spór determinizm kontra indeterminizm traktować należy jako spór nie o istotę rzeczy, ale o język, którym mamy się posłużyć do opisu faktów.

Dane empiryczne, jakie uzyskują fizycy w wyniku swych doświadczeń laboratoryjnych, bynajmniej nie dyktują im wyboru pomiędzy deterministyczną a statystyczną formą praw. Ów wybór jest aktem woli, (...) tj. zagadnieniem, które formułować należy w terminach składni (Carnap 1935, § 3.6).

A co ze zdaniami z dzieł filozofów, których nie da się przełożyć na zdania empirycznie sensowne lub wyrazić w formalnym sposobie mówienia jako konwencji językowych? Te zdania mają charakter metafizyczny – a zatem, o czym już była mowa, jedynie z pozoru są zdaniami. Jako ulubione przykłady poglądów o przewadze tez metafizycznych służyły filozofie Platona, Spinozy, Schellinga, Hegla, Schopenhauera, Bergsona, Heideggera, a także doktryny witalistyczne w biologii i jej filozofii. Intuicyjnie za metafizyczne uważano wszystkie zdania odnoszące się, zgodnie z intencjami ich autorów, do "istoty bytu" kryjącej się za zjawiskami i nie podległej badaniom naukowym (poznawalnej jednak w drodze czystego myślenia czy ponadracjonalnej intuicji), wyrażające prawdy bardziej ogólne niż te, jakie mogłyby formułować nauki, dotyczące Absolutu, niematerialnej duszy, a wreszcie wszystkie twierdzenia o wartościach ujęte w formę zdań oznajmujących. Schlick określał metafizykę jako "wiedzę intuicyjną" o tym, co transcendentne (1926); w innym miejscu jako wszelką "wiedzę", która, gdyby istniała, "sięgałaby poza świat doświadczenia" (1932b). Ale istnienie takiej wiedzy jest złudzeniem, ujawniają to zaś próby analizy logicznej metafizycznych zdań. Choć z gramatycznego punktu widzenia są zbudowane najzupełniej poprawnie, to nie wynikają z nich – przy metafizycznym rozumieniu – żadne zdania obserwacyjne, a zatem dane doświadczalne nie są w stanie zweryfikować, potwierdzić czy obalić jakichkolwiek metafizycznych twierdzeń. Kant uważał takie twierdzenia za wykraczające poza granice rozumu ludzkiego – ale sądził też, że na pytania o istnienie Boga, powszechny determinizm czy nieskończoność przestrzeni i czasu istnieje prawdziwa odpowiedź, choć my jej nigdy nie poznamy. Pozytywiści logiczni przyjęli jako punkt wyjścia zasadę "sensem zdania/sądu jest metoda jego weryfikacji (falsyfikacji, potwierdzenia)" i wykluczyli możliwość weryfikacji (falsyfikacji, potwierdzenia) inną niż na podstawie wyników doświadczeń – a stąd wynikało, że wszystkie twierdzenia metafizyczne są pozbawione sensu. A jeśli na pytania filozoficzne nie istnieje sensowna odpowiedź, to bezsensowne są same te pytania.

Wszystko, co da się wyrazić, jest poznawalne, a o nic innego nie można sensownie pytać. Dlatego też nie ma pytań, na które z zasady nie da się udzielić odpowiedzi, żadnych nierozwiązywalnych problemów. Pytania dotąd za takowe uważane nie są autentycznymi pytaniami, ale bezsensownymi zestawieniami słów, które, co prawda, z wyglądu przypominają pytania, gdyż zdają się podlegać zwykłym regułom gramatycznym, ale faktycznie składają się z pustych dźwięków, gdyż gwałcą głębokie, wewnętrzne reguły składni logicznej ujawnione przez nową analizę (1926).

Ze zdaniami metafizycznymi, np. "Bóg jest dobry", "wszystkie rzeczy są cieniami wiecznych idei istniejących poza czasem i przestrzenią" łączą się niewątpliwie pewne wyobrażenia – i to one chyba sprawiają, że ulegamy złudzeniu, jakoby te ciągi słów były zdaniami syntetycznymi (choć z "wyższego" czy "głębszego" poziomu niż syntetyczne zdania nauki). Ale to nie wyobrażenia nadają zdaniu sens.

Nie posiadamy wyobrażenia pola elektromagnetycznego (...). Niemniej jednak głoszone przez fizyków twierdzenia o tych polach są bezsprzecznie sensowne, gdyż możemy z nich dedukować zdania obserwacyjne (Carnap 1935, § 1.1).

Jeśli natomiast nic na temat wyników możliwych doświadczeń z danego ciągu znaków nie wynika, to najżywsze nawet wyobrażenia sensu mu nie nadadzą. Schlick pisał:

Nasz pogląd, rzecz jasna, całkowicie wyklucza możliwość [metafizyki]. Jakakolwiek bez wyjątku wiedza, którą możemy posiąść na temat "bytu", najskrytszej natury rzeczy, zdobywana jest przez nauki szczegółowe; to one są prawdziwą ontologią i żadnej innej być nie może. Każdy prawdziwy sąd naukowy w pewien sposób wyraża realną naturę rzeczy – gdyby tak nie było, to sąd ów po prostu nie byłby prawdziwy. Tak więc jeśli chodzi o metafizykę, to nasz pogląd (...) wyjaśnia daremność wszelkich wysiłków metafizycznych, czego przejawem jest beznadziejna różnorodność systemów, walczących każdy przeciwko każdemu innemu. Większość tak zwanych sądów metafizycznych to w ogóle nie są sądy, ale bezsensowne zestawienia słów; reszta zaś bynajmniej nie jest "metafizyczna", są to po prostu twierdzenia naukowe w przebraniu, których prawdziwość albo fałszywość da się ustalić za pomocą zwykłych metod eksperymentalnych i obserwacyjnych (Schlick 1930).

W takim razie należało wyjaśnić z kolei, dlaczego ludzie systemy metafizyczne z takim uporem tworzą i tyle energii wkładają w ich obronę? Jeśli twierdzimy, że dogmaty teologiczne, np. iż Syn jest współistotny Ojcu, a Duch święty od Ojca i Syna pochodzi, albo tezy filozoficznego materializmu, mają akurat tyle sensu, co (aby przywołać przykład Chomsky’ego) "bezbarwne zielone idee śpią wściekle", to co zrobić z faktem, iż podczas gdy to ostatnie zdanie (w sensie gramatycznym) budzi co najwyżej lekki uśmiech, to w obronie wymienionych twierdzeń metafizycznych tylu ludzi gotowych było cierpieć, a nawet oddać życie? Jeśli ktoś jest gotów w obronie kupki zadrukowanych kartek papieru spłonąć na stosie czy gnić w murach więzienia, to przecież te teksty coś dla niego znaczą!

Próbowano uporać się z tym problemem, rozróżniając poznawczą i ekspresywną funkcję języka. Ciągi słów mogą coś mówić o świecie, ale można też za ich pomocą wyrażać swoje uczucia, obawy, tęsknoty – podobnie jak muzyk wyraża to wszystko za pomocą serii tonów, a malarz za pomocą barwnych plam. W czystej postaci ekspresywne użycie słów przybiera formę poezji lirycznej, zaś w postaci zdegenerowanej formę systemów metafizycznych. Oczywiście każdemu wolno dobierać sobie takie środki wyrazu, jakie mu odpowiadają, nieszczęście metafizyka polega na tym, że nie mając talentu artystycznego, wybiera się formę wyrazu prowadzącą na intelektualne manowce, sugerującą, iż chodzi nie o przedstawienie naszych lęków, nadziei i pragnień, ale o powiedzenie czegoś o istocie rzeczywistości. Carnap ujął to następująco:

Muzyka stanowi bodaj najczystszą formę wyrazu tego podstawowego podejścia [do życia], jest bowiem całkowicie wolna od jakichkolwiek odniesień do przedmiotów. Uczucie harmonii, czy harmonijne podejście, które metafizyk próbuje wyrazić za pomocą systemu monistycznego, znajduje najczystszy wyraz w muzyce Mozarta. A gdy metafizyk nadaje słowny wyraz swemu dualistyczno-heroicznemu podejściu do życia za pomocą systemu dualistycznego, to czyż nie jest tak dlatego, że brak mu zdolności Beethovena pozwalających wyrazić to podejście za pomocą środków po temu adekwatnych? Metafizycy są muzykami pozbawionymi muzycznego talentu. Zamiast tego odczuwają silną skłonność do pracy w medium tego, co teoretyczne, do wiązania pojęć i myśli. Zamiast, z jednej strony, uaktywnić te skłonności w dziedzinie nauki, a z drugiej zaspokoić potrzebę ekspresji w sztuce, metafizyk miesza ze sobą jedno i drugie, wytwarzając strukturę, która nie osiąga niczego jeśli chodzi o wiedzę, a jest nieadekwatna jeśli chodzi o wyrażenie podejścia. Naszą hipotezę, iż metafizyka stanowi – nieadekwatny – substytut sztuki, potwierdza dalej fakt, że metafizyk obdarzony w najwyższym może stopniu talentem artystycznym, a mianowicie Nietzsche, niemal całkowicie uniknął tego zamętu. W dużej części jego dzieła przeważają treści teoretyczne. Znajdujemy tam np. historyczne analizy szczególnych zjawisk artystycznych lub historyczno-psychologiczne analizy obyczajów moralnych. Ale w tym dziele, w którym najsilniej wyraża to, co inni wyrażają przez metafizykę lub etykę, w Tako rzecze Zaratustra, wybiera nie zwodnicze formy teoretyczne, ale otwarcie formę sztuki, poezji (Carnap 1931–1932b).

Schlick zaś stwierdzał, że dzieła metafizyczne:

(…) to pojęciowe poematy: w całości kultury pełnią faktycznie rolę podobną do roli poezji; wzbogacają życie, nie wiedzę. Należy je cenić nie jako prawdy, ale jako dzieła sztuki. Systemy metafizyczne czasem zawierają naukę, czasem poezję, ale nigdy nie zawierają metafizyki (1926).

Schlick bodaj jako jedyny w Kole o metafizyce wyrażał się z pewną dozą życzliwości: postrzegane jako rozprawy teoretyczne – a tak się je powszechnie postrzega – dzieła metafizyczne sprowadzają nas na manowce. Gdy jednak jasno rozpoznamy, że nie jest to teoria, zbiór twierdzeń o świecie, ludziach czy Bogu, ale forma poezji, wyraz uczuć, to ujrzymy ukryte w dziełach metafizycznych piękno. Postrzegane w ten sposób będą one "wzbudzać i rozwijać doznania", zaś "wzbogacanie doznań jest zawsze zadaniem (...) ze wszystkich najwyższym" (1926).

Pozostaje do rozważenia pytanie, jaka przyszłość czekałaby filozofię gdyby empiryzm logiczny odniósł na filozoficznej arenie zwycięstwo, a jego program został w pełni zrealizowany?

Neurath udzielił na to odpowiedzi najprostszej: żadna. Niegdyś, jak przyznawał, metafizyka pełniła rolę inspirującą. Na przykład, Kepler wyprowadził prawa ruchów planetarnych pobudzany platonizmem i pewnymi koncepcjami teologicznymi; ta metafizyczna otoczka jednak odpadła, a prawa pozostały. Dziś już więcej metafizyki nie potrzebujemy; np. Einsteina inspirowała ni metafizyka, ale logiczna analiza pojęć czasu i przestrzeni dokonana przez Macha. "Wygląda na to, że wchodzimy w okres, w którym (...) postęp nauki pobudzany będzie przez takie analizy, a nie przez metafizykę" (1933, § 4). Dziś jedynym zadaniem filozofii jest eliminowanie z nauk pozostałości metafizyki i udział w pracy nad zbudowaniem nauki zjednoczonej, gdy zaś ta powstanie, filozofia odejdzie do lamusa historii.

Carnap filozofię, po oczyszczeniu z metafizyki, chciał sprowadzić do rangi służebnicy nauk: jako analiza języka nauki będzie ona dostarczała nauce nowych języków formalnych, będzie też usuwała, gdy zajdzie taka potrzeba, zamęt językowy, ale żadnych samodzielnych zadań dla filozofii nie przewidywał.

Najlepszą przyszłość planował dla filozofii Schlick: po usunięciu metafizyki zostanie ona, zgodnie z tradycyjnym pojmowaniem, królową nauk. W tej zaszczytnej funkcji filozofia, o czym już była mowa, nie będzie teorią, lecz działalnością, której celem jest ustalanie bądź objaśnianie sensów wyrażeń językowych. Słowa definiuje się zwykle za pomocą innych słów, ta procedura wiodłaby jednak do regresu do nieskończoności lub do błędnego koła, gdyby nie kończyła się na akcie bezpośredniego wskazywania na rzeczywistość, czyli na tzw. definicji ostensywnej. Swój artykuł Przyszłość filozofii z 1930 r. Schlick kończył słowami:

Zawsze znajdą się ludzie obdarzeni szczególną umiejętnością analizowania ostatecznego sensu teorii naukowych, ale mogą oni nie mieć talentu do posługiwania się metodami, za pomocą których stwierdza się ich prawdziwość bądź fałszywość. Ci ludzie przeznaczeni będą do studiowania i uczenia filozofowania, ale oczywiście będą musieli znać teorie równie dobrze jak naukowcy, którzy je wymyślają. W przeciwnym razie nie będą w stanie uczynić ani kroku, nie będą mieli nad czym pracować. Dlatego też filozof nieznający niczego oprócz filozofii podobny będzie od noża bez ostrza i rękojeści. Dziś profesorowie filozofii bardzo często nie potrafią niczego rozjaśnić, a to znaczy, że naprawdę w ogóle nie filozofują; po prostu mówią o filozofii i piszą o niej książki. W przyszłości nie będzie to możliwe. Wynikiem filozofowania nie będą nowe książki napisane o filozofii, ale to, że wszystkie książki będą pisane w sposób filozoficzny.

Filozof, podkreślał Schlick w innym miejscu, nie będzie posiadał filozoficznej wiedzy, podobny zaś będzie do sokratejskiego mędrca zmierzającego do jasnego pojmowania sensów słów i zdań. Służyć będzie społeczeństwu wtedy, gdy w nauce lub w życiu codziennym pojawi się pojęciowy zamęt.

Przekonany jestem, że nasz pogląd na naturę filozofii zostanie w przyszłości powszechnie przyjęty; a w rezultacie nikt już nie będzie próbował uczyć filozofii jako systemu. Będziemy uczyć nauk szczegółowych i ich historii w prawdziwie filozoficznym duchu poszukiwania jasności, a czyniąc to, ukształtujemy filozoficznego ducha przyszłych pokoleń. To jest wszystko, co jesteśmy w stanie osiągnąć, ale będzie to wielki krok w umysłowym rozwoju naszej rasy (Schlick 1932a).

Niezależnie od tego, czy nadamy filozofii miano służebnicy, czy też królowej nauk, zarówno Carnap, jak i Schlick odmawiali jej prawa do samodzielnego istnienia. Odmowa opierała się na powtarzanym wciąż przekonaniu, że istnieją tylko zdania (sądy) analityczne i empiryczne, zaś cała reszta jest złudzeniem. W Manifeście czytamy: "Podstawowa teza współczesnego empiryzmu polega właśnie na odrzuceniu możliwości wiedzy syntetycznej a priori. Naukowy światopogląd zna jedynie empiryczne zdania o wszelkiego rodzaju rzeczach i analityczne zdania logiki i matematyki" (§ 2). Ten właśnie pogląd krytycy Koła Wiedeńskiego zaczęli z różnych stron podważać.

Rychło postawiono pytanie o status samej zasady weryfikowalności. Teza "sensem zdania/sądu jest metoda jego weryfikacji" najwyraźniej nie jest zdaniem analitycznym. Gdyby była zdaniem syntetycznym, to musiałoby dać się określić, jakie wyniki doświadczeń by ją zweryfikowały – a tego nikt powiedzieć nie był w stanie! Czyżby więc teza, na której wzniesiono cały gmach logicznego empiryzmu, sama była bezsensownym splotem słów? Czyżby walka z metafizyką była prowadzona bronią o metafizycznym charakterze?

Twierdząca odpowiedź na drugie z tych pytań byłaby zgodna z duchem Traktatu logiczno-filozoficznego: zdania przedstawiają (możliwe) fakty, ale nie da się w zdaniach przedstawić stosunku między językiem a światem. Ponieważ ta książka usiłuje coś powiedzieć o tym właśnie stosunku, to sama jest zbiorem niedorzeczności: "Tezy moje wnoszą jasność przez to, że kto mnie rozumie, rozpozna je w końcu jako niedorzeczne; gdy przez nie – po nich – wyjdzie ponad nie. (Musi niejako odrzucić drabinę, uprzednio po niej się wspiąwszy)" (§ 6.54). Wittgensteinowskie niedorzeczności – niczym koany, nad którymi medytują adepci buddyzmu zen – miały przynieść czytelnikowi rodzaj filozoficznego oświecenia, doprowadzić go do stanu, w którym "ujrzy świat właściwie", skierować ku temu, co niewyrażalne – na co oczywiście w programie empirystów logicznych (pozbawionych zarówno uczuć metafizycznych w sensie Witkacego, jak i poczucia humoru) nie było miejsca.

Schlick w pewnej mierze podążał jednak za Wittgensteinem:

Sens sądu może być określony jedynie przez podanie reguły jego doświadczalnej weryfikacji (...). Ten pogląd zyskał miano "eksperymentalnej teorii sensu"; ale z pewnością nie jest to żadna w ogóle teoria, gdyż terminu "teoria" używa się w odniesieniu do zbioru hipotez dotyczących pewnego przedmiotu, a nasz pogląd żadnej hipotezy nie zawiera, sprowadza się zaś jedynie do prostego stwierdzenia sposobu, w jaki faktycznie przypisujemy sens sądom zarówno w życiu codziennym, jak i w nauce (1936b, § 1).

Pojmował więc Schlick dyskutowaną tezę na podobieństwo konstatacji, która jest zarówno sensowna, jak i niepodważalnie prawdziwa. Konstatacje są w istocie niewyrażalne – i analogicznie, zdaniem Schlicka, działalność zmierzająca do objaśnienia sensu kończy się na definicji ostensywnej, czyli na wypowiedzeniu objaśnianego słowa lub zdania, a potem wskazaniu, już w milczeniu, na rzeczywistość.

Carnap odrzucał podejście zarówno Wittgensteina, jak i Schlicka, idąc, podobnie jak w wielu innych przypadkach, za Neurathem. Ten ostatni zawsze twierdził, że można za pomocą jednej części języka – wybranej stosownie do potrzeb – mówić o innych jego częściach, w tym o stosunku wyrażeń językowych do rzeczy i faktów, do których te wyrażenia się odnoszą. Jeśli chodzi o kryterium weryfikowalności, to Carnap, zgodnie ze swym konwencjonalistycznym już podejściem, uznał je za postulat, propozycję, aby za sensowne uważać te i tylko te zdania, które da się empirycznie – wprost lub za pośrednictwem ich konsekwencji – sprawdzić. W interpretacji Carnapa zasada weryfikowalności traci jednak swój krytyczny charakter. Odtąd nie prowadzi już do wniosku "zdania metafizyczne są pozbawione sensu", ale do "zdania metafizyczne, zgodnie z przyjętą umową, są pozbawione sensu". Można przyjąć inne umowy, np. że sensem zdania są wzbudzane przez nie wyobrażenia, a nawet uczucia, że jest nim wpływ, jaki uznanie danego zdania wywiera na nasz sposób życia (a wiara w Boga w oczywisty sposób na nasze postępowanie wpływa) itd. Odpowiednio dobierając kryterium, można do rangi wzorca sensowności podnieść chińską Księgę przemian czy Heglowską dialektykę, a pozbawić sensu mechanikę Newtona (kryterium takie będzie zapewne służyć pewnym celom, ze względu na które zyska uzasadnienie – i nic nie pomoże zastrzeżenie, iż nam chodzi o kryterium sensowności poznawczej).

Niektórzy podejrzewali empirystów logicznych o ukryte poglądy metafizyczne. Ci zgodnie podkreślali wprawdzie, że w odróżnieniu od dawnych empirystów i pozytywistów nie głoszą np., że "ciała są jedynie kompleksami wrażeń", a twierdzą jedynie, że "sądy dotyczące ciał da się przekształcić w sądy o identycznym sensie dotyczące regularności pojawiania się wrażeń" (Schlick 1932–1933, § 3), problem jednak w tym, iż często ich rozważania przebiegały analogicznie do rozważań idealistycznych empirystów – a jedynie opatrywano je zastrzeżeniami, że nie chodzi o świat "sam w sobie", ale o język. I podobnie rozważania tych, którzy za podstawę redukcyjną przyjmowali język fizykalny trudno było, pominąwszy wtrącane zastrzeżenia, odróżnić od dociekań materialistów.

Jeśli nawet zgodzimy się, że można zawiesić jakiekolwiek przekonania metafizyczne, to nasza ludzka kondycja nie pozwala nam wyrzec się przekonań etycznych. Jakoś żyć musimy. Powstaje pytanie, czy empiryści logiczni głosili jakąś etykę, a przynajmniej jakąś w swoich dziełach przemycali. Na te pytania, wyjąwszy pewne uwagi Neuratha, odpowiedź musi być negatywna – a jednak rzecz cała tak prosto nie wygląda. Zacznijmy od ich teoretycznych poglądów na naturę samej etyki.

Schlick, autor Zasad etyki (1930), zmierzał do przeobrażenia zarówno etyki, jak i estetyki w teorie naukowe. Stanie się tak gdy jedna i druga dyscyplina utracą charakter normatywny, a nabiorą charakteru wyłącznie opisowego. Etyka będzie "nauką o zachowaniu moralnym", a estetyka "teorią tych ludzkich uczuć i zachowań, które związane są z pewnymi przedmiotami określanymi jako »piękne«" (1930).

Carnap, który w ogóle unikał poruszania tego typu zagadnień, uznawał istnienie etyki zarówno opisowej, jak i normatywnej. Na etykę opisową składają się badania empiryczne nad uwarunkowaniami ludzkich zachowań przez rozmaite czynniki. Etyka normatywna nie ma nic wspólnego z badaniem faktów – jest to zbiór wypowiedzi, za pomocą których próbujemy wpływać na zachowanie innych w sposób odpowiadający naszym pragnieniom. Filozoficzny zamęt wokół etyki powstaje przede wszystkim wtedy, gdy wypowiadamy normy, używając zdań oznajmujących, np. "Zabijanie jest złem": omamieni gramatyczną formą ludzie ulegają złudzeniu, że takie "zdanie" musi być prawdziwe albo fałszywe, że trzeba na jego poparcie przytaczać argumenty, zwalczając jednocześnie stanowiska przeciwne itd. Analiza logiczna uświadamia nam, iż:

Ze zdania "Zabijanie jest złem" nie możemy wywieść żadnych zdań, które mówiłyby o przyszłych doświadczeniach. Zdanie to nie jest zatem sprawdzalne i nie ma żadnego sensu poznawczego; to samo dotyczy zaś wszelkich zdań o wartościach (1935, § 1.4).

Wszystkie zdania oznajmujące w sensie gramatycznym dotyczące – rzekomo – norm mają charakter metafizyczny. O wiele bezpieczniej jest używać wyłącznie zdań rozkazujących, mówić np. "Nie zabijaj" – wtedy będzie jasne, że do wypowiedzi takich nie stosują się kategorie prawdy czy fałszu.

Jedynie Neurath, pisząc o naukowym światopoglądzie, wtrącał tezy o charakterze wyraźnie normatywnym – choć próbował je ukryć za empirystyczną frazeologią. Etykę, która wcześniej dotyczyła rzekomych praw moralnych, wrodzonych nam w postaci "kategorycznego imperatywu" czy też oznajmionych przez Boga, "dziś zastępują badania umożliwiające ludziom osiąganie szczęścia. (...) Miejsce kapłana zajmują lekarz i działacz społeczny. Sprawdzany jest wpływ określonych warunków na szczęście" (1931c). Szczęście można intersubiektywnie zdefiniować przez obserwowalne zachowanie. Jeśli oczyścimy etykę ze wszelkich składników metafizycznych, to "pozostaną jedynie albo [opisowe] zdania o pewnych sposobach ludzkich zachowań, albo polecenia, jakie jedni ludzie wydają drugim", przyznawał Neurath w duchu Carnapa, ale zaraz potem dodawał:

Można jednak wyobrazić sobie dyscyplinę, która w ramach systemu nauki zjednoczonej badałaby w sposób całkowicie zgodny z zasadami behawioryzmu, jakie reakcje wywołuje pewien sposób życia, czy pewne sposoby życia czynią ludzi bardziej lub mniej szczęśliwymi. Można na podstawach behawiorystycznych obmyślić w pełni empiryczną "szczęściologię", która mogłaby zająć miejsce tradycyjnej etyki (1931–1932).

Szczególne nadzieje na stworzenie takiej naukowej etyki wiązał Neurath z marksizmem – "najbardziej dziś udaną teorią społeczną" – a w mniejszym stopniu z psychoanalizą.

Można jednak podejrzewać, że u podstaw filozoficznej działalności Koła Wiedeńskiego leżał pewien system milcząco przyjmowanych wartości. Trudno przecież wyjaśnić ogrom pasji i wysiłków, jakie jego członkowie wkładali w tworzenie i propagowanie nowej filozofii – a przede wszystkim w walkę z metafizyką – chęcią polemiki z treściami starych, zakurzonych ksiąg. Chodziło nie o filozofię jako taką, ale o życie – choć rzadko pisano o tym wprost. W Manifeście z 1929 r. znajdujemy na ten temat kilka krótkich, lecz znamiennych uwag.

Postawy [członków Koła Wiedeńskiego] wobec zagadnień życiowych również znamionuje godna uwagi zgodność, choć nie stanowią one pierwszoplanowych tematów dyskutowanych w Kole. Albowiem postawy te są o wiele ściślej związane z naukowym światopoglądem niż mogłoby to się zrazu wydawać z czysto teoretycznego punktu widzenia. Na przykład, wszelkie wysiłki mające na celu urządzenie na nowo stosunków ekonomicznych i społecznych, zjednoczenie ludzkości, reformę szkolnictwa i edukacji, znamionuje wewnętrzna więź z naukowym światopoglądem. Wydaje się, że te wysiłki budzą sympatię wśród członków Koła, a niektórzy z nich aktywnie je wspierają. (...) Żywotność, jaka znamionuje wysiłki na rzecz racjonalnego przekształcenia ładu społecznego i ekonomicznego, przenika też ruch na rzecz naukowego światopoglądu (§ 1.2).

Pod sam koniec tekstu Neurath, Hahn i Carnap stwierdzali, że dziś trwa walka między zwolennikami zastanych form społecznych, którzy znajdują ideologiczne wsparcie w tradycyjnych formach teologii i metafizyki, a zwolennikami społecznych przemian, którzy nadzieję na oświecenie społeczne widzą w naukach empirycznych i współczesnych sposobach produkcji, "pozostawiających coraz mniej miejsca dla idei metafizycznych". Obecnie

(…) szerokie masy ludzi rozczarowały się postawą tych, którzy głoszą tradycyjne doktryny teologiczne i metafizyczne. Tak więc dziś w wielu krajach masy odrzucają te doktryny o wiele świadomiej niż kiedykolwiek przedtem, a przyjmując socjalistyczne postawy, coraz bardziej skłaniają się ku trzeźwym poglądom empirystycznym. Wcześniej ten pogląd znajdował wyraz w materializmie; w międzyczasie jednak współczesny empiryzm wyzbył się szeregu wad i przybrał zdecydowaną postać naukowego światopoglądu. (...) Na naszych oczach duch naukowego światopoglądu coraz bardziej przenika formy życia osobistego i publicznego, edukację, wychowanie, architekturę i coraz silniej wpływa na kształtowanie życia ekonomicznego i społecznego zgodnie z zasadami racjonalności. Naukowy światopogląd służy życiu, a życie go otrzymuje (§ 4).

Walka z metafizyką miała być nie celem samym w sobie, ale jednym ze środków wiodących do ulepszenia społeczeństwa. Wprost, jak już powiedziano, wyrażał to Otto Neurath, który od Marksa przejął przekonanie, że systemy metafizyczne służą utrwalaniu społecznych nierówności. Podobny pogląd głosił Hans Hahn, wiążący powstanie filozofii empirystycznej, a później empiryzmu logicznego, z narodzinami demokracji, szerokiego ruchu społecznego wiodącego ku wolności, równości i sprawiedliwości społecznej. Ale implicite przekonania tego typu stanowiły motyw działalności filozoficznej większości bodaj pozytywistów logicznych. Ważne i charakterystyczne są wyznania, jakie poczynił Rudolf Carnap w swej Autobiografii:

Wszyscy w Kole Wiedeńskim bardzo interesowaliśmy się wydarzeniami politycznymi w naszym kraju, w Europie i na świecie. Dyskutowaliśmy te problemy prywatnie, a nie w Kole, które koncentrowało się na zagadnieniach teoretycznych. Sądzę, że prawie wszyscy wśród nas przyjmowali – jako coś oczywistego, niewymagającego niemal dyskusji – następujące trzy poglądy. Po pierwsze, człowiek nie posiada żadnych nadprzyrodzonych opiekunów czy wrogów, a zatem wszystko, co można uczynić w celu polepszenia jego życia, stanowi zadanie dla niego samego. Po drugie, żywiliśmy przekonanie, że ludzkość jest w stanie zmienić warunki swej egzystencji w taki sposób, iż da się uniknąć wielu dzisiejszych cierpień i że można w istotny sposób polepszyć życiową sytuację zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną jednostki, społeczeństwa, a wreszcie ludzkości. Po trzecie, wszelkie rozważne działanie zakłada wiedzę o świecie, zaś metoda naukowa stanowi najlepszą z metod zdobywania wiedzy; a zatem musimy uważać naukę za jedno z najwartościowszych narzędzi polepszania życia. W Wiedniu nie mieliśmy dla tych trzech poglądów nazw; jeśli szukamy w terminologii amerykańskiej krótkiego określenia dla kombinacji trzech wymienionych przekonań, to najlepszym chyba będzie »naukowy humanizm«" (1963, § 14).

Można więc zaryzykować twierdzenie, że celem filozoficznej działalności Koła Wiedeńskiego była walka z metafizyką prowadzona w imię naukowego humanizmu.

10. Dodatek. Nomologiczno-dedukcyjny model wyjaśniania naukowego

Z dokonań bezpośrednich następców empirystów logicznych omówimy krótko tylko jedno, istotne dla zrozumienia koncepcji metodologicznych dyskutowanych w następnych rozdziałach. Chodzi o model wyjaśniania/przewidywania naukowego przedstawiony w 1948 r. przez Carla Hempla i Paula Oppenheima w artykule The Logic of Explanation. Nie głosili oni rzeczy nowych, raczej próbowali usystematyzować twierdzenia, jakie można znaleźć w pracach Carnapa i Poppera z lat trzydziestych, ale też u Duhema, Milla, a nawet u Arystotelesa.

Naukowcy nie tylko opisują zjawiska, ale starają się też je wyjaśniać, odpowiadać na pytanie, dlaczego tam i wtedy zdarzyło się to a to. Zwykle jednak nie zdają sobie jasno sprawy z tego, na czym polega poprawna odpowiedź na pytanie "dlaczego"? Model Hempla–Oppenheima miał ukazać, na czym, z punktu widzenia logiki, polega wyjaśnianie w naukach – miała to być racjonalna rekonstrukcja tego, co naukowcy czynią faktycznie, choć zwykle pod- czy półświadomie.

Ogólny schemat wyjaśniania zjawisk składa się z dwóch części: eksplanansu i eksplanandum. Eksplanandum to zdanie obserwacyjne opisujące wyjaśniane zjawisko, np. "7 kwietnia 30 r. w Jerozolimie nastąpiło zaćmienie Słońca". Kiedy będziemy mieli poczucie, że rozumiemy, dlaczego opisane zjawisko miało miejsce? Po pierwsze, wtedy, gdy podciągniemy je pod ogólne prawa rządzące zjawiskami danego rodzaju. Nie sposób naukowo wyjaśnić faktu zaćmienia Słońca, jeśli nie zna się teorii (zbioru praw) w rodzaju mechaniki klasycznej czy ogólnej teorii względności. Same prawa jednak nie wystarczą: z trzech praw dynamiki Newtona i prawa grawitacji nic nie wynika na temat zaćmień Słońca. Potrzebne są jeszcze zdania opisujące pewien układ ciał (składałby się on w naszym przypadku co najmniej z Ziemi, Słońca i Księżyca), przypisujące im pewne masy i określające zajmowane przez nie położenia i prędkości ich ruchów w pewnej chwili wcześniejszej. Łącznie takie zdania określają warunki początkowe (potocznie zwane przyczynami zajścia wyjaśnianego zjawiska). Eksplanans adekwatnie wyjaśnia eksplanandum wtedy i tylko wtedy, gdy:

– eksplanandum wynika logicznie z eksplanansu;
– eksplanans zawiera co najmniej jedno prawo ogólne, które jest niezbędne dla wyprowadzenia eksplanandum (tzn. zdanie obserwacyjne nie wynika logicznie z samych warunków początkowych);
– zdania składające się na eksplanans są prawdziwe.

Dwa pierwsze warunki adekwatnego wyjaśnienia mają charakter logiczny, trzeci ma charakter empiryczny. Schematycznie:

P1, P2, …, Pn   prawa ogólne
W1, W2, …, Wm   zdania o warunkach początkowych
-----------------------------------------------------------------------
O zdanie obserwacyjne

Pozioma linia reprezentuje wynikanie logiczne (dedukcyjne).

Ten prosty schemat, co trzeba zaznaczyć, wiąże się z pewnymi ważnymi doktrynami filozoficznymi. Przede wszystkim sugeruje się tu, że wyjaśnianie kończy się na podciągnięciu zjawiska pod prawa ogólne: w nauce nie ma miejsca na metafizyczne pytania o przyczyny ostateczne, racje konieczne i wystarczające itp.

Można natomiast – w sensie dokładnie analogicznym do omówionego przed chwilą – pytać o wyjaśnienie użytych praw. Miejsce zdania obserwacyjnego O w powyższym schemacie zajmuje wówczas wyjaśniane prawo P, przynajmniej niektóre prawa użyte w eksplanansie muszą być bardziej ogólne od P, zaś warunki początkowe określają rodzaj sytuacji, w jakich P ma znajdować zastosowanie. W ten sposób na podstawie praw mechaniki klasycznej można wyjaśnić Keplerowskie prawa ruchów planet lub prawa spadku swobodnego Galileusza. Wyjaśnienia zawsze urywają się na najogólniejszych prawach, jakie akurat znamy, choć zawsze możemy szukać praw jeszcze ogólniejszych.

Ważne jest spostrzeżenie, że z punktu widzenia logiki wyjaśnianie i przewidywanie mają identyczną formę. Różnica między nimi ma charakter jedynie pragmatyczny, a polega na tym, iż w przypadku wyjaśniania najpierw formułujemy eksplanandum, a potem eksplanans, natomiast w przypadku przewidywania jest na odwrót: najpierw na podstawie znanych praw i wyobrażonych warunków początkowych dedukujemy zdanie obserwacyjne, a potem poszukujemy w świecie lub sztucznie wytwarzamy odpowiednie warunki i porównujemy wydedukowane zdanie z wynikami obserwacji lub eksperymentów.

W ten sposób upada pogląd Macha, iż zadaniem nauki nie jest wyjaśnianie, a tylko opis i przewidywanie. Pogląd ten, jak się wydaje, był oparty na milcząco przyjętych "metafizycznych" wyobrażeniach o naturze wyjaśniania. Gdy jednak przyjmiemy skromny pogląd, że wyjaśnianie kończy się na podciągnięciu zjawiska pod prawa, lub prawa pod prawa bardziej ogólne, to okazuje się nie tylko, iż nauka jest w stanie wyjaśniać, ale że gdyby nie wyjaśniała, to nie byłaby w stanie przewidywać.

Teza o jedności nauki przyjmuje teraz postać twierdzenia, że wszystkie dyscypliny naukowe wyjaśniają (powinny wyjaśniać) zjawiska, a we wszystkich wyjaśnianie ma (powinno mieć) identyczną formę logiczną. Empiryści logiczny stanowczo odrzucali głoszony często podział na wyjaśniające nauki przyrodnicze i rozumiejące nauki humanistyczne. (Wiązało się to z wyrażonym w omawianym artykule przekonaniem, iż wyjaśnianie ludzkich zachowań wymaga odwołania się nie do celów, jakie ludzie sobie stawiają, ale do – poprzedzających działanie – przekonań i pragnień). Hempel i Oppenheim przyznawali, że wyjaśnienia podawane w psychologii czy socjologii mają zwykle charakter entymematyczny, a sformułowanie ogólnych praw napotyka w tych dyscyplinach na ogromne trudności, ale wyrażali przekonanie, iż w przyszłości pominięte przesłanki będzie można uzupełnić, a odpowiednie prawa ogólne jasno sformułować.

Wyrażali też nadzieję, że przyszłe badania pozwolą usunąć inne braki ich modelu. Dedukcyjno-nomologiczny model stosuje się ściśle tylko wtedy, gdy w eksplanansie występują prawa deterministyczne (w szerokim tego słowa znaczeniu). Tymczasem w fizyce i innych naukach często wyjaśnia się zjawiska na podstawie praw probabilistycznych – a wtedy nie ma mowy o logicznym wynikaniu eksplanandum z eksplanansu. Usunięcie tych i podobnych trudności wymagałoby np. uogólnienia pojęcia wynikania. Bardzo poważne trudności, które dały o sobie znać w trakcie dyskusji omawianych w następnych rozdziałach tej książki, pojawiły się natomiast przy próbie sprecyzowania pojęć użytych w pierwotnym sformułowaniu modelu.

Pierwszej z nich Hempel i Oppenheim uniknęli, po prostu pomijając milczeniem słynny problem budowy zdań obserwacyjnych (w latach czterdziestych i pięćdziesiątych dość powszechnie ten problem w ramach standardowej koncepcji teorii naukowych ignorowano; nabrał on – o czym będzie mowa w rozdziale V – na nowo ogromnego znaczenia po ogłoszeniu w 1962 r. książki Kuhna). Zamiast "zdanie obserwacyjne" lub "protokolarne" pisali "opis zjawiska empirycznego" i ani słowem nie wspomnieli, ani w 1948 r., ani później, z jakiego rodzaju terminów i jak powiązanych takie opisy są zbudowane i w jaki sposób się je tworzy.

Próbowali natomiast jakoś określić, jakie zdanie jest prawem nauki: jest nim prawdziwe zdanie prawopodobne. Pojęcie zdania prawopodobnego określili jedynie dla pewnego sztucznego języka, z czego nie wypływały sugestie ogólne. Wracając do tego zagadnienia w Filozofii nauk przyrodniczych (1966), Hempel odwołał się do koncepcji Nelsona Goodmana (1947), zgodnie z którą prawo to takie twierdzenie ogólne, które może uzasadnić kontrfaktyczne okresy warunkowe, czyli twierdzenia o postaci "gdyby zdarzyło się A – o którym wiadomo, że się nie zdarzyło – to zdarzyłoby się B". Ogólnej definicji prawa nadal jednak nie był w stanie podać. (Wokół pojęcia kontrfaktycznych okresów warunkowych rozgorzały później wielkie dyskusje).

O dziwo Hempel i Oppenheim wymagali, aby użyte w eksplanansie przesłanki były prawdziwe, choć wszyscy w owym czasie uznawali, że prawa nauki są nieweryfikowalne. Gdyby ten wymóg potraktować serio, to trzeba by przyznać, iż nie możemy wiedzieć, czy którekolwiek z wyjaśnień, jakie podajemy, faktycznie jest wyjaśnieniem! Popper, który w 1934 r. (zob. rozdz. III) podał analogiczną koncepcję wyjaśniania/przewidywania naukowego, nie tylko nie wymagał od praw prawdziwości, ale jawnie dopuszczał użycie w wyjaśnieniach zdań fałszywych – o ile tylko nie wiemy, że są fałszywe. W (1966) Hempel proponował – jednak bez wyjaśnień – aby za prawa uznać zdania ogólne, co do których mamy podstawy, by uznać je za prawdziwe; przyznawał ponadto, iż za prawa uznaje się też zdania, o których wiemy, że obowiązują jedynie w przybliżeniu i w ograniczonym zakresie.

W sumie, nomologiczno-dedukcyjny model wyjaśniania naukowego rodził olbrzymie wątpliwości, wywołał w związku z tym wielkie, trwające do dziś dyskusje. Jedni próbowali usunąć ujawnione w modelu trudności, inni usiłowali rozszerzyć zakres jego zastosowań, jeszcze inni zaproponowali alternatywne modele wyjaśniania. Ale o tym w tej książce nie będzie mowy.

 

BIBLIOGRAFIA

Główni poprzednicy empirystów logicznych

Frege G. (1879) Begriffsschrift, eine der aritmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens, L. Nebert. Fragm. rozdz. 1 w: tenże, Pisma semantyczne, tłum. B. Wolniewicz, WN PWN 1977, s. 3–9.

Frege G. (1884) Die Grundlagen der Arithmetik: eine logisch-philosophische Untersuchung über den Begriff der Zahl, Koebner.

Frege G. (1892) Über Sinn und Bedeutung, "Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik" 100, s. 25–50. Wyd. pol. Sens i znaczenie, w: Pisma semantyczne, s. 60–88.

Frege G. (1893) Die Grundgesetze der Arithmetik. Begriffsschriftlich abgeleitet, t. 1, H. Pohle, t. 2, H. Pohle 1903.Mach E. (1982) Die ökonomische Natur der physikalischen Forschung, Wien. Przedruk w: Populär-wissenschaftliche Vorlesungen, Leipzig 1896; nast. wyd. stale rozszerzane (wyd. ang. Popular Scientific Lectures, Open Court 1895). Wyd. pol. Charakter ekonomiczny badań przyrodniczych, w: Mach, Odczyty popularno-naukowe, tłum. S. Kramsztyk, Wyd. "Przeglądu Filozoficznego" 1899, s. 5–39.

Mach E. (1883) Die Mechanik in ihrer Entwickelung historisch-kritisch dargestellt, Leipzig. Wyd. ang. The Science of Mechanics. A Critical and Historical Exposition of Its Principles, Open Court 1893; wyd. z 1942 r. na podstawie rozszerzonego wyd. z 1933 r. (Prezentacja filozoficznie "zredukowanej" wersji mechaniki klasycznej).

Mach E. (1886) Beiträge zur Analyse der Empfindungen, Jena. Wyd. pol. Analiza wrażeń i stosunek sfery fizycznej do psychicznej, tłum. M. Miłkowski, WN PWN 2009. (Najważniejsze dzieło filozoficzne Macha).

Mach E. (1905) Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung, Barth. Wyd. ang. Knowledge and Error. Sketches on the Psychology of Enquiry, "Vienna Circle Collection" 3, Reidel 1976. (25 esejów z lat 1895–1896; w wyd. ang. wyczerpująca bibliografia).

Russell B. (1903) The Principles of Mathematics, Cambridge UP. (Przełomowa praca otwierająca wraz z Principia Ethica George’a Edwarda Moore’a epokę filozofii analitycznej).

Russell B. (1905) On Denoting, "Mind" 14, s. 479–493. Wyd. pol. Denotowanie, w: Logika i język, J. Pelc (red.), WN PWN 1967. (Zarys słynnej teorii deskrypcji).

Russell B., Whitehead A. N., Principia Mathematica, t. 1, 1910; t. 2, 1912; t. 3, 1913, Cambridge UP. (Najpełniejsza realizacja programu redukcji matematyki do logiki).

Russell B. (1912) The Problems of Philosophy, Williams and Norgate. Wyd. pol. Problemy filozofii, tłum. W. Sady, WN PWN 1995. (Punkt wyjścia nowych badań ontologicznych i epistemologicznych Russella).

Russell B. (1914) Our Knowledge of the External World, Allen and Unwin.

Russell B. (1918–1919) Philosophy of Logical Atomism, "Monist" 28, s. 495–527; 29, s. 32–63, 190–222, 345–380.

Russell B. (1919) Introduction to Mathematical Philosophy, Allen and Unwin. Wyd. pol. Wstęp do filozofii matematyki, tłum. C. Znamierowski, WN PWN 1958. (Popularna prezentacja idei Principia Mathematica).

Russell B. (1921) The Analysis of Mind, Routledge. (Po ogłoszeniu tej książki Russell porzucił na dwadzieścia lat uprawianie teoretycznej filozofii).

Russell B. (1959) My Philosophical Development, Allen and Unwin. Wyd. pol. Mój rozwój filozoficzny, tłum. H. Krehelska, C. Znamierowski, WN PWN 1971. (Autobiografia intelektualna).

Wittgenstein L. (1921) Logisch-philosophische Abhandlung, "Annalen der Naturphilosophie" 14, s. 185–262. Wyd. z równoległym przekładem angielskim Tractatus logico-philosophicus, Kegan Paul 1922. Wyd. pol. Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, WN PWN 1970.

Książki i artykuły empirystów logicznych do II wojny światowej

Ayer A. J. (1936) Language, Truth and Logic, Gollancz; wyd. 2 rozsz. 1946.

Carnap R. (1928a) Der logische Aufbau der Welt, Weltkreis–Verlag. Wyd. pol. Logiczna struktura świata, tłum P. Kawalec, WN PWN 2011.

Carnap R. (1928b) Scheinprobleme in der Philosophie. Bernary.

Carnap R. (1929) Abriss der Logistik, Springer.

Carnap R. (1930–1931) Die alte und die neue Logik, "Erkenntnis" 1, s. 12-26.

Carnap R. (1931–1932a) Die Logizistische Grundlegung der Mathematik, "Erkenntnis" 2, s. 91–105. Wyd. ang. w: Readings in the Philosophy of Mathematics, P. Benacerraf, H. Putnam (red.), Basil Blackwell 1964.

Carnap R. (1931–1932b) Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache, "Erkenntnis" 2, s. 219–241. Wyd. pol. Przezwyciężenie metafizyki przez logiczną analizę języka, w: Empiryzm współczesny, B. Stanosz (red.), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 1991, s. 52–74.

Carnap R. (1931–1932c) Die Physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft, "Erkenntnis" 2, s. 432–465. Wyd. ang. The Unity of Science, Kegan Paul 1934.

Carnap R. (1932–1933a) Psychologie in physikalischer Sprache, "Erkenntnis" 3, s. 107–142. Wyd. ang. w: Logical Positivism, A. J. Ayer (red.), Free Press 1959.

Carnap R. (1932–1933b) Über Protokollsätze, "Erkenntnis" 3, s. 215–228. Wyd. ang. On Protocol Sentences, "Nous" 1987, 21, s. 457–470.

Carnap R. (1934a) Logische Syntax der Sprache, Springer. Wyd. pol. (na podst. wyd. ang. The Logical Syntax of Language, Routledge and Kegan Paul 1937), Logiczna składnia języka, tłum. B. Stanosz, WN PWN 1995.

Carnap R. (1934b) Die Aufgabe der Wissenschaftslogik, "Einheitswissenschaft" 3, Gerold. Wyd. ang. The Task of the Logic of Science, w: Unified Science, s. 46–66.

Carnap R. (1934c) On the Character of Philosophical Problems, "Philosophy of Science" 1, s. 5–19.

Carnap R. (1935) Philosophy and Logical Syntax, Kegan Paul. Wyd. pol. Filozofia i składnia logiczna, w: R. Carnap, Filozofia jako analiza języka nauki, tłum. A. Zabłudowski, WN PWN 1969, s. 6–66.

Carnap R. (1936) Warheit und Bewährung, w: “Actes du Congrès international de philosophie scientifique" 4, Sorbonne, Paris 1936, s. 18–23. Wyd. ang. Truth and Confirmation, w: Readings in Philosophical Analysis, H. Feigl, W. Sellars (wyd.), Appleton 1949, s. 119–127.

Carnap R. (1936–1937) Testability and Meaning, "Philosophy of Science" 3, s. 419–471; 4, s. 1–40. Wyd. pol. Sprawdzalność i znaczenie, w: tenże, Filozofia jako analiza języka nauki, s. 67–192.

Carnap R. (1938) Logical Foundations of the Unity of Science, w: International Encyclopedia of Unified Science, t. 1, O. Neurath, R. Carnap, C. Morris (red.), s. 42–62. Wyd. pol. Logiczne podstawy jedności nauki, tłum. M. Nowiński, w: Empiryzm współczesny, s. 75–93.

Feigl H., Inquiries and Provocations: Selected Writings, 1929–1974, "Vienna Circle Collection" 14, R. S. Cohen (wyd.), Reidel 1981.

Frank Ph. (1950) Modern Science and Its Philosophy, Harvard UP. (Zbiór artykułów z lat 1907–1947).

Hahn H. (1930) Die Bedeutung der Wissenschaftlichen Weltauffassung, insbesondere für Mathematik und Physik, "Erkenntnis" 1. Wyd. ang. The Significance of the Scientific World View, Especially for Logic and Mathematics, w: tenże, Empiricism, Logic, and Mathematics. Philosophical Papers, "Vienna Circle Collection" 13, Brian McGuinness (wyd.), Reidel 1980, s. 20–30.

Hahn H. (1933) Logik, Mathematik und Naturerkennen, "Einheitswissenschaft" 2, Gerold. Wyd. ang. Logic, Mathematic, and Knowledge of Nature, w: Unified Science, s. 24–45.

Juhos B. (1976) Selected Papers on Epistemology and Physics, "Vienna Circle Collection" 7, G. Frey (wyd.), Reidel.

Kaufmann F. (1978) The Infinite in Mathematics. Logico-mathematical Writings, "Vienna Circle Collection" 9, B. McGuinness (red.), Reidel.

Kraft V. (1981) Foundations for a Scientific Analysis of Value, "Vienna Circle Collection" 15, H. L. Mulder (wyd.), Reidel.

Logical Positivism (1959) A. J. Ayer (wyd.), Free Press. (Znana antologia z obszerną bibliografią prac pozytywistów logicznych i ich sojuszników na s. 381–446).

Menger K. (1974) Morality, Decision and Social Organization. Toward a Logic of Ethics, "Vienna Circle Collection" 6, Reidel.

Menger K. (1978) Selected Papers in Logic and Foundations, Didactics, Economics, "Vienna Circle Collection" 10, Reidel.

Menger K. (1994) Reminiscences of the Vienna Circle and the Mathematical Colloquium, "Vienna Circle Collection" 20, G. Galland, B. McGuinness, A. Sklar (wyd.), Reidel.

Neurath O., Carnap R., Hahn H. (1929) Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis, Wolf. Wyd. pol.

Neurath O. (1930–1931) Wege der Wissenschaftlichen Weltauffassung, "Erkenntnis" 1, s. 106-125.

Neurath O. (1931a) Empirische Soziologie: Der wissenschaftliche Gehalt der Geschichte und Nationalökonomie, Springer.

Neurath O. (1931b) Physikalismus, "Scientia", s. 297–303.

Neurath O. (1931–32) Soziologie im Physikalismus, "Erkenntnis" 2, s. 393–431.

Neurath O. (1932–1933) Protokollsätze, "Erkenntnis" 3, s. 204–214.

Neurath O. (1933) Einheitswissenschaft und Psychologie, "Einheitswissenschaft" 1, Springer. Wyd. ang. Unified Science and Psychology, w: Unified Science, s. 1–23.

Neurath O. (1934) Radikaler Physikalismus und "Wirkliche Welt", "Erkenntnis" 4, s. 346–362.

Neurath O. (1935) Was Bedeutet Rationale Wirtschaftsbetrachtung?, "Einheitswissenschaft" 4, Gerold. Wyd. ang. What Is Meant by a Rational Economic Theory?, w: Unified Science, s. 67–109.

Neurath O. (1936) International Picture Language, Kegan Paul.

Neurath O. (1938) Unified Science as Encyclopedic Integration, w: International Encyclopedia and Unified Science, O. Neurath, R. Carnap, C. Morris (red.), s. 1–27.

Neurath O. (1944) Foundations of the Social Sciences. Univ. Of Chicago Pr.

Neurath O. (1973) Empiricism and Sociology, "Vienna Circle Collection" 1, M. Neurath, R. S. Cohen (wyd.), Reidel.

Neurath O. (1983) Philosophical Papers 1913–1946, "Vienna Circle Collection" 16, M. Neurath, R. S. Cohen (wyd.), Reidel. (W tomie tym zamieszczono m.in. wszystkie wymienione artykuły Neuratha).

Reichenbach H. (1938) Experience and Prediction. An Analysis of the Foundations and the Structure of Knowledge, Chicago UP 1938. Fragm. Trzy zadania epistemologii, tłum. W. Sady, "Studia Filozoficzne" 1989, 7–8, s. 205–212. (Ponadto Reichenbach ogłosił w latach dwudziestych i trzydziestych kilka książek o filozoficznych aspektach teorii względności i teorii prawdopodobieństwa).

Reichenbach H. (1978) Selected Writings, 1909–1953, "Vienna Circle Collection" 4, M. Reichenbach, R. S. Cohen (wyd.), Reidel, t. 1–2. (Tamże pełna bibliografia).

Schlick M. (1908) Lebensweisheit. Versuch einer Glückseligkeitslehre, München.

Schlick M. (1917) Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik, Springer; wyd. rozsz. 1919. Wyd. ang. Space and Time in Contemporary Physics, Oxford UP 1920.

Schlick M. (1918) Allgemeine Erkenntnislehre, Springer; wyd. zmienione 1925. Wyd. ang. General Theory of Knowledge, "Library of Exact Philosophy" 1974.

Schlick M. (1926) Erleben, Erkennen, Metaphysik, "Kant-Studien" 31, s. 146–158.

Schlick M. (1930a) Fragen der Ethik, Springer. Wyd. pol. Zagadnienia etyki, tłum. M. i A. Kawczakowie, WN PWN 1960.

Schlick M. (1930b) The Future of Philosophy, w: Proceedings of the 7th International Congress of Philosophy, Oxford.

Schlick M. (1930–31) Die Wende der Philosophie, "Erkenntnis" 1, s. 4–11. Wyd. pol. Punkt zwrotny w filozofii, tłum. A. Marek, w: Empiryzm współczesny, s. 13–19.

Schlick M. (1931) Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik, "Die Naturwissenschaften" 19, s. 112–116.

Schlick M. (1932a) The Future of Philosophy, "College of the Pacific Publications in Philosophy" 1, s. 45–62.

Schlick M. (1932b) A New Philosophy of Experience, "College of the Pacific Publications in Philosophy" 1, s. 63–78.

Schlick M. (1932c) Causality in Everyday Life and in Recent Science, "University of California Publications in Philosophy" 15, s. 99–125.

Schlick M. (1932–1933) Positivismus und Realismus, "Erkenntnis" 3, s. 1–31. Wyd. pol. Pozytywizm a realizm, tłum. M. Szczebiatka, w: Empiryzm współczesny, s. 21–51.

Schlick M. (1934) Über das Fundament der Erkenntnis, "Erkenntnis" 4, s. 79–99.

Schlick M. (1935) Facts and Propositions, "Analysis" 2, s. 65–70.

Schlick M. (1936a) Sind die Naturgesetze Konventionen?, w: Induction et Probabilitè. Actes du Congrès International de Philosophie Scientifique, Paris 1936, s. 8–17.

Schlick M. (1936b) Meaning and Verification, "The Philosophical Review" 45, s. 339–369.

Schlick M. (1938) Form and Content, an Introduction to Philosophical Thinking, w: M. Schlick, Gesammelte Aufsätze 1926–1936, Gerold.

Schlick M. (1978) Philosophical Papers. Volume 1. 1909–1922, "Vienna Circle Collection" 11, H. L. Mulder, B. van de Velde-Schlick (wyd.), Reidel.

Schlick M. (1979) Philosophical Papers. Volume 2. 1925–1936, "Vienna Circle Collection" 11, H. L. Mulder, B. van de Velde-Schlick (wyd.), Reidel.

Schlick M. (1987) The Problems of Philosophy in Their Interconnection. Winter Semester Lectures, 1933–1934, "Vienna Circle Collection" 18, H. L. Mulder, A. J. Kox, R. Hegselmann (wyd.), Reidel.

Unified Science. The Vienna Circle Monograph Series originally edited by Otto Neurath (1987) "Vienna Circle Collection" 19, Brian McGuinness (wyd.), Reidel. (Teksty dziewięciu broszur ogłoszonych w latach 1932–1939 w serii "Einheitswissenschaft").

Waismann F. (1967) Wittgenstein und der Wiener Kreis, B. F. McGuinness (wyd.), Suhrkamp Verlag. Wyd. ang. Wittgenstein and the Vienna Circle: Conversations Recorded by Friedrich Waismann, Basil Blackwell 1979. (Sporządzane przez Waismanna stenogramy rozmów w Wittgensteinem z lat 1929–1932).

Waismann F. (1977) Philosophical Papers, "Vienna Circle Collection" 8, B. Mc Guinness (wyd.), Reidel.

Waismann F., Schächter, J., Schlick M., Ethics and the Will. Essays, "Vienna Circle Collection" 21, Reidel 1994. (Niepublikowane wcześniej pisma na tematy etyczne).

Opracowania

Buczyńska H. (1960) Koło Wiedeńskie. Początek neopozytywizmu, Wiedza Powszechna.

Mokrzycki E. (1980) Filozofia nauki a socjologia, WN PWN. (Piękna rozprawa o szkodliwym wpływie neopozytywizmu na socjologię).

Wszołek S. (1997) Nieusuwalność metafizyki. Logiczno-lingwistyczne aspekty debaty Rudolfa Carnapa z Ludwigiem Wittgensteinem i Karlem R. Popperem, Biblos.

reprezentatywna bibliografia anglojęzyczna zob. Logical Empiricism w The Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Literatura uzupełniająca

Carnap R. (1942) Introduction to Semantics, Harvard UP.

Carnap R. (1947) Meaning and Necessity. A Study in Semantics and Modal Logic, Chicago UP.

Carnap R. (1950a) Logical Foundations of Probability, Chicago UP.

Carnap R. (1950b) Empiricism, Semantics and Ontology, "Revue International de Philosophie" 4, s. 20-40. Wyd. pol. Empiryzm, semantyka i ontologia, tłum. A. Koterski, IFiS PAN, 2005. (Zawiera też przekłady 1952b i 1958).

Carnap R. (1952a) The Continuum of Inductive Methods, Chicago UP.

Carnap R. (1952b) Meaning Postulates, "Philosophical Studies" 3, s. 65-73. Wyd. pol. zob. (1950b).

Carnap R. (1956) The Methodological Character of Theoretical Concepts, w: The Foundations of Science and and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis, H. Feigl, M. Scriven (red.), Minnesota UP, s. 38–76.

Carnap R. (1958) Beobachtungssprache und theoretische Sprache, "Dialectica" 12, s. 236-248. Wyd. pol. zob. (1950b).

Carnap R. (1963) Intellectual Autobiography, w: Philosophy of Rudolf Carnap, "The Library of Living Philosophers", P. Schilpp (red.), Open Court, s. 3–84.

Carnap R. (1966) Philosophical Foundations of Science, M. Gardner (wyd.), Basic Books. Wyd. pol. Wprowadzenie do filozofii nauki, tłum. A. Koterski, Aletheia 2000.

Creath R. (wyd.) (1990) Dear Carnap, Dear Van: The Quine-Carnap Correspondence and Related Work, Univ. of California Pr.

Feigl H., Brodbeck M. (wyd.) (1953) Readings in the Philosophy of Science, Appleton–Century–Crofts. (Szczególnie reprezentatywna dla standardowej koncepcji teorii naukowych antologia tekstów).

Feigl H., Sellars W. (wyd.) (1949) Readings in Philosophical Analysis, Appleton–Century–Crofts. (Słynna antologia prac z filozofii analitycznej, z uwzględnieniem filozofii nauki).

Foundations of the Unity of Science: Toward an International Encyclopedia of Unified Science, Chicago UP, t. 1–2. (Komplet broszur wydanych w serii "International Encyclopedia of Unified Science" 1, zawiera dziesięć monografii, m.in. programowe teksty Neuratha, Bohra, Deweya, Russella, Carnapa i Morrisa, a także: Ch. Morris, Foundations of the Theory of Signs, 1938; R. Carnap, Foundations of Logic and Mathematics, 1939; E. Nagel, Principles of the Theory of Probability, 1939; Ph. F., Foundations of Physics, 1946. Na t. 2 składa się dziewięć monografii, m.in. O. Neurath, Foundations of the Social Sciences, 1944; J. Joergensen, The Development of Logical Empiricism, 1951; C. G. Hempel, Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science, 1952; Th. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 1962).

Goodman N. (1947) The Problem of Counterfactual Conditionals, "Journal of Philosophy" 44.

Hempel C. G., Oppenheim P. (1948) Studies in the Logic of Explanation, "Philosophy of Science" 15, s. 135–175. (Nomologiczno-dedukcyjny model wyjaśniania naukowego).

Hempel C. G. (1966) Philosophy of Natural Science, Prentice Hall. Wyd. pol. Podstawy nauk przyrodniczych, tłum. B. Stanosz, Wyd. Naukowo-Techniczne 1968. (Jedna z klasycznych wersji standardowej koncepcji teorii naukowych).

Hempel C. G. (1965) Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science, Free Press. (Pełną bibliografię prac Hempla do 1935 r. opublikowano w "Erkenntnis" 1995, 42, s. 9–14).

Hintikka J. (1966) A Two-dimensional Continuum of Inductive Methods, w: Aspects of Inductive Logic, J. Hintikka, P. Suppes (red.), North–Holland, s. 113–132.

Jonkisz A. (1998) Ciągłość teoretycznych wytworów nauki. Ujęcie strukturalne, "Realizm, Racjonalność, Relatywizm" 37, Wyd. UMCS. (Książkę tę warto przeczytać, aby zaznajmić się z – zupełnie pominiętym w tej książce – strukturalistycznym, niezdaniowym ujęciem teorii naukowych; tamże podstawowa literatura przedmiotu).

Koterski A. (2002) Weryfikacjonistyczne kryteria demarkacji w filozofii nauki Koła Wiedeńskiego, wyd. 2 poprawione, Wyd. Akces, Poznań.

Kyburg H. E. (1961) Probability and the Logic of Rational Belief, Middletown.

Mortimer H. (1982) Logika indukcji, WN PWN. (Znakomite omówienie podstawowych koncepcji, reprezentatywna bibliografia).

Nagel E. (1961) The Structure of Science, Harncourt. Wyd. pol. Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, tłum. J. Giedymin, B. Rassalski, H. Eilstein, WN PWN 1970. (Reprezentatywna prezentacja problemów standardowej koncepcji teorii naukowych).

Pap A. (1962) An Introduction to the Philosophy of Science, Free Press. (Jedna z wersji standardowej koncepcji teorii naukowych, z obszerną bibliografią).

Putnam H. (1962) The Analytic and the Synthetic, w: tenże, Scientific Explanation, Space and Time, H. Feigl, G. Maxwell (red.), Minnesota UP. Wyd. pol. Analityczne i syntetyczne, w: H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tłum. A. Grobler, WN PWN 1988, s. 3–60. (Praca ważnego krytyka standardowej koncepcji teorii naukowych. Zebrane wczesne teksty Putnama ogłoszono w tomach Mathematics, Matter and Method, Cambridge UP 1975, Mind, Language and Reality, Cambridge UP 1975).

Quine W. van O. (1950) Two Dogmas of Empiricism, przedruk w: tenże, From the Logical Point of View, Harvard UP 1953. Wyd. pol. Dwa dogmaty empiryzmu, w: Z punktu widzenia logiki, tłum. B. Stanosz, WN PWN 1969, s. 35–70. (Ważny artykuł krytyczny w stosunku do standardowej koncepcji teorii naukowych).

Reichenbach H. (1951) The Rise of Scientific Philosophy, California UP. Wyd. pol. Powstanie filozofii naukowej, tłum. H. Krahelska, Książka i Wiedza 1960. (W polskim wydaniu obszerna bibliografia prac Reichenbacha).

Salmon W. C. (1989) Four Decades of Scientific Explanation, Minnesota UP. Przedruk w: Scientific Explanation, P. Kitcher, W. Salmon (red.), Minnesota UP 1989, s. 3–219. (Podstawowe idee nomologiczno-dedukcyjnego modelu wyjaśniania naukowego, zarzuty przeciw niemu i liczne modele alternatywne; obszerna bibliografia za lata 1948–1988).

Suppe F. (1974) The Search for Philosophic Understanding of Scientific Theories, w: The Structure of Scientific Theories, F. Suppe (red.), Illinois UP, s. 3–241. (Historyczne tło, geneza, centralne tezy standardowej koncepcji teorii naukowych – the Received View – a wreszcie podstawowe zarzuty wobec całego programu).

Woleński J. (1985) Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, WN PWN. (Obszerne omówienie dokonań szkoły lwowsko-warszawskiej).